•  
  •  
 

Title

Anthropological analysis of skeletal remains from a bought connection center of pomeranian culture from stand no. 1 in Kreceszki, gm. Bedlno, pow. Kutno, woj. Lodzkie

Polish Title

Analiza antropologiczna szczątków kostnych pochodzących z grobu skrzynkowego kultury pomorskiej ze stanowiska nr 1 w Kręcieszkach, gm. Bedlno, pow. Kutno, woj. łódzkie

Abstract

During the rescue research carried out in 1987, a box grave of Pomeranian culture dating back to the Hallstatt D. Found in it, in addition to numerous attachments and lids 36 large vessels, including 23 typical, referred to as urns. Bone remains were preserved only in 21 vessels. Anthropological analysis has shown that human bones come from 21 people, that is, 11 children (under 6 years), 2 children in infans II age (6–14 years), 7 adults (3 men, 3 women and one adult). Only in four cases, lesions were observed.

Keywords

pomerianian culture, urns, grave anthropological research, human bones

Polish Keywords

kultura pomorska, urny, badania antropologiczne, ludzkie kości

References

Gładykowska-Rzecycka J.J. (1976), Badania populacji ludzkich na materiałach współczesnych i historycznych, Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

Gładykowska-Rzeczycka J.J. (1989), Schorzenia ludności prahistorycznej na ziemiach Polski, Wydawnictwo Muzeum Archeologicznego, Gdańsk.

Kondracki J. (1981), Geografia fizyczna Polski, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Larsen C.S. (1997), Bioarchaeology, Cambridge University Press, Cambridge.

Malinowski A., Strzałko J. (1985), Antropologia, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa–Poznań.

Malinowski A., Wolański N. (1988), Metody badań w biologii człowieka, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Rychter M. (2010), Elementy konstrukcyjne domu „ryglowego” z okresu wpływów rzymskich odkrytego na stanowisku nr 1 w Kręcieszkach, [w:] A. Urbaniak, R. Prochowicz, I. Jakubczyk, M. Levada, J. Schuster (red.), Terra Barbarica. Studia ofiarowane Magdalenie Mączyńskiej w 65. rocznicę urodzin (= Monumenta Archaeologica Barbarica. Series Gemina t. 2), Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego, Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, Łódź–Warszawa, s. 745–754.

Rychter M., Stasiak S. (2006–2007), Cmentarzysko ludności kultury pomorskiej w Kręcieszkach gm. Bedlno, pow. Kutno, woj. łódzkie, „Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne”, t. X, s. 27–71.

Strzałko J., Henneberg M. (1975), Określenie płci na podstawie morfologii szkieletu, „Przegląd Antropologiczny”, t. 41, z. 1, s. 150–126.

Strzałko J., Piontek J., Malinowski A. (1974), Możliwości identyfikacji szczątków ludzkich z grobów ciałopalnych w świetle badań eksperymentalnych, [w:] H. Giżyńska (red.), Materiały z konferencji, Metody, wyniki i konsekwencje badań kości z grobów ciałopalnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań, s. 31–42.

First Page

55

Last Page

74

Language

pol

Share

COinS