•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica

Polish Title

Zbieg ubezpieczeń emerytalnego i rentowego zleceniobiorcy. Wybrane zagadnienia

Abstract

The paper provides an analysis of advantages and disadvantages of being subject to social insurance by the contractors, under the Act on the social insurance system of 13 October 1998. The focus is placed on the principles of concurrence of titles in pension and disability insurance. The paper also provides an analysis of the current model of accumulation of titles in social insurance. In the last section of the paper the author presents the alternative model of consistently charging a premium on income of the insured.

Polish Abstract

W artykule przedstawione zostały wady i zalety podlegania ubezpieczeniu społecznemu przez zleceniobiorców, na gruncie ustawy z dnia 13 października 1998 o systemie ubezpieczeń społecznych. Publikacja ukazuje zasady zbiegu tytułów w ubezpieczeniach emerytalnym i rentowym. Analizie poddany został także obecny model kumulacji tytułów w ubezpieczeniu społecznym. W końcowej części rozważań autor przedstawia alternatywny model jednolitego obciążenia składką dochodów ubezpieczonych.

Keywords

social insurance, pension insurance, contractor, contract of employment, civil-law contract

Polish Keywords

ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie emerytalne, zleceniobiorca, umowa o pracę, umowa zlecenie

References

Bińczycka-Majewska, Teresa. 2000. „Zbieg tytułów ubezpieczenia emerytalnego i rentowego w nowym systemie ubezpieczeń społecznych”. Praca i Zabezpieczenie Społeczne 12: 2–5.

Bińczycka-Majewska, Teresa. 2007. „Kumulacja i rozłączność tytułów ubezpieczenia społecznego”. Praca i Zabezpieczenie Społeczne 1: 16–23.

Gersdorf, Małgorzata. 2018. „Jaka przyszłość: jeden kodeks zatrudnienia czy prawo zatrudnienia”. W Umowa o pracę a umowa o zatrudnienie. Red. G. Goździewicz. Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business.

Jędrasik-Jankowska, Inetta. 1999. „Nowy system ubezpieczeń społecznych – wybrane problemy”. Praca i Zabezpieczenie Społeczne 3: 18–21.

Jędrasik-Jankowska, Inetta. 2003. Ubezpieczenie społeczne. Tom 1. Część ogólna. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.

Jończyk, Jan. 2003. Prawo zabezpieczenia społecznego. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne: bezrobocie i pomoc społeczna. Kraków: Zakamycze.

Kaczmarek, Agnieszka. 2010. Zakres podmiotowy ubezpieczenia chorobowego. Iwonicz-Zdrój: Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczenia Społecznego.

Krajewski, Marcin. 2014. „Dobrowolne ubezpieczenie emerytalne i rentowe na gruncie art. 7 i 10 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych”. Praca i Zabezpieczenie Społeczne 5: 9–15.

Krajewski, Marcin. 2018. „Obciążenia dochodów – w kierunku jednej daniny czy pozostawienia obecnego modelu obciążenia dochodów”. INFOS Biuro Analiz Sejmowych 7: 1–4.

Kurzych, Andrzej. 2015. „Multiplikacja podmiotów zatrudniających a stosunki ubezpieczenia społecznego”. W Umowy cywilnoprawne w ubezpieczeniach społecznych. Red. Jacek Wantoch-Rekowski, Marzena Szabłowska Juckiewicz, Monika Wałachowska. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Reda-Ciszewska, Anna. 2015. „Cywilnoprawne umowy o zatrudnienie w prawie ubezpieczeń społecznych”. W Współczesne problemy prawa emerytalnego. Red. Teresa Bińczycka-Majewska, Mirosław Włodarczyk. Warszawa: Wolters Kluwer.

Skoczyński, Jacek. 2000. „Zmiany regulacji obowiązku ubezpieczeń społecznych z tytułu świadczenia pracy na podstawie cywilnoprawnych umów o świadczenie usług”. Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2: 21–26.

First Page

143

Last Page

155

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.