•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica

Polish Title

Współczesne koncepcje specjalistycznej edukacji językowej studentów prawa w Polsce i w Niemczech w stronę profesjonalizacji kształcenia

Abstract

The European and Polish glottodidactics follow the changing reality of language education, which is influenced by the Council of Europe and the European Union’s promotion of plurilingualism and multilingualism. The analysis of the language education system at the law faculties in Poland and Germany aims at recognising the concept of language education of Polish and German law students, looking for innovative didactic and methodological solutions and for the way of implementing European standards by universities. Demonstration of curriculum similarities and differences in the field of teaching a foreign language against the background of legal regulations in the academic systems favours the development of new didactic solutions and encourages deeper reflection on the methods of professional education.

Polish Abstract

Glottodydaktyka europejska i polska podążają za zmieniającą się rzeczywistością kształcenia językowego, na którą wpływ mają propagowane przez Radę Europy i Unię Europejską idee różnojęzyczności i wielojęzyczności. Analiza systemu kształcenia językowego na wydziałach prawa w Polsce i w Niemczech ma na celu poznanie koncepcji kształcenia językowego polskich i niemieckich studentów prawa, szukanie nowatorskich rozwiązań dydaktyczno-metodycznych oraz sposobu wdrażania przez uczelnie standardów europejskich. Wykazanie podobieństw i różnic programowych w zakresie nauczania języków obcych na tle regulacji prawnych, dokonujących się w systemach akademickich, sprzyja wypracowaniu nowych rozwiązań dydaktycznych oraz skłania do głębszej refleksji na sposobami profesjonalnego kształcenia.

Keywords

convergence of legal regulations, foreign language education in law faculties, glottodidactics, teaching methodology

Polish Keywords

konwergencja regulacji prawnych, kształcenie języków obcych na wydziałach prawa, glottodydaktyka, metodyka nauczania

References

Antonelli, Gulia. 2017. „Brauchen Juristen Fremdsprachenkenntnisse?”. Beck-stellenmarkt.de 15. https://www.beck-stellenmarkt.de/ratgeber/karriere/ratgeber-karriere/brauchen-juristen-fremd­sprachenkenntnisse [dostęp 2.01.2018].

Bosiacki, Adam. 2014. „Konwergencja systemów prawnych w okresie globalizacji: spostrzeżenia i możliwe perspektywy”. W Tendencje rozwojowe myśli politycznej i prawnej. Red. Marek Maciejewski, Maciej Marszał, Mirosław Sadowski. 279–287. Wrocław: Wydział Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Chmielecka, Ewa. 2013. „Proces boloński i krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego”. Studia BAS 3 (35): 107–134.

Cybulska, Katarzyna. 2009. „Różnojęzyczność a kształcenie językowe w szkolnictwie wyższym”. W Kształcenie językowe w szkolnictwie wyższym. Red. Hanna Komorowska. 97–113. Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej Academica.

Dańda, Aleksander, Joanna Lubecka. 2010. Casebook. Metodologia tworzenia case study. Kraków. https://ekonomia.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/users/264/Konkurs_ekon_dla_uczniow/caseBOOK_-_metodologia.pdf [dostęp 2.08.2018].

Gajewska-Skrzypczak, Iwona, Barbara Sawicka. 2017. „Język specjalistyczny na uczelni technicznej. Refleksje nauczycieli praktyków”. Języki Obce w Szkole 3: 52–57.

Gębal, Przemysław E. 2013. Modele kształcenia nauczycieli języków obcych w Polsce i w Niemczech. W stronę glottodydaktyki porównawczej. Kraków: Księgarnia Akademicka.

Gębal, Przemysław E. 2016. „Od dydaktyki tekstów specjalistycznych do dydaktyzacji potrzeb i działań komunikacyjnych. Kierunki i koncepcje glottodydaktyki specjalistycznej”. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców 23: 19–33.

Grucza, Franciszek. 1978. „Glottodydaktyka, jej zakres i problemy”. Przegląd Glottodydaktyczny 1: 3–35.

Grzegorczyk, Wojciech. 2015. „Studium przypadku jako metoda badawcza i dydaktyczna w naukach o zarządzaniu”. W Wybrane problemy zarządzania i finansów. Studia przypadków. Red. Wojciech Grzegorczyk. 9–16. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Harbig, Anna Maria. 2007. „Nauczanie języków obcych w aspekcie przemian w polskim szkolnictwie wyższym”. W IV Międzynarodowa Konferencja Edukacyjna – Ustroń 2017 „Przez języki do sukcesu” [referaty]. 64–70. http://kms.polsl.pl/prv/spnjo1/referaty/harbig.pdf [dostęp 20.12.2017].

Janowska, Iwona. 2011. Podejście zadaniowe do nauczania i uczenia się języków obcych. Na przykładzie języka polskiego jako obcego. Kraków: Universitatis.

Kubiak, Bogusław. 2002. „Pojęcie języka specjalistycznego”. Języki Obce w Szkole 5: 6–11.

Mirowska-Łoskot, Urszula. 2015. „Jak uczyć prawników, czyli co zrobić, żeby elita nie pracowała w supermarkecie”. Gazeta Prawna.pl. http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/884609,jak-uczyc-prawnikow-czyli-co-zrobic-zeby-elita-nie-pracowala-wsupermarkecie.html,komentarze-najnowsze [dostęp 24.07.2015].

Pankowska-Lier, Beata. 2017. „Wykształcenie prawnicze w Niemczech”. Studia Iuridica Lublinensia 26 (4): 43–47.

Pietraś, Marek. 2017. „Umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego w Polsce”. W Internacjonalizacja polskich ośrodków politologicznych. Red. Tomasz Domański, Alicja Stępień-Kuczyńska, Agata Włodarska-Frykowska. 81–95. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Sobański, Remigiusz. 1998. „Kultura prawna Europy”. Studia Europejskie 3: 117–129.

Tokarczyk, Roman. 2000. „Kultura prawa europejskiego”. Studia Europejskie 1: 11–26.

Tokarczyk, Roman. 2012. Tworzenie prawa. Pomiędzy kultura prawa stanowionego i kulturą common law”. W Konwergencja czy dywergencja kultur i systemów prawnych. Red. Oktawian Nawrot, Sebastian Sykuna, Jerzy Zajadło. 3–24. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Urbanikowa, Jolanta. 2001. „Europejski Rok Języków. Proces boloński i polityka językowa w Uniwersytecie Warszawskim”. Nauka i Szkolnictwo Wyższe 2 (18): 123–131.

Wesołowska, Anna. 2013. „Proces Boloński i powstanie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego”. Rocznik Integracji Europejskiej 7: 379–388.

Wójcik-Augustyniak, Marzena. 2017. Koncepcja innowacji wartości usługi edukacyjnej publicznej szkoły wyższej w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Żygulski, Kazimierz. 2000. „Globalizacja procesów społeczno-gospodarczych”. W Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Red. Wiesław Iskra. 28–57. Warszawa: Innowacja, Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna.

Ausbildungs – und Prüfungsordnung für Juristen (JAPO) vom 13. Oktober 2003. Regulamin kształcenia i egzaminowania dla prawników z 13 października 2003 w Bawarii. https://www.ju­stiz.bayern.de/media/pdf/ljpa/japo/japo-konsolidierte_fassung_juris_2018–03–01.pdf [dostęp 6.11.2018].

Detailed work programme on the follow-up of the objectives of Education and training systems in Europe (Dz.Urz. UE C 142 z 14 czerwca 2002 r.).

Deutsches Richtergesetz vom 8.09.1961 in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. April 1972, das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 8. Juni 2017 (BGBl. I S. 1570) geändert worden ist. Niemiecka ustawa o sędziach. https://www.gesetze-im-internet.de/drig/DRiG.pdf [dostęp 6.11.2018].

Gesetz über die juristische Ausbildung (Juristenausbildungsgesetz – JAG) vom 8. März 2004. Ustawa o kształceniu zawodów prawniczych w Hesji z dnia 8 marca 2004. http://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/justizportal_nrw.cgi?xid=169594,1 [dostęp 6.11.2018].

Hamburgisches Juristenausbildungsgesetz (HmbJAG) vom 11. Juni 2003. Ustawa o kształceniu zawodów prawniczych w Hamburgu (HmbJAG) z dnia 11 czerwca 2003 r. http://justiz.hamburg.de/contentblob/1585986/a8b449b183a9401efb72c3f5267e95dc/data/hamburgisches-juristenausbildungsgesetz.pdf [dostęp 6.11.2018].

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz.U. z 2011 r. Nr 253, poz. 1520).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające „Erasmus+” – unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu.

Rozporządzenie Rady nr 1 z dnia 15 kwietnia 1958 r. w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (Dz.Urz. WE 17 z 6 października 1958 r.).

Uchwała nr 86/V/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 2/I/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie projektowania programów kształcenia dla studiów pierwszego oraz drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających.

Uchwała Rady z dnia 31 marca 1995 r. w sprawie podniesienia poziomu i zróżnicowania form uczenia się i nauczania języków obcych w systemach edukacji Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE C 207 z 12 sierpnia 1995 r.).

Uchwała Senatu UŁ nr 458 z dnia 2 kwietnia 2012 r. wraz z jej zmianą – uchwałą nr 247 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego z 9 grudnia 2013 r. w sprawie zasad osiągania przez studentów Uniwersytetu Łódzkiego efektów kształcenia w zakresie znajomości i umiejętności posługiwania się nowożytnym językiem obcym.

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365).

Zarządzenie nr 54/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zarządzenie nr 117/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 października 2017 r. wprowadzające Zasady nauczania języków obcych i rozliczania studentów z lektoratów w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Erasmus+. Przewodnik po programie. Wersja 2 (2017) z 20.01.2017. http://ec.europa.eu/program­mes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/files/resources/erasmus-plus-programme-guide_pl.pdf [dostęp 14.01.2017].

http://erasmusplus.org.pl/30lat/ [dostęp 2.01.2018].

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:52003DC0685 [dostęp 2.01.2018].

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32006H0962 [dostęp 2.01.2018].

http://www.jcj.uj.edu.pl/jcj/kierownicy-zespolow-jezykowych [dostęp 2.01.2018].

http://www.jcj.uj.edu.pl/studenci/programy-nauczania [dostęp 2.01.2018].

http://www.jura.uni-muenchen.de/fakultaet/fachsprachenzentrum/ffa.html [dostęp 2.01.2018].

http://www.jura.uni-muenchen.de/fakultaet/fachsprachenzentrum/info/index.html [dostęp 2.01.2018].

http://www.jura.uni-muenchen.de/fakultaet/fachsprachenzentrum/pflichtkurse/index.html [dostęp 2.01.2018].

http://www.kwalifikacje.edu.pl/pl/strona-glowna/78-zintegrowany-system-kwalifikacji/1003-krk-w-szkolach-wyzszych [dostęp 2.01.2018].

http://www.perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=559:u-multirank-wystartowal&catid=24&Itemid=119 [dostęp 15.08.2017].

http://www.wos.net.pl/liceum/globalizacja.html [dostęp 2.01.2018].

https://qis.server.unifrankfurt.de/qisserver/rds;jsessionid=36D82738F177303DF7FE1E59AA2FD030.waldmarie12?state=wtree&search=1&trex=step&root120172=57008|59353&P.vx=kurz [dostęp 2.01.2018].

https://qis.server.unifrankfurt.de/qisserver/rds?state=verpublish&status=init&vmfile=no&publishid=231389&moduleCall=webInfo&publishConfFile=webInfo&publishSubDir=veranstaltung [dostęp 2.01.2018].

https://www.jura.uni-frankfurt.de/43078948/4fremdsprachige-Rechtskenntnisse3 [dostęp 2.01.2018].

https://www.jura.uni-frankfurt.de/43315839/42Lehrbeauftragte [dostęp 2.01.2018].

https://www.jura.uni-hamburg.de/de.html [dostęp 2.01.2018].

https://www.jura.uni-hamburg.de/studium/lehrveranstaltungen/fremdsprachenangebote.html [dostęp 2.01.2018].

https://www.jura.unihamburg.de/studium/lehrveranstaltungen/fremdsprachenangebote/fachspra­chenzentrum.html [dostęp 2.01.2018].

https://www.jura.unihamburg.de/studium/lehrveranstaltungen/fremdsprachenangebote/veranstaltung.html [dostęp 2.01.2018].

https://www.mimuw.edu.pl/~sjack/usw/strat_pliki/strategia.htm [dostęp 2.01.2018].

https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=WPA-10.PZ-AB2%2B [dostęp 2.01.2018].

Misja, wizja i cele strategiczne szkolnictwa wyższego w Polsce w perspektywie 2020 roku. Raport cząstkowy przygotowany przez konsorcjum Ernst & Young Business Advisory. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Listopad 2009. https://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/9b9413575c0e968c236bbd1d1f0a64db.pdf [dostęp 20.12.2017].

Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2020 roku – drugi wariant. Raport cząstkowy przygotowany przez konsorcjum Ernst & Young Business Advisory. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Marzec 2010. https://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/59579f9e6efaec82014d6d5be081ca23.pdf [dostęp 20.12.2017].

The Magna Charta Universitatum. http://www.magna-charta.org/magna-charta-universitatum/the-magna-charta-1/the-magna-charta [dostęp 25.07.2016].

First Page

113

Last Page

133

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.