•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica

Polish Title

Obowiązek szczepień ochronnych – analiza prawnomedyczna

Abstract

The authors analyze legal regulations regarding compulsory prophylactic vaccinations mentioned in the statue on preventing and fighting human infectious diseases. The analysis is concerned with constitutional, administrative, and criminal law, all devised in accordance with the present state of medical knowledge. Moreover, this work contains de lege ferenda postulates concerned with ways of ameliorating the execution of compulsory vaccinations – those postulates, according to the authors, would enhance the protection of human life and health. Introducing those changes would be crucial in face of the growing number of people who refuse to receive vaccinations or prevent their children from receiving them. Failing to recognize the importance of this situation may lead to future negative outcomes.

Polish Abstract

Autorzy analizują obowiązek szczepień ochronnych zawarty w ustawie o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi. Analiza dotyczy zagadnień związanych z prawem konstytucyjnym, administracyjnym oraz karnym, ujętych w kontekście obecnego stanu wiedzy medycznej. Praca zawiera postulaty de lege ferenda dotyczące usprawnienia sposobu egzekwowania tego obowiązku, które w opinii autorów poprawiłyby ochronę życia i zdrowia ludzkiego. Wprowadzenie takich zmian byłoby rzeczowe w kontekście rosnącego problemu odmowy poddawania się szczepieniom, zwłaszcza w odniesieniu do dzieci. Zaniedbanie tej sytuacji może doprowadzić do poważnych negatywnych skutków w przyszłości.

Keywords

medical law, vaccinations, an obligation of vaccination, exposure to danger, prevention of infectious diseases

Polish Keywords

prawo medyczne, szczepienia, obowiązek szczepień, narażenie na niebezpieczeństwo, zapobieganie chorobom zakaźnym

References

Czarkowski, Mirosław P., Barbara Kondej, Ewa Staszewska-Jakubik, Ewa Cielebąk. 2016. Szczepienia ochronne w Polsce w 2015 roku. Warszawa: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny.

Daniel, Paweł. 2014. „Egzekucja obowiązku poddania małoletniego dziecka szczepieniu ochronnemu w orzecznictwie sądów administracyjnych”. Przegląd Prawa Publicznego 4: 45–55.

Fenner, Frank, Donald A. Henderson, Isao Arita, Zdenek Jezek, Ivan Ladnyi (red). 1988. Smallpox and its eradication. Genewa: World Health Organization.

Fine, Paul E.M. 1993. „Herd Immunity: History, Theory, Practice”. Epidemiologic Reviews 15 (2): 265–302.

Garlicki, Leszek. 2017. Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu. Warszawa: Wolters Kluwer.

Hamborsky, Jennifer, Andrew Kroger, Charles Wolfe. 2015. Epidemiology and prevention of vaccine-preventable diseases. Washington: Centers for Disease Control and Prevention (U.S. De­partment of Health and Human Services).

Kubiak, Rafał. 2017. Prawo medyczne. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Magdzik, Wiesław. 2002. „Choroba Heinego i Medina – Porażenie dziecięce – Poliomyeltis – Polio. Rozkwit i agonia choroby w dwudziestym wieku”. Przegląd Epidemiologiczny 56 (4): 522–523.

Marek, Andrzej. 2010. Kodeks karny. Komentarz. Warszawa: LEX.

Nesterowicz, Mirosław. 2016. Prawo medyczne. Toruń: Dom Organizatora TNOiK.

Strzelecki, Zbigniew, Janusz Witkowski. 2009. „Przeszłość i przyszłość demograficzna Polski” [referat]. Biuletyn Rządowej Rady Ludnościowej 54: 33–60.

Ściubisz, Małgorzata, Iwona Rywczak. 2017. „Ryzyko związane ze szczepieniami i chorobami, którym zapobiegają – cz. 6: odra, świnka i różyczka”. Medycyna Praktyczna – Szczepienia 2: 40–51.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania (Dz.U. z 2010 r. Nr 254, poz. 171).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 182, poz. 1086 ze zm.).

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 1966 r. Nr 24, poz. 151).

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 1971 r. Nr 12, poz. 114 ze zm.).

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 1985 r. Nr 12, poz. 49).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 1991 r. Nr 91, poz. 408).

Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 1997 r. Nr 28, poz. 152 ze zm.).

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 ze zm.).

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 126, poz. 1384).

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 ze zm.).

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2008 r. Nr 234, poz. 1570 ze zm.).

Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206).

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 ze zm.).

Orzeczenie TK z dnia 26 kwietnia 1995 r., K 11/94, LEX nr 25538.

Wyrok NSA z dnia 6 kwietnia 2011 r., II OSK 32/11, LEX nr 852219.

Wyrok SA w Warszawie z dnia 19 października 2016 r., VII SA/Wa 2542/15, LEX nr 2159952.

Wyrok SN z dnia 8 stycznia 2016 r., V KK 306/15, LEX nr 1963649.

Wyrok WSA w Krakowie z dnia 14 lutego 2013 r., III SA/Kr 460/12, LEX nr 1343450.

Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 1 czerwca 2017 r., IV SAB/Po 22/17, LEX nr 2341062.

Szczepienia. 2018. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny. http://szczepienia.pzh.gov.pl [dostęp 30.03.2018].

First Page

61

Last Page

72

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.