•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica

Polish Title

System opiniowania funkcjonariuszy służb mundurowych

Abstract

The appraisal of an officer takes place through a service review. It takes place periodically or in specifically indicated situations. The official opinion is one of the motivators for better performance and for shaping the attitudes necessary in a given service. In the article, the focus was placed on the analysis of the legislation and on the course of the proceedings in business reviews in selected representative uniformed services. The research material has been supplemented with numerous judgments of administrative courts in cases regarding the appraisals of officers. Also, the views of the doctrine connected theoretically with the ongoing processes of opinion-making were presented. The collected research material and the analysis of the legal provisions allowed formulation of conclusions which may be used in the law-making processes in terms of professional pragmatics in the issues concerning official opinions of officers.

Polish Abstract

Ocena funkcjonariusza następuje w drodze opiniowania służbowego, które od­bywa się co określony czas lub w konkretnie wskazanych sytuacjach. Opinia służbowa jest jednym z motywatorów do lepszej realizacji zadań służbowych oraz kształtowania pożądanych w danej służbie postaw. W pracy skupiono się na analizie prawodawstwa oraz toku postępowania w sprawie opiniowania służbowego w wybranych reprezentatywnych służbach mundurowych. Materiał badawczy uzupełniony został o liczne orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach dotyczących opiniowania funkcjonariuszy. Przybliżono także poglądy doktryny odnoszące się w sposób teoretyczny do zachodzących procesów podczas oceny. Zebrany materiał badawczy oraz dokonana analiza przepisów prawa pozwoliła na skonstruowanie wniosków, które mogą zostać wykorzystane w procesie stanowienia prawa w zakresie pragmatyk służbowych, w kwestiach dotyczących opiniowania służbowego funkcjonariuszy.

Keywords

governmental administration, uniformed services, officer, business relations, service review

Polish Keywords

administracja rządowa, służba mundurowa, funkcjonariusz, stosunek służbowy, opiniowanie służbowe

References

Babiński, Aleksander. 2001. „Opinia służbowa”. W Leksykon policyjny. Red. Wiesław Pływaczewski, Grażyna Kędzierska. 204. Szczytno: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Kisielnicki, Jerzy, Małgorzata Gałązka-Sobota, Sylwia Wojciechowska-Filipek. 2013. Systemy zarządzania Policją. Analiza systemu i jego doskonalenie. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.

Kotowski, Wojciech. 2012. Ustawa o Policji. Komentarz. Wyd. 3. Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business.

Kuczyński, Tadeusz. 2011. „Pojęcie i przedmiot prawa stosunków służbowych”. W System prawa administracyjnego. T. 11: Stosunek służbowy. Red. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel. 1–52. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN.

Letkiewicz, Arkadiusz, Tomasz Szankin. 2013. Organizacja i zarządzanie. Kompetencje menedżerskie w Policji. Szczytno: Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Maciejko, Wojciech, Aneta Korcz-Maciejko. 2010. Postępowanie w sprawach osobowych w Policji. Wrocław: Gaskor.

Pieprzny, Stanisław, Elżbieta Ura. 2010. „Formacje mundurowe w systemie administracji publicznej”. W Służby i formacje mundurowe w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej. Red. Elżbieta Ura, Stanisław Pieprzny. 15–32. Rzeszów: RS Druk.

Ścibiorek, Zbigniew. 2012. Personel w organizacjach zhierarchizowanych. Szczytno: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Ura, Elżbieta. 2010. Prawo administracyjne. Warszawa: LexisNexis.

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 161 ze zm.).

Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 147 ze zm.).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1313).

Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 2387 ze zm.).

Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 2104 ze zm.).

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1542 ze zm.).

Ustawa z dnia 17 stycznia 2018 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz.U. z 2018 r., poz. 138 ze zm.).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie okresowego opiniowania funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz.U. z 2002 r. Nr 86, poz. 787 ze zm.).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie opiniowania służbowego strażaka Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2006 r. Nr 80, poz. 562 ze zm.).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie opiniowania służbowego policjantów (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 883 ze zm.).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie opiniowania służbowego funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa (Dz.U. z 2018 r., poz. 1153).

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie wzoru arkusza opinii służbowej funkcjonariusza Służby Więziennej (Dz.U. z 2010 r. Nr 121, poz. 816).

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie wzoru formularza opinii służbowej oraz opiniowania służbowego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 503).

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie opiniowania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz wzoru formularza opinii służbowej (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 46).

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie opiniowania służbowego funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz.U. z 2014 r., poz. 79).

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 16 września 2015 r., sygn. akt II SA/OI 826/15, CBOSA.

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 22 grudnia 2015 r., sygn. akt II SA/OI 1154/15, CBOSA.

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 5 listopada 2014 r., sygn. akt II SA/Rz 1214/14, CBOSA.

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 lipca 2014 r., sygn. akt II SA/Wa 563/14, CBOSA.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 stycznia 2016 r., sygn. akt I OSK 1458/14, CBOSA.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 27 maja 2014 r., sygn. akt II SA/Bd 343/14, CBOSA.

First Page

105

Last Page

117

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.