•  
  •  
 

Title

Medieval temple rings with textile fragments from Łowicz, Łódzkie Voivodeship

Polish Title

Średniowieczne kabłączki skroniowe z pozostałościami nitek z Łowicza, woj. łódzkie

Abstract

In 2011, an archaeological supervision was carried out in the town of Łowicz, related to construction works. In the course of works, a small number of artefacts was found, dated to the late Middle Ages and the early modern period. The most interesting find is a group of 9 temple rings deposited in the excavation unit no. III, upon which organic remains of textile products were found. The discovered decorative artefacts are temple rings representing the type III according to the classification by K. Musianowicz or the variant B according to the classification by H. Kóčkę-Krenz. The textile remains have been preserved in residual form on six out of nine temple rings. These are small fragments of threads and remains of mineralized fibres. On four artefacts, both thread and fibre parts were visible. All thread fragments were produced of plant fibre, most probably, the universally employed linen. The threads are Z-twisted, the twist being very weak. The state of preservation of other fibres surviving on the surface of the temple rings was too poor to enable detailed technological analyses. The described temple rings were most probably originally deposited in a grave that was destroyed in unknown circumstances. It can be stated that the textile evidence does not differ from other finds of this type from the discussed period.

Keywords

temple rings, thread, fibers, Łowicz, Middle Ages

Polish Keywords

kabłączki skroniowe, nici lniane, włókna, Łowicz, średniowiecze

References

Antosik Ł., Słomska J. (2011), Analiza technologiczna pozostałości tekstylnych z Łowicza, Łódź, opracowanie w posiadaniu autorów.

Bronicka-Rauhut J., Rauhut L. (1977), Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Starogardzie woj. Siedlce, „Wiadomości Archeologiczne”, t. 42(1), s. 58–86.

Herman R. (2006–2007), Ślady tekstyliów zachowane na powierzchni kabłączków skroniowych z cmentarzyska wczesnośredniowiecznego w Dobrzyniu n/Wisłą, „Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne”, t. 10, s. 213–224.

Kóčka-Krenz H. (1972), Esowate kabłączki skroniowe z terenów Polski północno-zachodniej, „Fontes Archaeologici Posnanienses”, t. 22, s. 97–143.

Kóčka-Krenz H. (1993), Biżuteria północno-zachodnio-słowiańska we wczesnym średniowieczu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań.

Kóčka-Krenz H. (2009), Ozdoby i części stroju z pochówków na cmentarzysku wczesnośredniowiecznym w Mikrowie, stan. 8, gm. Czarna Dąbrówka, woj. pomorskie, „Folia Praehistorica Posnaniensia”, t. 15, s. 305–322.

Kufel-Dzierzgowska A. (1975), Wczesnośredniowieczne cmentarzyska szkieletowe w Polsce środkowej, „Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi”, seria archeologiczna nr 22, s. 373–390.

Moszczyński J. (1990), Die Gewebe aus dem Gräberfeld des 12.–16. Jh. in Stary Brześć, Wojewodschaft Włocławek, [w:] P. Walton, J.P. Wild (red.), Textiles in Northern Archaeology, NESAT III: Textile Symposium in York, 6–9 May 1987, Archetype Publications, London, s. 131–144.

Musianowicz K. (1947), Cmentarzysko wczesnodziejowe w Łowiczu, „Światowid”, t. 18, s. 213–237.

Pawlak P., Sikorski A. (1995), Tekstylia wczesnośredniowiecznego cmentarzyska „szkieletowego” w Poznaniu-Śródka, [w:] P. Pawlak, Wstępne wyniki ratowniczych badań archeologicznych na Śródce w Poznaniu w 1994 r., „Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne”, t. 3, s. 128–138.

Samsonowicz A. (1977), Ze studiów nad odzieżą ludności zamieszkującej ziemie polskie we wczesnym średniowieczu, „Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi”, seria archeologiczna nr 24, s. 5–40.

Sikorski A. (2008), Tekstylia z grobów „szkieletowych” w Daniszewie, gm. Kościelec, pow. kolski, woj. wielkopolskie, stan 1 (A2/408), [w:] T. Sawicki, Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Daniszewie pod Kołem, woj. wielkopolskie, „Slavia Antiqua”, t. 49, s. 222–227.

Sikorski A., Wrzesińska A., Wrzesiński J. (1998), Tkaniny z grobów, „Studia Lednickie”, t. 5, s. 71–94.

Tyszler L. (1994), Archeologiczny przyczynek do dziejów kolegiaty w Łowiczu, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica”, t. 18, s. 127–143.

Wiklak H. (1960), Cmentarzysko z XII i XIII w. w Poddębicach, „Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi”, seria archeologiczna nr 5, s. 183–207.

Wrzesińscy A. i J. (1995), Dwa interesujące groby z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska szkieletowego w Dziekanowicach, gm. Łubowo, woj. poznańskie, stan. 22, „Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne”, t. 3, s. 207–218.

Zawilski P. (2011), Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego przeprowadzonego na obszarze inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej PE Ø 110 mm w Łowiczu na dz. Nr Ew. 3046/1, 3061, 3038/1, 2904/4, 2954, 2953/2, 2968/15, 2964/9, 2967/5, 2953/11, 2334/1, 2217/1, 2298, 2264, 2096/1, 2086/5, 2086/3, 2100/2, gm. Łowicz, pow. łowicki, woj. łódzkie, Łódź, maszynopis dostępny w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi.

First Page

189

Last Page

196

Language

pol

Share

COinS