•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica

Polish Title

Kolizja pomiędzy wolnością zgromadzeń różnych podmiotów i sposoby jej rozstrzygania

Abstract

The conflict of freedom of assembly between different groups occurs when two or more antagonistic assemblies are supposed to be held at the same place and time. Two model solutions of handling the conflict of assemblies are possible: the model of equal treatment of all assemblies and the model of the authoritatively resolving of the conflict by the means of restricting the freedom of assembly. Both these model solutions are acceptable on the grounds of the Constitution of Poland. Neither of them is fully adopted in the Polish legislation. Under the Polish legislation, some conflicts can be resolved in an authoritative manner based on varied criteria. The applied regulations seem to be incoherent and inconsistent in some cases and inadequate in one particular case.

Polish Abstract

Z kolizją pomiędzy wolnością zgromadzeń różnych grup mamy do czynienia wtedy, gdy mają się odbyć dwa lub więcej antagonistyczne zgromadzenia w tym samym miejscu i czasie. Możliwe są dwa modele podejścia do tego zagadnienia: model równouprawnienia wszystkich zgromadzeń i model władczego rozstrzygania kolizji poprzez ograniczenie wolności zgromadzeń. Oba są dopuszczalne na gruncie Konstytucji RP. W polskim ustawodawstwie żaden z nich nie jest realizowany w pełni. W przypadku niektórych kolizji ustawodawca przewiduje możliwość ich władczego rozstrzygnięcia w oparciu o zróżnicowane kryteria. Zastosowane regulacje wydają się w niektórych wypadkach niespójne i niekonsekwentne, a w jednej sytuacji – nieproporcjonalne.

Keywords

assemblies, freedom of assembly, conflict of rights, administrative law, public order and safety

Polish Keywords

zgromadzenia, wolność zgromadzeń, kolizja praw podmiotowych, prawo administracyjne, bezpieczeństwo i porządek publiczny

References

Banaszak, Bogusław. 1995. Prawa jednostki i systemy ich ochrony. Wrocław: Kolonia Limited.

Czarny, Piotr, Bogumił Naleziński. 1998. Wolność zgromadzeń. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.

Czarny, Piotr, Bogumił Naleziński. 2002. „Wolność zgromadzeń”. W Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP. Red. Bogusław Banaszak, Artur Preisner. 569–587. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Drab, Mirella Katarzyna. 2005. „Wolność zgromadzeń jako jeden z instrumentów realizacji zasady suwerenności Narodu”. W Koncepcje suwerenności. Zbiór studiów. Red. Izabela Gawłowicz, Iwona Wierzchowiecka. 238–247. Warszawa: LexisNexis.

Gajewski, Sebastian. 2017. „Art. 12”. W Prawo o zgromadzeniach. Komentarz. Red. Sebastian Gajewski, Aleksander Jakubowski. 82–86. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Kamiński, Łukasz. 2016. „Administracja samorządowa wobec zgromadzeń. Węzłowe problemy administracyjnoprawnego nadzoru nad zgromadzeniami w dwudziestopięciolecie funkcjonowania samorządu terytorialnego”. W Prawne problemy samorządu terytorialnego z perspektywy 25-lecia jego funkcjonowania. Red. Barbara Jaworska-Dębska, Rafał Budzisz. 605–622. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Nowicki, Marek Antoni. 2002. Europejski Trybunał Praw Człowieka. Orzecznictwo. T. 2: Prawo do życia i inne prawa. Kraków: Zakamycze.

Szałowski, Ryszard. 2013. „O zakazie zgromadzenia publicznego zgłoszonego później”. W Jednostka wobec władczej ingerencji administracji publicznej. T. 1. Red. Ewa Wójcicka. 121–129. Częstochowa: Wydawnictwo im. S. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Wróbel, Andrzej. 2002. „Wolność zgromadzania się”. W Wolności i prawa polityczne. Red. Marek Chmaj, Wiesław Skrzydło. 9–49. Kraków: Zakamycze.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.).

Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284).

Ustawa z dnia 5 lipca 1990 r. – Prawo o zgromadzeniach (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 397).

Ustawa z dnia 14 września 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. z 2012 r., poz. 1115).

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 408).

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 21 czerwca 1988 r., skarga nr 10126/82, LEX nr 81064.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 maja 2006 r., sygn. akt I OSK 329/06, ONSAiWSA 2007/2/45.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 stycznia 2014 r., sygn. akt I OSK 2538/13, LEX nr 1456989.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 września 2014 r., sygn. akt K 44/12, OTK-A 2014/8/92.

First Page

41

Last Page

53

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.