•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica

Polish Title

Umowy cywilnoprawne a specyfika zawodu nauczyciela

Abstract

The subject matter of the article is the admissibility of concluding civil law contracts to employ teachers, considering the specific character of this occupational group. A change in the regulations regarding the ban on employing teachers under such contracts encourages reflection and some comments on its legitimacy. The author describes the benefits gained from this modification by teachers employed at non-public schools, as well as the losses potentially suffered by employers. The change in the law came into force on 1 September 2018 and is viewed differently by headteachers and regular teachers. In the final part of the article, the author presents her own opinion on this issue.

Polish Abstract

Przedmiotem artykułu jest dopuszczalność stosowania umów cywilnoprawnych do zatrudniania nauczycieli w kontekście specyfiki tej grupy zawodowej. Zmiana w przepisach dotyczących zakazu zatrudniania nauczycieli na podstawie tych umów skłania do refleksji i skomentowania jej zasadności. Autorka charakteryzuje korzyści, jakie płyną dla nauczycieli szkół niepublicznych w związku z tą modyfikacją, oraz straty, jakie mogą ponieść pracodawcy. Omawiana zmiana weszła w życie 1 września 2018 r. i jest różnie oceniana przez dyrektorów szkół niepublicznych, jak i przez samych nauczycieli. W końcowej części artykułu autorka formułuje własną opinię na ten temat.

Keywords

civil law contracts, the specificity of the teaching profession, labour law

Polish Keywords

umowy cywilnoprawne, specyfika zawodu nauczyciela, prawo pracy

References

Stelina, Jakub. 2016. Prawo pracy. Warszawa: C.H. Beck.

Świątkowski, Andrzej Marian. 2015. W System Prawa Pracy. Tom VII. Zatrudnienie niepracownicze. Red. Krzysztof W. Baran. 57–113. Warszawa: Wolters Kluwer Sp. z o.o.

First Page

123

Last Page

130

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.