•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica

Polish Title

Obowiązek władz publicznych prowadzenia polityki zapewniającej bezpieczeństwo ekologiczne rozumiane jako synonim odpowiedniej jakości środowiska

Abstract

The author analyzes issues of the constitutional commitment of public authorities to care for the quality of the environment, taking into account future generations. She indicates that the concept of ecological security has not been specified explicitly by the legislator, and the views formulating the right to ecological safety are considered disputable. It was emphasized that the problem of low emission is currently the key challenge for public authorities.

Polish Abstract

W artykule autorka analizuje kwestie konstytucyjnego zobowiązania władz publicznych do dbałości o jakość środowiska z uwzględnieniem troski o przyszłe pokolenia. Wskazuje, iż pojęcie bezpieczeństwa ekologicznego nie zostało przez prawodawcę sprecyzowane, a poglądy formułujące prawo do bezpieczeństwa ekologicznego uznawane są za sporne. Podkreśla, że aktualnie kluczowym wyzwaniem dla władz publicznych jest problem niskiej emisji.

Keywords

environment, protection, security, policy

Polish Keywords

środowisko, ochrona, bezpieczeństwo, polityka

References

Banaszak, Bogusław. 2012. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Bukowski, Zbigniew. 2002. „Konstytucyjne podstawy obowiązków państwa w zakresie ochrony środowiska”. Prawo i Środowisko 4: 63–73.

Bułajewski, Stanisław, Marcin Dąbrowski. 2008. „Wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne”. W Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Red. Marek Chmaj. 151–192. Warszawa: Wolters Kluwer.

Dziamski, Zbigniew, Waldemar Nowosielski. 2012. „Teoretyczne założenia bezpieczeństwa ”. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 7: 201–216.

Garlicki, Lech. Red. 2003. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Haładyj, Anna. 2002. „Konstytucyjne prawo do korzystania z wartości środowiska”. Prawo i Środowisko 2: 37–44.

Jakimowicz, Wojciech. 1999. „O publicznych prawach podmiotowych”. Państwo i Prawo 1: 36–50.

Jaworowicz-Rudolf, Agnieszka. 2010. „Prawo do środowiska należytej jakości jako urzeczywistnienie koncepcji zrównoważonego rozwoju”. W Zrównoważony rozwój na poziomie lokalnym i regionalnym. Teoria i praktyka. Red. Małgorzata Burchard-Dziubińska, Agnieszka Rzeńca. 46–80. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Jaworowicz-Rudolf, Agnieszka. 2013. „Odpowiedzialność administracji publicznej za stan środowiska”. W Odpowiedzialność administracji i w administracji. Red. Zofia Duniewska, Małgorzata Stahl. 567–575. Warszawa: Wolters Kluwer.

Korzeniowski, Piotr. 2012. Bezpieczeństwo ekologiczne jako instytucja prawna ochrony środowiska. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Paczuski, Ryszard. 2005. „Bezpieczeństwo ekologiczne jako kryterium koniecznych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju”. W Zrównoważony rozwój. Od utopii do praw człowieka. Red. Andrzej Papuziński. 119–132. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Branta.

Pietraś, Marek. 2000. Bezpieczeństwo ekologiczne w Europie. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Raburski, Tomasz. 2017. „Filozofia praw podmiotowych”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica 78: 55–67.

Rakoczy, Bartosz. 2006. Ograniczanie praw i wolności jednostki ze względu na ochronę środowiska w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Toruń: TNOiK.

Rakoczy, Bartosz. 2007. „Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego a prawo do ochrony środowiska naturalnego”. Monitor Prawniczy 22. https://czasopisma.beck.pl/monitor-prawniczy/artykul/prawo-do-poszanowania-zycia-prywatnego-i-rodzinnego-a-prawo-do-ochrony-srodowiska-naturalnego/ [dostęp 15.07.2018].

Surówka, Anna. 2012. „Bezpieczeństwo ekologiczne a gospodarowanie odpadami w świetle prawa konstytucyjnego”. Przegląd Prawa Konstytucyjnego 4: 151–167.

Wróblewski, Mirosław. 2015. „Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej w polskim sądownictwie – problemy i wyzwania”. Kwartalnik Krajowej Rady Sądownictwa 2: 17–23.

http://www.polskabezsmogu.pl [dostęp 15.07.2018].

https://www.mos.gov.pl/fileadmin/user_upload/mos/Aktualnosci/2018/styczen_2018/Informacja_nt._stanu_zaawansowania_prac_nad_rekomendacjami_-_Program_Czyste_Powietrze.pdf [dostęp 15.07.2018].

https://www.pl.clientearth.org/ [dostęp 15.07.2018].

Rekomendacje Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów w sprawie działań niezbędnych do podjęcia w związku z występowaniem na znacznym obszarze kraju wysokiego stężenia zanieczyszczeń powietrza z dnia 25 kwietnia 2017 r. tzw. Program pt. „Czyste powietrze”. https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/rekomendacje-komitetu-ekonomicznego-rady-ministrow-w-sprawie-dzialan.html [dostęp 15.07.2018].

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (Dz.Urz. UE L 152 z 11.06.2008, s. 1–44).

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE C 202/389 z 7.06.2016).

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.).

Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z dnia 4 listopada 1950 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.).

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. 2017. http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12294812 [dostęp 15.07.2018].

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie kotłów na paliwo stałe (Dz.U. z 2017 r., poz. 1690).

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. 2018. Druk nr 2377. http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?documentId=F651ABE00EC89E4BC12582580034D837 [dostęp 15.07.2018].

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.).

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 506).

Ustawa z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli (Dz.U. z 1999 r. Nr 62, poz. 688 ze zm.).

Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2015 r., poz. 1593).

The Supreme Court, R (on the application of ClientEarth) (Appellant) v Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs (Respondent) – The Supreme Court Judgment date: 29 Apr 2015. Case ID UKSC 2012/0179. https://www.supremecourt.uk/cases/uksc-2012–0179.html [dostęp 15.07.2018].

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 23 stycznia 2014 r., sygn. akt VACa/649/13. https://www.saos.org.pl/judgments/40027 [dostęp 15.04.2019].

Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 6 czerwca 2013 r., sygn. akt II C 20/13, niepublikowany.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 czerwca 2006 r., sygn. akt K 23/05, OTK A 2006, nr 6, poz. 62.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 maja 2009 r., sygn. akt Kp 2/09, OTK ZU, nr 5A/09, poz. 66.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości (trzecia izba) z dnia 5 kwietnia 2017 r. – Komisja Europejska przeciwko Republice Bułgarii (Sprawa C-488/15). http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-488/15&language=PL [dostęp 15.07.2018].

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 24 listopada 2015 r., sygn. akt I SA/Gl 370/15. http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/5986875EEA [dostęp 15.07.2018].

First Page

9

Last Page

24

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.