•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica

Polish Title

Kłamanie jako akt mowy – kilka uwag z perspektywy filozoficzno-prawnej

Abstract

The article presents issues concerning the analysis of the nature (essence) of lies from the perspective of logical pragmatics. The conclusions were confronted with selected institutions of civil law, in order to show how law and jurisprudence perceive different forms of “lies” occurring on the basis of positive law.

Polish Abstract

W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące analizy natury (istoty) kłam­stwa z perspektywy pragmatyki logicznej. Wnioski skonfrontowano z wybranymi instytucjami prawa cywilnego w celu wykazania, jak prawo i orzecznictwo postrzegają różne formy kłamstwa, występujące na gruncie prawa pozytywnego.

Keywords

lie, act of speech, truth, intention, civil code

Polish Keywords

kłamstwo, akt mowy, prawda, intencja, Kodeks cywilny

References

Allen, Barry. 1994. Prawda w filozofii. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.

Antas, Jolanta. 2000. O kłamstwie i kłamaniu. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas.

Arystoteles. 1983. Metafizyka. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Austin, John. 1993. Mówienie i poznawanie. Rozprawy i wykłady filozoficzne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Bańkowski, Andrzej. 2000. Etymologiczny słownik języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Bekrycht, Tomasz. 2009. Aprioryczność prawa: ontologia prawa w fenomenologii Adolfa Reinacha. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Bekrycht, Tomasz. 2011. „O wartości logicznej normy prawnej”. Studia Prawno-Ekonomiczne 84: 11–38.

Coleman, Linda, Paul Kay. 1981. „Prototype Semantics: The English Word Lie”. Language 57 (1): 26–44.

Doroszewski, Witold (red.). [b.r.]. „Komunikacja” [hasło]. W Słownik języka polskiego. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Naukowe. https://sjp.pwn.pl/szukaj/komunikacja;5441377.html [dostęp 15.01.2018].

Dutka, Anna. 1991. „Ku dynamicznej koncepcji języka. Teorie Jean-Claude’a Anscombre’a i Oswalda Ducrota”. Pamiętnik Literacki 3 (82): 158–171.

Ekman, Paul. 1997. Kłamstwo i jego wykrywanie w biznesie, polityce, małżeństwie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Jakobson, Roman. 1960. „Poetyka w świetle językoznawstwa”. Pamiętnik Literacki 2 (51): 431–473.

Jędrzejewska, Anna. 1992. Koncepcja oświadczenia woli w prawie cywilnym. Warszawa: Agencja Scholar.

Kołodziejczyk, Piotr. 2004. „Johna Searle’a teoria intencjonalności”. W Intencjonalność jako kategoria filozofii umysłu i filozofii języka. Red. Zbysław Muszyński, Jacek Paśniczek. 203–235. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Lewaszkiewicz-Petrykowska, Biruta. 1973. Wady oświadczenia woli w polskim prawie cywilnym. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.

Malinowski, Andrzej. 2014. „Kłamstwo a fałszywe zeznanie”. Edukacja Prawnicza 5 (152). http://www.edukacjaprawnicza.pl/klamstwo-a-falszywe-zeznanie/ [dostęp 17.03.2018].

Puzynina, Jadwiga. 1992. Język wartości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Radwański, Zbigniew. 1992. Wykładnia oświadczeń woli składanych indywidualnym adresatom. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Radwański, Zbigniew. 1997. Prawo cywilne – część ogólna. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Reinach, Adolf. 1989. Sämtliche Werke. Monachium: Philosophia Verlag.

Searle, John. 1987. Czynności mowy. Warszawa: PAX.

Wierzbicka, Anna. 1990. „‘Prototypes save’: On the uses and abuses of the notion of ‘prototype’ in linguistics and related fields”. W Meaning and prototypes. Studies in linguistic categorization. Red. Savas L. Tsohatzidis. 374–367. London: Routledge & Kegan Paul.

Woleński, Jan. 2003. Epistemologia. T. 3: Prawda i Realizm. Kraków: Aureus.

Ziembiński, Zygmunt. 1984. Logika praktyczna. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Ziółkowski, Marek. 1981. Znaczenie. Interakcja. Rozumienie. Studium z symbolicznego interakcjonizmu i socjologii fenomenologicznej jako wersji socjologii humanistycznej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Zirk-Sadowski, Marek. 1984. Rozumienie ocen w języku prawnym. Łódź: Uniwersytet Łódzki.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 13 kwietnia 2017 r., sygn. akt I ACa 1165/16, LEX nr 2287388.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 września 1997 r., sygn. akt I PKN 251/97, OSNP 1998/13/389.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 września 2004 r., sygn. akt II CK 498/03, LEX nr 137573.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 listopada 2018 r., sygn. akt I CSK 668/17, LEX nr 2578185.

First Page

143

Last Page

154

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.