•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica

Polish Title

Problem resocjalizacji sprawców przestępstw seksualnych w świetle teorii dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego

Abstract

Kazimierz Dąbrowski’s theory of positive disintegration is a quite complex theoretical concept which can be characterized as a scientific model. Its analysis can provide us with an interesting look into extremely diverse topics, for example into a question of resocialisation of criminals committing sexual crimes. The aim of this article was the description of the presented theory and its potential usage in the practical issue of penalisation and resocialisation of criminals committing sexual crimes. Conclusions were drawn on both legal and political surfaces.

Polish Abstract

Teoria dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego jest dość złożoną koncepcją teoretyczną o charakterze modelu naukowego. Jej analiza może dać ciekawy wgląd w różnoraką problematykę, na przykład w kwestię resocjalizacji sprawców przestępstw seksualnych. Celem artykułu jest opisanie samej teorii oraz zastosowanie jej zasad do praktycznego zagadnienia penalizacji i resocjalizacji sprawców. Wnioski obejmują zarówno sferę zagadnień prawnych, jak i politycznych.

Keywords

psychology, sexual crimes, legal liability, theory of positive disintegration, personal growth

Polish Keywords

psychologia, przestępstwa seksualne, odpowiedzialność prawna, teoria dezintegracji pozytywnej, rozwój osobisty

References

Baron-Cohen, Simon. 2015. Teoria zła. O empatii i genezie okrucieństwa. Tł. Agnieszka Nowak. Sopot: Smak Słowa.

Dąbrowski, Kazimierz. 1938. „Typy wzmożonej pobudliwości psychicznej”. Biuletyn Instytutu Higieny Psychicznej 1 (1): 12–19.

Dąbrowski, Kazimierz. 1979. Zdrowie psychiczne. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Dąbrowski, Kazimierz. 1986. Trud istnienia. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Dąbrowski, Kazimierz. 1989. Elementy filozofii rozwoju. Warszawa: Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej.

Dąbrowski, Kazimierz. 1991. Moralność w polityce. Wielopoziomowość funkcji uczuciowych i popędowych w życiu społecznym i politycznym oraz instytucjach. Warszawa: BIS.

Jaspers, Karl. 1965. Hoffnung und Sorge. Monachium: Piper.

Łukaszek, Maria. 2015. „Agresja seksualna wobec kobiet – doświadczenia i opinie mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności”. W Resocjalizacja penitencjarna w kontekstach interdyscyplinarnych. Red. Danuta Kowalczyk, Adam Szecówka, Sławomir Grzesiak. 319–332. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe.

Piechowski, Michael. 1981. „Zdrowie psychiczne jako funkcja rozwoju psychicznego (Mental health as a function of psychological development)”. Tł. Krystyna Dudziak. W Zdrowie psychiczne. Red. Kazimierz Dąbrowski. 91–128. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Pospiszyl, Kazimierz. 2015. „Istota i postacie trudności w resocjalizacji przestępców seksualnych”. W Resocjalizacja penitencjarna w kontekstach interdyscyplinarnych. Red. Danuta Kowalczyk, Adam Szecówka, Sławomir Grzesiak. 97–104. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe.

First Page

51

Last Page

59

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.