•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica

Polish Title

Likwidacja Biura Ochrony Rządu, utworzenie Służby Ochrony Państwa

Abstract

The aim of the article is to draw attention to the basic issues related to the functioning of the newly created State Protection Service in place of the Government Security Bureau that had been operating so far. The reasons for creating a new formation, which were included in the explanatory memorandum of the bill, were also presented. The attention was paid to the powers to conduct operational and reconnaissance actions, which were granted to the new formation. In addition, it was mentioned that the regulations allowing for the termination of the official relations of the officers and employees of the Government Protection Bureau had been adopted if they had not received an offer of further service or work.

Polish Abstract

Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na podstawowe zagadnienia związane z funkcjonowaniem nowo utworzonej Służby Ochrony Państwa w miejsce dotychczas działającego Biura Ochrony Rządu. Przedstawione zostały przyczyny utworzenia nowej formacji, zawarte w uzasadnieniu do projektu ustawy. Zwrócono uwagę na przyznanie nowej formacji uprawnień do prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych. Ponadto wspomniano o przyjęciu unormowań pozwalających na wygaśnięcie stosunków służbowych funkcjonariuszy i pracowników BOR w przypadku, gdy nie otrzymali oni propozycji dalszej służby lub pracy.

Keywords

State Protection Service, operational and reconnaissance actions, protection of the government, termination of official relations, officer of the Government Protection Bureau

Polish Keywords

Służba Ochrony Państwa, czynności operacyjno-rozpoznawcze, ochrona rządu, wygaśnięcie stosunków służbowych, funkcjonariusz BOR

References

DŁ. 2019. Wypadek kolumny SOP spowodował młody ochroniarz. 2019. Fakt24.pl. https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/wypadek-kolumny-sop-7-lutego-spowodowal-23-letni-ochroniarz/s8przb9 [dostęp 28.03.2019].

Jastrzębski, Bronisław. 2000. „Wybrane zagadnienia sprawnego działania administracji publicznej”. W Administracja publiczna u progu XXI wieku. Prace dedykowane prof. zw. dr. hab. Janowi Szreniawskiemu z okazji Jubileuszu 45-lecia pracy naukowej. Red. Zygmunt Niewiadomski, Jerzy Buczkowski, Jan Łukasiewicz, Jerzy Posłuszny, Jerzy Stelmasiak. 225–241. Przemyśl: Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu.

Pieprzny, Stanisław. 2007. Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w prawie administracyjnym. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Pieprzny, Stanisław. 2011. Policja. Organizacja i funkcjonowanie. Warszawa: LEX Wolters Kluwer.

Pieprzny, Stanisław, Elżbieta Ura. 2010. „Formacje mundurowe w systemie administracji publicznej”. W Służby i formacje mundurowe w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej. Red. Elżbieta Ura, Stanisław Pieprzny. 15–32. Rzeszów: RS Druk.

Pietraszewski, Mikołaj. 2019. Więcej wypadków z winy kierowców SOP w 2018 niż kierowców BOR rok wcześniej. Radio ZET Wiadomości. https://wiadomosci.radiozet.pl/Polska/Kierowcy-SOP-spowodowali-wiecej-wypadkow-i-kolizji-niz-kierowcy-BOR-rok-wczesniej [dostęp 28.03.2019].

Ura, Elżbieta. 2018. „Reforma agencji państwowych działających na rzecz rolnictwa”. W Prawo administracyjne wobec współczesnych wyzwań. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Markowi Wierzbowskiemu. Red. Jacek Jagielski, Dariusz Kijowski, Marek Grzywacz. 399–408. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Ura, Elżbieta, Stanisław Pieprzny. 2017. „Reforma administracji celno-skarbowej przyczyną wygaśnięcia stosunków zatrudnienia z mocy prawa pracowników i funkcjonariuszy tej administracji”. W Przemiany cywilizacyjne a funkcjonowanie administracji publicznej. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bronisławowi Jastrzębskiemu w dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin. Red. Józef Strzelecki, Monika Giżyńska. 181–198. Płock: Oficyna Wydawnicza Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica – WN Novum.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.).

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 161 ze zm.).

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa (tekst pierw. Dz.U. z 1990 r. Nr 30, poz. 180; tekst jedn. Dz.U. z 1999 r. Nr 51, poz. 556 ze zm.).

Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 147 ze zm.).

Ustawa z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 985 ze zm.).

Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 2387 ze zm.).

Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 2104 ze zm.).

Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1978 ze zm.).

Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz.U. z 2017 r., poz. 623).

Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. Przepisy wprowadzający ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz.U. z 2017 r., poz. 624).

Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz.U. z 2018 r., poz. 138).

Uzasadnienie. 2017. Rządowy projekt ustawy o Służbie Ochrony Państwa. Druk sejmowy nr 1916. http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=1916 [dostęp 28.03.2019].

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 marca 2000 r., K 1/99, sygn. akt OTK 2000, nr 2, poz. 59.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 stycznia 2014 r., K 51/12, sygn. akt OTK 2014, nr 1, poz. 4

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 19 października 2017 r., sygn. akt II SA/Ol 672/17, CBOSA.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 4 października 2017 r., sygn. akt II SA 897/17, LEX nr 2377612.

First Page

119

Last Page

130

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.