•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica

Polish Title

Praworządność w perspektywie zasady podtrzymywania oraz pogłębiania komunikacji między ludźmi

Abstract

The article deals with the issue of the rule of law in a broader and narrower sense, with reference to L.L. Fuller’s concept of the morality of law. The article also raises the question of the connection between formal requirements of the rule of law and the principle of maintaining and deepening communication between people.

Polish Abstract

W artykule poruszono problematykę praworządności w znaczeniu szerszym i węższym, odnosząc się do koncepcji moralności prawa L.L. Fullera. Postawiono także kwestię związku między formalnymi wymogami praworządności a zasadą podtrzymywania oraz pogłębiania komunikacji między ludźmi.

Keywords

external morality of law, internal morality of law, rule of law, natural law, conditions of law’s acceptance, communication between people, Fuller

Polish Keywords

zewnętrzna moralność prawa, wewnętrzna moralność prawa, praworządność, prawo naturalne, warunki akceptowalności prawa, komunikacja między ludźmi, Fuller

References

Eskridge, William N. Jr. 1993. „The Case of the Speluncean Explorers: Twientieth-Century Statutory Interpretation in a Nutshell”. The George Washington Law Review 6 (61): 1731–1753.

Fuller, Lon L. 1958. „Positivism and Fidelity to Law: A Replay to Professor Hart”. Harvard Law Review 4 (71): 630–672.

Fuller, Lon L. 1978. Moralność prawa. Tł. Stefan Amsterdamski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Fuller, Lon L. 1993. Anatomia prawa. Tł. Roman Tokarczyk. Lublin: Instytut Wydawniczy Daimonion.

Godek, Lidia. Sikora, Marek. 2017. „O praworządności i demokracji. Zarys problemu”. Filo-Sofija 1–2: 9–15.

Hart, Herbert L.A. 1998. Pojęcie prawa. Tł. Jan Woleński, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

James, William. 1973. „Istota humanizmu”. Tł. Hanna Buczyńska-Garewicz. W Hanna Buczyńska-Garewicz. James. 183–190. Warszawa: Wiedza Powszechna (pierwodruk: James, William. 1905. „The Essence of Humanism”. Journal of Philosophy, Psychology and Scientific Methods 5: 113–118).

Kramer, Matthew Henry. 1999. In Defense of Legal Positivism. Law Without Trimmings. Oxford: Oxford University Press.

Krygier, Martin. 2011. „Cztery pytania o rządy prawa: Dlaczego? Co? Gdzie? I kogo to obchodzi?”. Tł. Katarzyna Mikołajczyk-Graj. Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej 2: 5–19.

Lyons, David. 2000. Etyka i rządy prawa. Tł. Paweł Maciejko. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.

Rundle, Kristen. 2013. Forms Liberate. Reclaiming the Jurisprudence of Lon L. Fuller. Oxford and Portland: Hart Publishing.

Szyszkowska, Maria. 2008. Teoria i filozofia prawa. Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA.

Tokarczyk, Roman. 1999. Historia filozofii prawa w retrospektywie prawa natury. Białystok: Temida 2.

Widłak, Tomasz. 2016. Fuller. Sopot: Arche.

Zajadło, Jerzy. 2008. „Pięć minut antyfilozofii antyprawa”. W Po co prawnikom filozofia prawa? 179–194. Warszawa: Wolters Kluwer.

First Page

131

Last Page

141

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.