•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica

Polish Title

Zbrodnia wystawiania pustych faktur w VAT

Abstract

The subject of this article was issuing ‘empty’ invoices, including first and foremost explanation what should be understood under this concept in the jurisprudence of Polish Courts as well as the Tribunal of Justice. Moreover, the subject of consideration covered tax effects concerning the possibility of deducting the sum indicated on the invoice by the recipient of the invoice as well as those for the invoice issuer resulting from article 108 of the act of tax on goods and services. Due to the fact that the legal qualification of these events is not uniformly recognized in jurisprudence and in the doctrine, it has become indispensable to present views in this respect.

Polish Abstract

Tematem artykułu jest proceder wystawiania tzw. pustych faktur, a przede wszystkim wyjaśnienie, co należy rozumieć pod tym pojęciem w orzecznictwie sądów polskich oraz Trybunału Sprawiedliwości. Ponadto przedmiotem rozważań objęte zostały skutki podatkowe dotyczące możliwości odliczenia kwoty wskazanej na fakturze przez otrzymującego fakturę oraz wynikające z art. 108 ustawy o podatku od towarów i usług dla wystawiającego fakturę. Ponieważ kwalifikacja prawna tych zdarzeń nie jest jednolicie ujmowana w orzecznictwie sądowym oraz w doktrynie, niezbędne stało się także przedstawienie poglądów w tym zakresie.

Keywords

value added tax (VAT), input tax (on purchase), tax due (on sale), ‘empty’ invoice

Polish Keywords

podatek od wartości dodanej (VAT), podatek naliczony (od zakupu), podatek należny (od sprzedaży), pusta faktura

References

Andrejew, Igor. 1970. Polskie prawo karne w zarysie. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Andrejew, Igor. 1988a. Kodeks karny – krótki komentarz dla studiujących. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Andrejew, Igor. 1988b. Podstawowe pojęcia nauki o przestępstwie. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Buchała, Kazimierz. 1980. Prawo karne materialne. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Buchała, Kazimierz, Andrzej Zoll. 1998. Kodeks karny. Część ogólna. Kantor Wydawniczy Zakamycze.

Dębski, Ryszard (red.). 2013. Nauka o przestępstwie. Zasady odpowiedzialności. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Duda, Jacek. 2013. „Glosa do uchwały SN z dnia 24 stycznia 2013 r., I KZP 19/12”. Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 1: 123–133.

Duży, Jerzy. 2013. „Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 3 lutego 2011 roku. II AKa 476/10”. Prokuratura i Prawo 5: 176–182.

Górniok, Oktawia. 2004. „Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 1 marca 2004 r., V KK 248/03”. Orzecznictwo Sądów Polskich 12: 683–689.

Hermann, Mikołaj, Sebastian Sykuna (red.). 2016. Wykładnia prawa. Tradycja i perspektywy. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Kanarek, Janusz. 2013. „Glosa do uchwały SN z dnia 24 stycznia 2013 r., I KZP 19/12”. Palestra 7–8: 173–177.

Kardas, Piotr. 2007. „Karnoprawne aspekty posłużenia się fakturą nierzetelną”. Prokuratura i Prawo 2: 5–27.

Kołodziejski, Paweł. 2015. „Skuteczność ścigania przestępczości skarbowej a zmiany systemowe”. Prokuratura i Prawo 3: 86–105.

Kubacki, Ryszard, Adam Bartosiewicz. 2005. Kodeks karny skarbowy. Przestępstwa i wykroczenia podatkowe oraz dewizowe. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Liszewska, Agnieszka. 2017. „Odpowiedzialność karna za wystawienie faktury w sposób nierzetelny lub używanie takiej faktury po nowelizacji”. Przegląd Podatkowy 9: 17–23.

Marek, Andrzej. 2006. Prawo karne. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Modzelewski, Witold. 2017. „Wystawianie i ewidencjonowanie faktur VAT w świetle nowych przepisów Kodeksu karnego”. Doradztwo Podatkowe 2: 4–10.

Mozgawa, Marek. 2017. Kodeks karny. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.

Oczkowski, Tomasz. 2009. „Problematyka prawnokarnej oceny wyłudzenia podatku VAT”. Proku­ratura i Prawo 7–8: 82–101.

Ożóg, Irena (red.). 2017. Przestępstwa karuzelowe i inne oszustwa w VAT. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.

Radzikowski, Krzysztof. 2017. „Nowelizacja kodeksu karnego i kodeksu karnego skarbowego w zakresie tzw. przestępstw fakturowych”. Przegląd Podatkowy 3: 34–46.

Tyszkiewicz, Leon. 1977. „Istota współsprawstwa na tle kodeksu karnego”. Problemy Prawa Karnego 3: 13–24.

Tyszkiewicz, Leon. 1990. „Problemy współdziałania przestępnego de lege ferenda”. Palestra 34 (1):

50–61. Wąsek, Andrzej. 1977. Współsprawstwo w polskim prawie karnym. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.

Wilk, Leszek. 2013. „Glosa do uchwały SN z dnia 24 stycznia 2013 r., I KZP 19/12. Prawo karne skarbowe – idealny zbieg przestępstw”. Orzecznictwo Sądów Polskich 7–8: 602–609.

Wolter, Władysław. 1973. Nauka o przestępstwie. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Dyrektywa nr 2006/112/WE Rady Unii Europejskiej z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L z 2006 r. Nr 347/1).

Szósta dyrektywa Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstwa Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicenia podstaw wymiary podatku (77/388/EWG) (Dz.Urz. UE L z 1977 r. Nr 145.1).

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 ze zm.).

Ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 2226 ze zm.).

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.).

Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r., poz. 244).

Postanowienie SN z dnia 1 marca 2004 r., V KK 248/03, OSNKW 2004, nr 5, poz. 51.

Postanowienie SN z dnia 24 stycznia 2013 r., I KZP 21/12, LEX nr 1252699.

Postanowienie SN z dnia 15 listopada 2013 r., II KK 295/13, LEX nr 1391781.

Uchwała SN z dnia 24 stycznia 2013 r., I KZP 19/12, LEX nr 1252697.

Wyrok NSA w Warszawie z dnia 30 lipca 2009 r., I FSK 866/08, LEX nr 552188.

Wyrok NSA w Warszawie z dnia 4 grudnia 2009 r., I FSK 1859/08, LEX nr 615971.

Wyrok NSA w Warszawie z dnia 27 września 2011 r., I FSK 1403/10, LEX nr 1068161.

Wyrok NSA w Warszawie z dnia 2 października 2012 r., I FSK 2017/11, LEX nr 1233050.

Wyrok NSA w Warszawie z dnia 26 listopada 2014 r., I FSK 1537/13, LEX nr 1658030.

Wyrok NSA w Warszawie z dnia 31 maja 2017 r., I FSK 1824/15, LEX nr 2314508.

Wyrok SA w Katowicach z dnia 26 marca 1998 r., AKa 41/98, „Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Sądów Apelacyjnych, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Konstytucyjnego”. 1998. Prokuratura i Prawo [dodatek] 11–12: 26.

Wyrok SA w Katowicach z dnia 25 maja 2012 r., II AKa 97/12, LEX nr 1220220.

Wyrok SA w Katowicach z dnia 16 stycznia 2014 r., II AKa 195/13, LEX nr 1422354.

Wyrok SA w Katowicach z dnia 8 sierpnia 2014 r., II AKa 200/14, LEX nr 1500762.

Wyrok SA w Łodzi z dnia 14 października 1998 r., II AKa 129/98, „Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Sądów Apelacyjnych, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Konstytucyjnego”. 2000. Prokuratura i Prawo [dodatek] 5: 18.

Wyrok SA w Łodzi z dnia 23 listopada 2000 r., II AKa 169/00, „Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Sądów Apelacyjnych, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Konstytucyjnego”. 2001. Prokuratura i Prawo Prokuratura i Prawo [dodatek] 6: 13.

Wyrok SA w Szczecinie z dnia 12 maja 2016 r., II AKa 4/16, LEX nr 2093798.

Wyrok SN z dnia 22 listopada 1971 r., Rw 1202/71, OSNKW 1972, nr 3, poz. 54.

Wyrok SN z dnia 25 sierpnia 1987 r., III KR 288/87, OSNPG 1988, nr 7, poz. 68.

Wyrok SN z dnia 30 września 2003 r., I KZP 22/03, OSNKW 2003, nr 9–10, poz. 75.

Wyrok SN z dnia 19 marca 2008 r., II KK 347/07, LEX nr 388503.

Wyrok SN z dnia 12 sierpnia 2008 r., V KK 76/08, LEX nr 449041.

Wyrok SN z dnia 22 października 2009 r., IV KK 433/08, OSNwSK 2009, nr 1, poz. 2115.

Wyrok SN z dnia 31 marca 2015 r., I KZP 28/14, OSNKW 2015, nr 5, poz. 40.

Wyrok TSUE z dnia 13 grudnia 1989 r., C-342/87, LEX nr 84293.

Wyrok TSUE z dnia 6 listopada 2003 r., C-78/02, LEX nr 174079.

Wyrok TSUE z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawach połączonych C-439/04 Axel Kittel v. Państwo Belgijskie oraz C-440/04 Państwo Belgijskie v. Recolta Recycling SPRL. http://www.eur-lex.europa.eu [dostęp 3.06.2018].

Wyrok TSUE z dnia 18 czerwca 2009 r., C-566/07, LEX nr 498853.

Wyrok TSUE z dnia 21 czerwca 2012 r., C-80/11, LEX nr 1165797.

Wyrok TSUE z dnia 6 grudnia 2012 r., C-285/11, LEX nr 1229752.

Wyrok TSUE z dnia 31 stycznia 2013 r., C-642/11, LEX nr 1258555.

Wyrok TSUE z dnia 13 lutego 2014 r., C-18/13, LEX nr 1424765.

Wyrok TSUE z dnia 22 października 2015 r., C-277/14, LEX nr 1814891.

Wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 6 czerwca 2011 r., I SA/Bd 118/11, LEX nr 990375.

Wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 11 lipca 2017 r., I SA/Bd 444/17, LEX nr 2326299.

Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 11 czerwca 2014 r., III SA/Gl 70/14, LEX nr 150830.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 10 maja 2010 r., III SA/Wa 384/10, LEX nr 603708.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 19 stycznia 2017 r., III SA/Wa 3318/15, LEX nr 2267959.

Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 26 sierpnia 2008 r., I SA/Wr 143/08, LEX nr 485315.

Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 25 kwietnia 2017 r., I SA/Wr 1373/16, LEX nr 2315820.

First Page

91

Last Page

111

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.