•  
  •  
 

Title

New Look at the Sword from Tur, District Poddębice

Polish Title

Nowe spojrzenie na miecz z Turu, pow. poddębicki

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0002-1354-1725 Podolska Irena

https://orcid.org/0000-0002-4942-0781 Rutkowski Wojciech

Abstract

The Article, The New Look at the Sword from Tur, District Poddębice brings us closer to the issue of construction of typology and chronology of the single-edge sword. Archaeological interpretation of the indicative features that were previously unnoticed, allowed us to perform a successful reconstruction of the earlier appearance of this sword. Re-analysis of the attributes of the find allowed to broaden the knowledge about the armament of the Przeworsk culture and its archaeological sites.

Polish Abstract

Artykuł Nowe spojrzenie na miecz z Turu, pow. poddębicki przybliża kwestię konstrukcji, typologizacji i chronologii miecza jednosiecznego. Interpretacja materiału zabytkowego pozwoliła na wskazanie wcześniej niezauważonych cech broni, co umożliwiło także jej rekonstrukcję. Ponowne opracowanie zabytku poszerza naszą wiedzę zarówno o uzbrojeniu kultury przeworskiej, jak i o samym stanowisku.

Keywords

Przeworsk culture, single-edge sword, weaponry, roman period, phase B2, Ner basin

Polish Keywords

kultura przeworska, miecz jednosieczny, uzbrojenie, okres rzymski, faza B2, dorzecze Neru

References

Tacyt Publiusz Korneliusz, Germania, przekł. T. Płóciennik, Poznań 2015 (Fontes Historiae Antique. Zeszyty Źródłowe do Dziejów Społeczeństw Antycznych, 10).

Antoniewicz W. (1922), Zbiór wykopalisk w Muzeum Starożytności im. Wł. Tarczynskiego w Łowiczu. (Collection des antiquités préhistoriques au musée de Wł. Tarczynski à Łowicz), „Wiadomości Archeologiczne”, 7, s. 121–141.

Biborski M. (1978), Miecze z okresu wpływów rzymskich na obszarze kultury przeworskiej, „Materiały Archeologiczne”, 18, s. 53–162.

Bochnak T. (2005), Uzbrojenie ludności kultury przeworskiej w młodszym okresie przedrzymskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.

Gaspari A., Laharnar B. (2016), On Three Spearheads with Decorated Blades from the South-eastern Periphery of the Alps, „Germania”, 94, s. 61–87.

Godłowski K. (1985), Przemiany kulturowe i osadnicze w południowej Polsce w młodszym okresie przedrzymskim i w okresie rzymskim, „Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie. Prace Komisji Archeologicznej”, 23, s. 1–209.

Godłowski K. (1992), Zmiany w uzbrojeniu ludności kultury przeworskiej w okresie wpływów rzymskich, [w:] M. Głosek i in. (red.), Arma et Ollae. Studia dedykowane Profesorowi Andrzejowi Nadolskiemu w 70 rocznicę urodzin i 45 rocznicę pracy naukowej. Sesja naukowa, Łódź, 7–8 maja 1992 r., SNAP. Oddział, Łódź, s. 88–71.

Horbacz T. (1982), W sprawie tzw. miecza jednosiecznego, „Acta Universitatis Lodiensis. Folia Archaeologica”, 2, s. 35–40.

Kaczanowski P. (2001), Uwagi o stanie i potrzebach badań nad uzbrojeniem na terenie Barbaricum w okresie wpływów rzymskich, „Acta Universitatis Lodiensis. Folia Archaeologica”, 23, s. 57–68.

Kaczanowski P., Kozłowski J. (1998), Najdawniejsze dzieje ziem polskich (do VII wieku), Fogra, Kraków (Wielka Historia Polski, 1).

Kaszewska E. (1975), Kultura przeworska w Polsce środkowej, „Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi”, 22, s. 195–251.

Kaszewska E. (1977), Cmentarzysko kultury przeworskiej w Gledzianówku (st. 1), woj. płockie, „Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi”, 24, s. 63–232.

Kontny B. (1998), Próba odtworzenia technik walki mieczem w młodszym okresie przedrzymskim. Wpływ formy broni na jej zastosowanie, „Światowit’, 41, fasc. B, s. 388–406.

Kontny B. (2006), Ludzie z żelaza. Wojownicy z okresu wpływów rzymskich na ziemiach Polski, „Z Otchłani Wieków”, 61.1–2, s. 54–70.

Kontny B. (2019), Archeologia Wojny. Studia nad uzbrojeniem barbarzyńskiej Europy okresów wpływów rzymskich i wędrówek ludów, Wydawnictwo Napoleon V & Bartosz Kontny, Oświęcim.

Łuczkiewicz P. (2006), Uzbrojenie ludności ziem polskich w młodszym okresie przedrzymskim, Instytut Archeologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Lublin.

Machajewski H. (1996), Groby z elementami uzbrojenia odkryte na cmentarzysku kultury oksywskiej w Wygodzie, woj. koszalińskie, „Studia Gothica”, 1, s. 195–209.

Nadolski A. (1951), W sprawie nomenklatury bronioznawczej w polskiej archeologii wczesnohistorycznej, „Sprawozdania PMA”, 4.1/2, s. 147–153.

Rustoiu A., Berecki S. (2015), Weapons as Symbols and the Multiple Identities of Warriors. Some Examples from Transylvania, [w:] S. Weffers, M. Karwowski, J. Fries-Knoblach, P. Trebsche (red.), Waffen, Gewalt, Krieg. Beiträge zur Internationalen Tagung der AG Eisenzeit und des Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 19–22. September 2012, Beier & Beran, Langenweissbach, s. 127–147.

Rutkowski W. (2017), About the Ways of Wearing of One-edged Swords in the Przeworsk and the Oksywie Culture, „World Scientific News”, 76, s. 173–182.

Rutkowski W. (2019), Praca kowala w kulturze przeworskiej na podstawie analizy elitarnego rodzaju uzbrojenia, [w:] M. Maciąg, M. Śliwa (red.), Historia życia codziennego i obyczajów mieszkańców antycznej i średniowiecznej Europy, Wydawnictwo Naukowe Tygiel, Lublin, s. 73–83.

Warchałowski W. (1997), Historia zbiorów Władysława Tarczyńskiego i Muzeum Miejskiego w Łowiczu 1907–1939, Muzeum, Łowicz.

Wołągiewicz D.M., Wołągiewicz R. (1963), Uzbrojenie ludności Pomorza Zachodniego u progu naszej ery, „Materiały Zachodniopomorskie”, 9, s. 9–166.

First Page

9

Last Page

18

Language

pol

Share

COinS