•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica

Polish Title

Granice ingerencji w intymność człowieka. Część II

Abstract

In the paper chosen tied problems were brought up from border of interference in the intimacy of the man, associated with the penalization of some sexual behaviors, as well as with the right to information about the genetic origin, with post-penal isolation and with the rehabilitation of perpetrators of sex offences, and legal regulation of prophylactic vaccinations.

Polish Abstract

W artykule poruszono wybrane problemy dotyczące granic ingerencji w intymność człowieka, związane z penalizacją niektórych zachowań seksualnych, z prawem do informacji o pochodzeniu genetycznym, izolacją postpenalną oraz resocjalizacją sprawców przestępstw seksualnych, a także z obowiązkiem szczepień.

Keywords

penal populism, sexual crimes, the right of the child to the information about his origin, post-penal isolation, resocialisation, legal regulation of prophylactic vaccinations

Polish Keywords

populizm penalny, przestępstwa seksualne, prawo do informacji o pochodzeniu genetycznym, izolacja postpenalna, resocjalizacja, obowiązek szczepień ochronnych

References

Bocheński, Maciej. 2014. „Populizm penalny w polskim wydaniu – rzecz o kryminologicznej problematyce ustawy o postępowaniu wobec osób stwarzających zagrożenie”. e-Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2. http://www.czpk.pl/dokumenty/publikacje/2014/03/2–2014-M._Bochenski-Populizm_penalny_w_polskim_wydaniu-rzecz_o_kryminologicznej_problematyce_ustawy_o_postepowaniu_wobec_osob_stwarzajacych_zagrozenie.pdf [dostęp 21.12.2018].

Fita, Michał, Bartłomiej Król. 2019. „Obowiązek szczepień ochronnych – analiza medycznoprawna”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica 86: 61–72.

Jędras, Franciszek, Katarzyna Grabarczyk. 2019. „Przesłanki orzekania izolacji postpenalnej. Rozważania na tle orzecznictwa sądów powszechnych i Sądu Najwyższego”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica 86: 33–50.

Kędrzyński, Adam. 2019. „Problem resocjalizacji sprawców przestępstw seksualnych w świetle teorii dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica 86: 51–69.

Pawińska, Maria. 2019. „Dopuszczalność gwałtu na humanoidalnym robocie”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica 86: 9–18.

Siemaszko, Andrzej. 1993. „Granice tolerancji. O teoriach zachowań dewiacyjnych”. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Sobas, Magdalena. 2019. „Czy dziecku przysługuje prawo do ustalenia pochodzenia genetycznego ze strony matki?”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica 86: 19–31.

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 618 ze zm.).

Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (Dz.U. z 2014 r., poz. 24 ze zm.).

RPO w sprawie sytuacji osób przebywających w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie. https://www.rpo.gov.pl/pl/content/rpo-w-sprawie-osob-przebywajacych-w-gostyninie [dostęp 21.12.2018].

First Page

5

Last Page

8

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.