•  
  •  
 

Title

Archaeological studies in Zaremba manor house in Kalinowa

Polish Title

Badania archeologiczne dworu Zarembów w Kalinowej – siedziby jednego z najzamożniejszych rodów w średniowiecznej Polsce

Abstract

There is no possibility to talk about medieval Poland without Zaremba z Kalinowy family. Nowadays Kalinowa is a small village with gothic church and the XIX century looking palace surrounded by moat and lake from a north side. In XIV or beginning of XV century first manor house was build on the island. During our excavations in 2011 we discovered that in XV century new mansion was constructed on a mainland area. Inside there were beautiful late medieval tiled stoves, and rare artefacts (i.e. axe shaped badge) mostly known from large cities like Gdańsk or Kraków. In the XVII century Kalinowa was sold to Łubieńscy family. After that they build new palazzo in fortezza residence which was totally rebuilt in XVIII and XIX century.

Keywords

Zarembowie, Kalinowa, archaeological excavations, architectural researches, medieval, post-medieval, hillfort, military architecture

Polish Keywords

Zarembowie, Kalinowa, badania archeologiczne, badania architektoniczne, średniowiecze, nowożytność, architektura obrona, dwór

References

APK (1835), Archiwum Państwowe w Kaliszu, Księga III Czynności Dobrowolnych przez Piotra Pawła Szrubarskiego Rejenta przyjętych, akt nr 316 z 1835 r., karta nr 356–357, sygnatura 6.

Białłowicz-Krygierowa Z. (1957), Dwór obronny w Kalinowej, pow. Kalisz. Dokumentacja historyczno-architektoniczna, dokumentacja dostępna w archiwum w Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Oddział Terenowy w Poznaniu.

Białłowicz-Krygierowa Z. (1962), Dwór w Kalinowej, „Studia i materiały do dziejów Wielkopolski i Pomorza”, t. VII, z. 1(13), s. 7–19.

Dąbrowska M. (1987), Kafle i piece kaflowe w Polsce do końca XVIII wieku (= Studia i Materiały z Historii Kultury Materialnej t. 58), Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Polska Akademia Nauk, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź.

Głosek M., Kajzer L., Wójcik A. (1988), Późnośredniowieczna siedziba obronna rodu Zarembów w Kalinowej, gm. Błaszki, woj. sieradzkie w świetle badań weryfikacyjnych przeprowadzonych w 1988 roku, maszynopis dostępny w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi – Delegatura w Sieradzu.

Janiak T. (2007), Kafle gotyckie z Wielkopolski, [w:] M. Dąbrowska, H. Karwowska (red.), Średniowieczne i nowożytne kafle. Regionalizmy – Podobieństwa – Różnice, Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Białystok, s. 17–35.

Kajzer L. (1986), Opracowanie zbioru ceramiki naczyniowej z „wieży Karnkowskiego” zamku w Raciążku, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, r. XXXV, nr 2, s. 199–225.

Kajzer L. (1991), W sprawie waloryzacji masowych zbiorów ceramiki późnośredniowiecznej i nowożytnej, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, r. XXXIX, nr 4, s. 467–484.

Kilarska E., Kilarski M. (2009), Kafle z terenu dawnych Prus Królewskich, Muzeum Zamkowe w Malborku, Malbork.

Kucypera P., Pranke P., Wadyl S. (2011), Wczesnośredniowieczne toporki miniaturowe, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Modrzejewska-Mrozowska X., Słodowy B., Pietrzak J., Ginter A., Ambroziak R., Durda K., Bystroń-Kunat M. (2011), Dwór w Kalinowej. Wyniki badań architektonicznych przeprowadzonych w 2011 roku, maszynopis dostępny w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi.

Nejman E. (2009), Rodzina Siemiątkowskich w Sieradzkiem, „Na sieradzkich szlakach”, t. XXIV, nr 2, s. 16–18.

http://archeoportal.pl/kolekcja/6/zabytek/700 (dostęp: 12.10.2018).

Powszechny Dziennik… (1831), Powszechny Dziennik Krajowy, Licytacje i sprzedaże publiczne, http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/plain-content?id=36121 (dostęp: 3.09.2018).

Teki Dworzaczka… (2004), Teki Dworzaczka. Materiały historyczno-genealogiczne do dziejów szlachty wielkopolskiej XV–XX wieku, Jerzy Wisłocki (kier. nauk.), Polska Akademia Nauk, Kórnik–Poznań, http://teki.bkpan.poznan.pl/ (dostęp: 3.09.2018).

First Page

153

Last Page

176

Language

pol

Share

COinS