•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica

Polish Title

Materialne aspekty kompetencji prawotwórczych gmin w świetle znowelizowanej ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Abstract

The aim of the article is to present and analyse some selected aspects of changes in the area of law-making competence of communes [gmina] under the Act on upbringing in sobriety and counteracting alcoholism. It should be emphasized that these competences are the key instruments to achieve the objectives of this act, hence every change in the law in this area requires special attention. The article attempts to determine the possibilities resulting from the applicable law, but at the same time to determine some limits in the shaping of the content of law-making decisions taken by the commune authorities based on the authorizations included in the Act.

Polish Abstract

Celem artykułu jest przybliżenie i analiza wybranych aspektów zmian w zakresie prawotwórczych kompetencji gmin na gruncie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Podkreślić należy, iż kompetencje te należą do kluczowych instrumentów służących realizacji założeń ustawy, stąd każda zmiana prawa w tym zakresie wymaga szczególnej uwagi. W artykule podjęto próbę określenia zarówno możliwości wynikających z obowiązującego prawa, jak i ograniczeń w kształtowaniu przez organy gmin treści rozstrzygnięć prawotwórczych, podejmowanych na podstawie upoważnień zawartych w ustawie.

Keywords

local law, counteracting alcoholism, law-making competences, licences to sell alcohol

Polish Keywords

prawo miejscowe, przeciwdziałanie alkoholizmowi, kompetencje prawotwórcze, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

References

Budzisz, Rafał, Barbara Jaworska-Dębska, Katarzyna Wlaźlak. 2009a. „Rola samorządu terytorialnego w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (część pierwsza)”. Studia Prawno-Ekonomiczne 79: 53–103.

Budzisz, Rafał, Barbara Jaworska-Dębska, Katarzyna Wlaźlak. 2009b. „Rola samorządu terytorialnego w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (część druga)”. Studia Prawno-Ekonomiczne 80: 55–87.

Jaworska-Dębska, Barbara. 1995. Spór wokół modelu polskiej regulacji alkoholowej. Zagadnienia administracyjnoprawne. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Kisiel, Wiesław. 2012. „Proceduralne aspekty stanowienia przepisów gminnych (postulaty de lege ferenda)”. W Legislacja administracyjna. Teoria, orzecznictwo, praktyka. Red. Małgorzata Stahl, Zofia Duniewska. 368–380. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.

Krakała, Artur, Izabela Wąsowska. 2012. „Ograniczenia dostępności napojów alkoholowych jako przykład legislacji administracyjnej w gminach”. W Legislacja administracyjna. Teoria, orzecznictwo, praktyka. Red. Małgorzata Stahl, Zofia Duniewska. 504–524. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.

Najwyższa Izba Kontroli. 2009. Informacja o wynikach kontroli pobierania oraz wykorzystania przez samorządy województw i gmin opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w latach 2006–2008. Poznań: Delegatura w Poznaniu. https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/08/151/lpo/ [dostęp 1.12.2018].

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz niektórych innych ustaw. 2017. Druk nr 1988. http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1988 [dostęp 1.12.2018].

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 283).

Uchwała nr V/26/15 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Mysłakowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (Dz.Urz. Woj. Doln. z 2015 r., poz. 962).

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.).

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 487 ze zm.).

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.).

Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 310).

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 maja 1997 r., sygn. akt SA/Rz 145/97, CBOSA.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 grudnia 1997 r., sygn. akt II SA/Wr 535/97, LEX nr 557936.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 czerwca 2003 r., sygn. akt II Sa/Po 502/03, Dz.Urz. Woj. Lubuskiego nr 77, poz. 1157.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 marca 2017 r., sygn. akt II GSK 1497/15, CBOSA.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 września 2015 r., sygn. akt K 28/13, OTK-A 2015, nr 8, poz. 120.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 22 marca 2011 r., sygn. akt II SA/Bk 837/10, CBOSA.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 10 listopada 2015 r., sygn. akt II SA/Go 726/15, CBOSA.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 13 października 2016 r., sygn. akt II SA/Go 688/16, CBOSA.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 11 marca 2016 r., sygn. akt III SA/Kr 1557/15, LEX nr 2027363.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 28 grudnia 2017 r., sygn. akt III SA/Łd 755/17, CBOSA.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 2 kwietnia 2009 r., sygn. akt II SA/Rz 160/09, CBOSA.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 30 września 2015 r., sygn. akt III SA/Wr 491/15, LEX nr 1958345.

First Page

55

Last Page

75

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.