•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica

Polish Title

Przekształcenie stosunku służbowego funkcjonariuszy

Abstract

Transformation of official mutual relations of public servants is subject to some regularities in legal provisions. Differentiation of subjects appropriate to take some acts in law is noticeable, but there is also a possibility of making a classification of some changes. In the article, the content of the officers’ service relationship was analysed basing on legislation concerning selected uniformed services. It allowed specifying the typical and characteristic forms of transforming the service relationship and the premises on which the changes are based as well as indicating that a typical phenomenon is terminological convergence. A supplement to the considerations is presentation of basic concepts, such as an officer, service, nomination, appointment or a business relationship.

Polish Abstract

Przekształcenie stosunku służbowego funkcjonariuszy podlega określonym w przepisach prawa prawidłowościom. Z prawodawstwa wynika również zróżnicowanie podmiotów właściwych do podejmowania określonych czynności prawnych oraz możliwość dokonania ich klasyfikacji. W opracowaniu poddano analizie treści stosunku służbowego funkcjonariuszy, która dokonana została na bazie ustawodawstwa dotyczącego wybranych służb mundurowych. Pozwoliła ona na wyszczególnienie typowych i charakterystycznych form przekształcenia stosunku służbowego oraz przesłanek, na jakich oparte są zmiany, a także wskazanie, że powszechnym zjawiskiem jest zbieżność terminologiczna. Uzupełnieniem rozważań jest przybliżenie podstawowych terminów, takich jak: funkcjonariusz, służba, mianowanie, powołanie czy stosunek służbowy.

Keywords

governmental administration, uniformed services, officer, business relations, service review

Polish Keywords

administracja rządowa, służba mundurowa, funkcjonariusz, stosunek służbowy, opiniowanie służbowe

References

Dubowik, Anna, Łukasz Pisarczyk. 2011. Prawo urzędnicze. Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business.

Dzimińska-Mosio, Monika. 2001. „Funkcjonariusz Policji”. W Leksykon policyjny. Red. Wiesław Pływaczewski, Grażyna Kędzierska. 304. Szczytno: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Hauser, Roman. 2010. „Stosunek administracyjnoprawny”. W System prawa administracyjnego. T. 1: Instytucje prawa administracyjnego. Red. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel. 195–202. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN.

Jaworski, Bogdan. 2016. Pozycja prawna Komendanta Głównego Policji jako centralnego organu administracji rządowej. Rzeszów: ZPH Arteks.

Kuczyński, Tadeusz. 2011a. „Pojęcie i przedmiot prawa stosunków służbowych”. W System prawa administracyjnego. T. 11: Stosunek służbowy. Red. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel. 1–52. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN.

Kuczyński, Tadeusz. 2011b. „Zmiana stosunku zatrudnienia”. W System prawa administracyjnego. T. 11: Stosunek służbowy. Red. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel. 227–251. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN.

Liwo, Marian. 2013. Status służb mundurowych i funkcjonariuszy w nich zatrudnionych. Warszawa: LexisNexis.

Maciejko, Wojciech. 2008. Osobowe prawo administracyjne. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Maciejko, Wojciech, Aneta Korcz-Maciejko. 2010. Postępowanie w sprawach osobowych w Policji. Wrocław: Gaskor.

Nowakowski, Zdzisław, Marta Pomykała, Jan Rajchel, Kazimierz Rajchel, Henryk Tokarski. 2009. Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego. Warszawa: Towarzystwo Naukowe Powszechne.

Słownik języka polskiego. [b.r.]. „Funkcjonariusz” [hasło]. Pwn.pl. http://sjp.pwn.pl/slowniki/funkcjonariusz.html [dostęp 18.12.2017].

Stelina, Jakub. 2011. „Strony i nawiązanie stosunków służbowych”. W System prawa administracyjnego. T. 11: Stosunek służbowy. Red. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel. 163–208. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN.

Stelina, Jakub. 2013. Prawo urzędnicze. Wyd. 2. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Szczęch, Norbert. 2013. „Administracja publiczna i prawo administracyjne”. W Administracja publiczna i prawo administracyjne w zarysie. Red. Mirosław Karpiuk, Jerzy Kowalski. 15–27. Warszawa–Poznań: Polskie Wydawnictwo Prawnicze „Iuris”.

Ura, Elżbieta. 2006. Zagadnienia prawa administracyjnego i funkcjonowania administracji publicznej. Przemyśl: Mitel.

Ura, Elżbieta. 2011. Prawo urzędnicze. Wyd. 3. Warszawa: LexisNexis.

Ura, Elżbieta. 2013. „Charakter prawny stosunku służbowego policjanta”. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie 2 (23): 277–283.

Ura, Elżbieta, Edward Ura. 2006. Prawo administracyjne. Wyd. 6. Warszawa: LexisNexis.

Wojtunik, Piotr. 2013. „Pojęcie, źródła i przedmiot prawa stosunków służbowych”. Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego 8 (5): 202–217.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.).

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 161 ze zm.).

Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 147 ze zm.).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1313).

Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 2387 ze zm.).

Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 173 ze zm.).

Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 2104 ze zm.).

Ustawa z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1169).

Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1767 ze zm.).

Ustawa z dnia 17 stycznia 2018 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz.U. z 2018 r., poz. 138 ze zm.).

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 grudnia 2010 r., sygn. akt I OSK 962/10, CBOSA.

First Page

25

Last Page

39

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.