•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica

Polish Title

Czas jako element stosunku pracy (uwagi na gruncie treści art. 22 §1 k.p.)

Abstract

In the publication the author took up the subject of the time concept used in Article 22 § 1 of the Labour Code. The study analyses the role and legitimacy of inserting the term concerning the working time in Article 22 § 1 of the Labour Code. This concerns, inter alia, relationships with terms such as subordination or working time. The article puts forward a thesis of possible broader understanding of the concept of the time of contract performance. This will create an option to extend this concept also to the legal relations not covered yet by protection in the context of their performance time.

Polish Abstract

W opracowaniu autor podjął tematykę użytego w artykule 22 § 1 Kodeksu pracy pojęcia czasu. Analizuje rolę i zasadność zamieszczenia w art. 22 § 1 Kodeksu pracy sformułowania dotyczącego czasu wykonywania pracy. Dotyczy to między innymi relacji z takimi pojęciami jak podporządkowanie czy czas pracy. Postawione zostały tezy dotyczące możliwego szerszego rozumienia pojęcia czasu realizacji umowy. Stworzyłoby to opcję rozszerzenia tego pojęcia również na stosunki prawne nieobjęte do tej pory ochroną w kontekście długości ich realizacji.

Keywords

working time, employment relationship, employment, subordination, availability

Polish Keywords

czas pracy, stosunek pracy, zatrudnienie, podporządkowanie, dyspozycyjność

References

Driczinski, Sławomir. 2002. Elastyczność pojęcia czasu pracy. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

Duraj, Tomasz. 2012. „Podporządkowanie pracownika pracodawcy w aspekcie miejsca świadczenia pracy – wybrane problemy”. Monitor Prawa Pracy 12: 634–639.

Gersdorf, Małgorzata. 2014. „Komentarz do art. 22 k.p.” W Kodeks pracy. Komentarz. Wyd. III. Małgorzata Gersdorf, Michał Raczkowski, Krzysztof Rączka. Warszawa: LexisNexis. System Informacji Prawnej LEX.

Iwulski, Józef, Walerian Sanetra. 2013. Kodeks pracy. Komentarz. Wyd. III. Warszawa: LexisNexis. System Informacji Prawnej LEX.

Koczur, Sebastian. 2015. „Differentia specifica „podporządkowania” właściwego dla stosunku pracy a umów cywilnoprawnych”. Monitor Prawa Pracy 2: 68–73..

Liszcz, Teresa. 2009. „Podporządkowanie pracownika a kierownictwo pracodawcy – relacja pojęć”. W Z zagadnień współczesnego prawa pracy. Księga jubileuszowa Profesora Henryka Lewandowskiego. Red. Zbigniew Góral. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Malinowski, Andrzej. 2015. Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy. Komentarz praktyczny. Teza 1. Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis.

Musiała, Anna. 2018. „Reperkusje pojęcia „worker” w polskim prawie pracy”. Monitor Prawa Pracy 5: 7–11.

Muszalski, Wojciech. 2017. Komentarz do Kodeksu pracy. Teza 1. Wyd. 11. Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis.

Orłowski, Grzegorz. 2007. „Umowa zlecenia a „miękkie” domniemanie stosunku pracy”. Monitor Prawa Pracy 3. Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis.

Piankowski, Maciej. 2004. „Komentarz do art. 22 k.p.” W Kodeks pracy. Komentarz. Maciej Piankowski, Urszula Jackowiak, Jakub Stelina, Waldemar Uziak, Alina Wypych-Żywicka, Marcin Zieleniecki. Wyd. IV. Warszawa: Fundacja Gospodarcza. System Informacji Prawnej LEX.

Romer, Maria Teresa. 2012. Prawo pracy. Komentarz do art. 22 k.p. Wyd. V. Warszawa: LexisNexis. System Informacji Prawnej LEX.

Stelina, Jakub. 2017. „Komentarz do art. 22 k.p.”. W Kodeks pracy. Komentarz. Teza 8. Red. Arkadiusz Sobczyk. Wyd. 4. Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis,

Suknarowska-Drzewiecka, Ewa. 2018. „Komentarz do art. 22 k.p.”. W Komentarz do Kodeksu pracy. Red. Krzysztof W. Walczak. Wyd. 25. Warszawa: C.H. Beck.

Tomaszewska, Monika. 2016. W Kodeks pracy. Komentarz. Krzysztof W. Baran (red.), Bolesław M. Ćwiertniak, Sławomir Driczinski, Zbigniew Góral, Anna Kosut, Daniel Książek, Wiesław Perdeus, Jan Piątkowski, M. Skąpski, Krzysztof Stefański, Monika Tomaszewska, Mirosław Włodarczyk, Teresa Wyka. Warszawa: C.H. Beck.

Wratny, Jerzy. 2017. Komentarz do Kodeksu pracy 2016. Teza 2. Wyd. 6. Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis.

Zieliński, Tadeusz. 2005. W Kodeks pracy. Komentarz. Red. Ludwik Florek. Wyd. 4. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.

First Page

111

Last Page

121

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.