•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica

Polish Title

Prywatne pośrednictwo pracy a świadczenie usług informacyjnych o miejscach pracy za pośrednictwem systemów teleinformatycznych

Abstract

Provisions of art. 18 (1) point 1 and art. 18c (2) point 4 of the Act on promotion of employment and labour market institutions of 20 April 2004, due to their far-reaching imprecision, raise the question what the mutual relationship between these provisions is, in particular, whether the services listed in Article 18c (2) point 4 of the mentioned Act fall within the conceptual scope of private intermediation in employment, or, on the contrary, they constitute services that cannot be classified as private intermediation in employment. The article analyzes in detail the regulations related to collecting (in the form of an electronic document) and providing information about employment through telecommunications systems. The difference between passive and active intermediation in employment has been shown, and an attempt has been made to indicate the legal regime of the contract for provision of services listed in art. 18c (2) point 4 of the mentioned Act.

Polish Abstract

Treść art. 18 ust. 1 pkt 1 oraz art. 18c ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z uwagi na ich daleko idącą niedookreśloność, rodzi pytanie o to, jaka jest wzajemna relacja obu tych regulacji, w szczególności, czy usługi wymienione w art. 18c ust. 2 pkt 4 wskazanej ustawy mieszczą się w zakresie pojęciowym pośrednictwa pracy czy też przeciwnie, stanowią one usługi, których nie można zakwalifikować jako pośrednictwo pracy. W artykule szczegółowo przeanalizowano regulacje związane z gromadzeniem (w postaci dokumentu elektronicznego) i udostępnianiem informacji o wolnych i poszukiwanych miejscach pracy za pośrednictwem systemów teleinformatycznych. Ukazano różnicę między biernym i czynnym pośrednictwem pracy, a także podjęto próbę wskazania reżimu prawnego umowy o świadczenie usług wymienionych w art. 18c ust. 2 pkt 4 wskazanej wyżej ustawy.

Keywords

intermediation in employment, information services, ICT system, electronic document, employment

Polish Keywords

pośrednictwo pracy, usługi informacyjne, system teleinformatyczny, dokument elektroniczny, zatrudnienie

References

Barański, Michał. 2010. „Konstrukcja prawna umów o pośrednictwo”. Rejent 9: 9–32.

Barański, Michał. 2011. „Umowa o pośrednictwo zwykłe”. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 4: 20–30.

Barański, Michał. 2016. „Umowa o pośrednictwo zwykłe w wybranych systemach prawnych”. Transformacje Prawa Prywatnego 1: 5–25.

Barański, Michał. 2017a. Informacja w ujęciu prawnym przez pryzmat zagadnień terminologicznych. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Barański, Michał. 2017b. „Obowiązki oraz odpowiedzialność kontraktowa stron umowy o pośrednictwo zwykłe”. W Prawo prywatne wobec wyzwań współczesności. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Ogiegle. Red. Mariusz Fras, Piotr Ślęzak. 1–16. Warszawa: C.H. Beck.

Burzak, Andrzej. 1992. „Umowa o pośrednictwo (I)”. Przegląd Prawa Handlowego 2: 14–19.

Frań-Adamek, Aneta. 2002. Świadczenie usług drogą elektroniczną. Komentarz. LEX/el. [dostęp 12.07.2018].

Gawlik, Bogusław, Maksymilian Pazdan. 1976. Umowy licencyjne w obrocie międzynarodowym. Katowice: Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji przy WRZZ i OW NOT.

Grzybczyk, Grażyna. 1998. „Różne formy pośrednictwa”. Rejent 2: 45–58.

Korzonek, Jan, Ignacy Rosenblüth. 1934. Kodeks zobowiązań. Komentarz. T. 1. Kraków: Księgarnia Powszechna.

Kosiński, Stefan, Józef Skąpski, Fryderyk Zoll. 1948. Zobowiązania w zarysie według polskiego kodeksu zobowiązań. Podręcznik poddany rewizji i wykończony przy współudz. Stefana Kosińskiego i Józefa Skąpskiego. Warszawa: Gebethner i Wolff.

Książek, Daniel. 2013. Miejsce pracy jako istotny element umowy o pracę. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Longchamps de Bérier, Roman. 1999. Polskie prawo cywilne. Zobowiązania. Lwów 1939, wyd. 2 anastatyczne. Poznań: Ars Boni et Aequi.

Ogiegło, Leszek. 1989. Usługi jako przedmiot stosunków obligacyjnych. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Ogiegło, Leszek. 1994. „Odpowiedzialność kontraktowa pośrednika”. W Rozprawy z polskiego i europejskiego prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Józefowi Skąpskiemu. Red. Andrzej Mączyński, Maksymilian Pazdan, Adam Szpunar. Kraków: Secesja.

Rott-Pietrzyk, Ewa. 2000. „Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 28 października 1999 r. II CKN 530/98”. Orzecznictwo Sądów Polskich 7–8: 395–396.

Rott-Pietrzyk, Ewa. 2006. Agent handlowy – regulacje polskie i europejskie. Warszawa: C.H. Beck.

Świerczyński, Tomasz. 1999. „Charakter prawny umowy o pośrednictwo”. Przegląd Prawa Handlowego 1: 15–25.

Włodarczyk, Mirosław. 2002. Pośrednictwo pracy. Studium prawno-społeczne. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Zieliński, Tadeusz. 1986. Prawo pracy. Zarys systemu. Część. 2: Prawo stosunku pracy. Warszawa– Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

First Page

131

Last Page

141

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.