•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica

Polish Title

Wykonywanie uprawnień komplementariusza w spółce komandytowej przez jego prokurenta glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 16 czerwca 2016 r., V CZ 26/16

Abstract

The commentary refers to the Supreme Court’s judgment allowing a commercial proxy of a general partner, which is a legal person, to represent the limited partnership even if its management board is not fully appointed. Having agreed with the aforementioned statement, the author criticizes the reasons for the judgment. In particular, the commentary points out that Supreme Court did not make an analysis of the concept of ‘acts connected with running the enterprise’ which determines a scope of empowerment of the commercial proxy. As a consequence, the author tries to define the above-mentioned concept, which eventually leads the author to the conviction that the scope of commercial power of attorney comprises the exercise of the general partner’s rights in the limited partnership. The author also considers the issue of the invalidity of proceedings in terms of defectiveness of litigants’ representation.

Polish Abstract

Glosa odnosi się do orzeczenia Sądu Najwyższego, które zezwala na reprezentowanie spółki komandytowej przez prokurenta jej komplementariusza, będącego osobą prawną, nawet w sytuacji niepełnego obsadzenia jego zarządu. Autor, zgadzając się z powyższym stanowiskiem, w sposób krytyczny odnosi się do uzasadnienia orzeczenia. W szczególności w glosie wskazano na brak przeprowadzenia przez Sąd Najwyższy analizy pojęcia „czynności związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa”, które determinuje zakres umocowania prokurenta. W konsekwencji w glosie podjęto próbę jego zdefiniowania, która ostatecznie doprowadziła autora do przekonania, że zakres prokury obejmuje wykonywanie uprawnień komplementariusza w spółce komandytowej. Glosa rozważa także kwestię nieważności postępowania w kontekście wadliwości reprezentacji jego stron.

Keywords

commercial power of attorney, scope of commercial power of attorney, commercial proxy, limited partnership representation, general partner

Polish Keywords

prokura, zakres prokury, prokurent, reprezentacja spółki komandytowej, komplementariusz

References

Ereciński, Tadeusz (red). 2016. Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. T. 3: Postępowanie rozpoznawcze. Warszawa: Wolters Kluwer.

Grykiel, Jarosław. 2017. „Wykorzystywanie prokury do reprezentacji spółki komandytowej, której komplementariuszem jest osoba prawna nieposiadająca zarządu. Glosa do postanowienia SN z 16.06.2016, V CZ 26/16”. Monitor Prawniczy 13: 716–722.

Gutowski, Maciej (red.). 2016. Kodeks cywilny. T. 1: Komentarz art. 1–44911. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Kappes, Aleksander. 2014. Spółka komandytowa. Warszawa: Wolters Kluwer.

Księżak, Paweł, Małgorzata Pyziak-Szafnicka (red.). 2014. Kodeks cywilny. Część ogólna. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.

Kwaśnicki, Radosław (red.). 2005. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Opalski, Adam, Robert Pabis, Andrzej Wiśniewski. 2017. „Regulacja prokury łącznej mieszanej w kodeksie cywilnym”. Przegląd Prawa Handlowego 3: 20–22.

Osajda, Konrad (red.). 2017. Kodeks cywilny. Komentarz. T. 1. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Pazdan, Maksymilian. 2003. „O rolach, w jakich może występować prokurent przy dokonywaniu czynności prawnych”. Rejent 12: 9–18.

Szajkowski, Andrzej (red.). 2016. System prawa prywatnego. T. 16: Prawo spółek osobowych. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r. Kodeks handlowy (Dz.U. z 1934 r. Nr 57, poz. 502 ze zm.).

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.).

Postanowienie SN z dnia 29 czerwca 2016 r., III CSK 17/16, OSNC 2017, nr 4, poz. 46.

Uchwała SN z dnia 14 września 2007 r., III CZP 31/07, OSNC 2008, nr 2, poz. 14.

Wyrok SN z dnia 5 listopada 2010 r., I CSK 63/10; niepublikowany.

Wyrok SN z dnia 8 marca 2012 r., III CZP 95/11, OSNC 2012, nr 11, poz. 125.

First Page

135

Last Page

147

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.