•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica

Polish Title

Szczególne problemy ubezpieczenia społecznego zleceniobiorców w kontekście braku bezwzględnego obowiązku osobistego świadczenia pracy przez zleceniobiorcę

Abstract

The article presents contractor’s specific problems of social insurance resulting from the lack of the contractor’s absolute obligation to provide work on a personal basis. The analysis covers some situations in which the contractor provides a service through a third party or the contractor is substituted by a third party. Discussed are the effects of using by the contractor the help of other persons in the sphere of social insurance for the contractor themselves and their assistant, subcontractor or replacement. The design of the person cooperating in the performance of the contract for services has also been discussed.

Polish Abstract

W artykule przedstawione zostały specyficzne problemy ubezpieczenia społecznego zleceniobiorców wynikające z braku bezwzględnego obowiązku osobistego świadczenia pracy przez zleceniobiorcę. Analizie poddane zostały sytuacje, w których zleceniobiorca wykonuje zlecenie przy pomocy osoby trzeciej lub jest przez tę osobę zastępowany. Omówiono skutki korzystania przez zleceniobiorcę z pomocy innych osób w sferze ubezpieczenia społecznego dla samego zleceniobiorcy oraz jego pomocnika, podwykonawcy lub substytuta. Została również omówiona konstrukcja osoby współpracującej przy wykonywaniu umowy zlecenia.

Keywords

social insurance, contractor, contract of employment, civil-law contract

Polish Keywords

ubezpieczenie społeczne, zleceniobiorca, umowa o pracę, umowa zlecenie

References

Babińska-Górecka, Renata. 2015. „Ewolucja treści ryzyka socjalnego osób „zatrudnionych” na podstawie umów cywilnoprawnych w ubezpieczeniu społecznym”. W Umowy cywilnoprawne w ubezpieczeniach społecznych. Red. nauk. Marzena Szabłowska-Juckiewicz, Monika Wałachowska, Jacek Wantoch-Rekowski. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Drapała, Przemysław. 2013. „Komentarz do art. 734 Kodeksu cywilnego”. W Kodeks cywilny. Komentarz. Księga trzecia. Zobowiązania. Red. Jacek Gudowski. Warszawa: LexisNexis.

Prusinowski, Piotr. 2012. Umowne podstawy zatrudnienia. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

First Page

157

Last Page

166

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.