•  
  •  
 

Title

From the history of Polish archaeology studies of the beginning of the Polish state 1948–1966 („Millennium Program”)

Polish Title

Z historii polskiej archeologii. Badania nad początkami państwa polskiego 1948–1966 (Program „Millenium”)

Polish Abstract

Krótko po zakończeniu drugiej wojny światowej archeolodzy i historycy podjęli szeroko zakrojone badania nad początkami państwa polskiego, popularnie zwane badaniami milenijnymi. Działania zaplanowane dla różnych dyscyplin miały na celu pozyskanie różnorodnych źródeł, które rzuciłyby światło na genezę i funkcjonowanie państwa pierwszych Piastów. Ze względu na potrzeby naukowe, społeczne i polityczne, badania milenijne korzystały ze wsparcia władz państwowych (finansowego i organizacyjnego).

Keywords

history of Polish archaeology, research on the beginnings of the Polish state, “millennium program”

Polish Keywords

historia polskiej archeologii, początki państwa polskiego, badania milenijne

References

Abramowicz A. (1991), Historia archeologii polskiej w XIX i XX wieku, Instytut Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.

Gąssowski J. (1970), Z dziejów polskiej archeologii, Wiedza Powszechna, Warszawa.

Gieysztor A. (1950), Badania nad genezą państwa polskiego, „Przegląd Zachodni”, nr 3/4, s. 169–194.

Gieysztor A. (1953), Kierownictwo Badań nad początkami Państwa Polskiego w latach 1949–1952, Polskie Towarzystwo Archeologiczne, Warszawa.

Gurba J. (2005), Straty osobowe archeologii polskiej w czasie II wojny światowej (próba uzupełnień), „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, vol. LX, Sectio F, s. 257– 264.

Hensel W. (1946), Potrzeba przygotowania wielkiej rocznicy, „Przegląd Wielkopolski”, t. 2, s. 193–206.

Hübner P. (1992), Polityka naukowa w Polsce w latach 1944–1953. Geneza systemu, t. II, Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo, Wrocław.

Jażdżewski K. (1995), Pamiętniki. Wspomnienia polskiego archeologa z XX wieku, Fundacja Badań Archeologicznych im. Prof. K. Jażdżewskiego, Łódź.

Kaczmarek J. (2004), Archaeology in the dispute over the national character of Great Poland (Wielkopolska) region in the 19th and early 20th century, „Archeologia Polona”, vol. 42, s. 21–64.

Kobyliński Z. (2007), Archeologia wczesnego średniowiecza w Polsce 1939–1989: sukcesy i porażki, [w:] J. Lech, Pół wieku z dziejów archeologii polskiej: 1939–1989, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 357–409.

Kurnatowska Z. (2007), Archeolodzy wobec politycznej wymowy swoich źródeł, [w:] J. Axer, J. Olko, Dawne kultury w ideologiach XIX i XX wieku, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Wydawnictwo, Warszawa, s. 37–47.

Kurnatowska Z. (1997a), Badania nad początkami państwa polskiego. Próba bilansu, „Slavia Antiqua”, t. 38, s. 25–37.

Kurnatowska Z. (1997b), Czy millennium było „tragedią polskiej archeologii”?, [w:] M. Głosek, Archeologia i starożytnicy. Studia dedykowane Profesorowi Andrzejowi Abramowiczowi w 70 rocznicę urodzin, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Łódź, s. 147–156.

Lech J. (2004), Polish – German relations in archaeology in a short outline: a view from Warsaw, „Archeologia Polona”, vol. 42, s. 21–64.

Noszczak B. (2002), „Sacrum” czy „Profanum”? – spór o istotę obchodów milenium polskiego (1949–1966), Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Warszawa.

Stobiecki R. (2006), Między kontynuacją a dyskontynuacją, [w:] U. Jankowska, J. Myśliński, Humanistyka polska w latach 1945–1990, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Wydawnictwo, Warszawa, s. 127–155.

Stobiecki R. (2007), Historia i archeologia w pierwszych latach po II wojnie światowej, [w:] M. Głosek, Od pradziejów po współczesność: archeologiczne wędrówki: studia dedykowane Pani Profesor Marii Magdalenie Blombergowej, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 106–112.

Urbańczyk P. (2001), Rola archeologii w badaniach nad początkami państwa polskiego, [w:] B. Bryńczak, P. Urbańczyk, Najstarsze dzieje Podlasia w świetle źródeł archeologicznych, Instytut Historii Akademii Podlaskiej, Siedlce, s. 229–237.

Urbańczyk P. (2007), Słowianie a sprawa polska, [w:] J. Axer, J. Olko, Dawne kultury w ideologiach XIX i XX wieku, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Wydawnictwo, Warszawa, s. 23–36.

First Page

247

Last Page

254

Language

eng

Share

COinS