•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica

Polish Title

Jak chronić prawa podstawowe własnych obywateli w sytuacji prymatu prawa unijnego? Garść refleksji na kanwie orzecznictwa FSK i TSUE dotyczącego Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA)

Abstract

The decision of the German Federal Constitutional Court of December 14, 2015 in the Identitätskontrolle case is crucial for understanding the limits of the possibility to protect national fundamental rights in the European Union. FCC de facto carried out a review of compliance with the obligation under European Union law to unconditionally execute the European Arrest Warrant (EAW) with constitutional guarantees to protect the right to dignity, but ultimately concluded that constitutional guarantees essentially coincide with the EU provisions. When issuing its ruling, although it was clearly different from the EU CJ case law on EAW, the FCC stated that there is no need to ask a question for a preliminary ruling. In spite of this, the ruling clearly influenced the subsequent development of the EU CJ case law, above all, the Aranyosi and Căldăraru cases. Moreover, it seems that it has also significantly influenced the further dynamics of relations between national constitutional courts and the EU CJ in the field of protection of fundamental rights. It can even be said that it is crucial for understanding the dynamics of the process of a judicial dialogue within the EU.

Polish Abstract

Orzeczenie niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego (FSK) z 14 grudnia 2015 r. w sprawie Identitätskontrolle ma kluczowe znaczenie dla rozumienia granic możliwości ochrony krajowych praw podstawowych w Unii Europejskiej. FSK de facto przeprowadził w nim kontrolę zgodności wynikającego z prawa Unii Europejskiej obowiązku bezwarunkowego wykonania Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA) z konstytucyjnymi gwarancjami ochrony prawa do godności, ostatecznie jednak dochodząc do wniosku, że gwarancje konstytucyjne zasadniczo pokrywają się z unijnymi. Wydając swoje orzeczenie, choć było ono ewidentnie różne od dotychczasowego orzecznictwa TSUE na temat ENA, FSK stwierdził brak potrzeby zadania pytania prejudycjalnego. Pomimo to, w ewidentny sposób orzeczenie to wpłynęło na późniejszy rozwój orzecznictwa TSUE, przede wszystkim na wyrok w sprawie Aranyosi i Căldăraru. Ponadto wydaje się, że w znacznym stopniu wpłynęło ono także na dalszą dynamikę relacji pomiędzy krajowymi sądami konstytucyjnymi a TSUE w zakresie ochrony praw podstawowych. Tym samym można nawet posunąć się do stwierdzenia, że ma ono kluczowe znaczenie dla zrozumienia dynamiki procesu dialogu sądowego wewnątrz UE.

Keywords

constitutional identity, identity control, dialogue between courts, fundamental rights, multicentric system

Polish Keywords

tożsamość konstytucyjna, kontrola tożsamości, dialog międzysądowy, prawa podstawowe, system multicentryczny

References

Amalfitano, Chiara, Oreste Pollicino. 2018. Two Courts, two Languages? The Taricco Saga Ends on a Worrying Note, https://verfassungsblog.de/two-courts-two-languages-the-taricco-saga-ends-on-a-worrying-note/, post z 6 czerwca 2018 r. [dostęp 10.06.2018].

Anagnostaras, Georgios. 2016. “Mutual confidence is not blind trust! Fundamental rights protection and the execution of the European Arrest Warrant: Aranyosi and Caldararu”, Common Market Law Review 53: 1675–1704.

Bárd, Petra. 2018. “Saving EU Criminal Justice Proposal for EU-wide supervision of the rule of law and fundamental rights”. CEPS Papers in Liberty and Security in Europe 1: 1–25.

Bogdandy Von, Armin, Stephan Schill. 2017. „Artikel 4 EUV”. W Das Recht der Europäischen Union. Red. Eberhard Grabitz, Meinhard Hilf, Martin Nettesheim. München: C.H. Beck.

Burchardt, Dana. 2016 „Die Ausübung der Identitätskontrolle durch das Bundesverfassungsgericht”. Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht 76: 527–551.

Callies, Christian. 2016. „Artikel 24 abs. 1”. W Grundgesetz. Kommentar. Red. Theodor Maunz, Günter Dürig et al. München: C.H. Beck.

Cloots, Elke. 2015. National Identity in EU Law. Oxford University Press.

Dovhań, Halyna. 2018. „Tożsamość konstytucyjna w acquis constitutionnel Sądu Konstytucyjnego Republiki Włoskiej: sprawa Taricco”. Europejski Przegląd Sądowy 7: 11–20.

Golecki, Mariusz Jerzy. 2015. „Judicial Dialogue and the New Doctrine of Constitutional Sovereignty in Judgments of Central European Constitutional Courts”. W IX World Congress of Constitutional Law (Oslo, 16–20 June 2014). Contributions by Polish Scholars. Red. Krzysztof Budzidło. Warszawa: Wydawnictwo Trybunału Konstytucyjnego.

Halmai, Gabor. 2017. Constitutional Court Decision on the Hungarian Government’s Constitutional Identity Defence, https://blogs.eui.eu/constitutionalism-politics-working-group/constitutional-court-decison-hungarian-governments-constitutional-identity-defense/ 17 stycznia [dostęp 10.06.2018].

Hillgruber, Christian, Christoph Goos. 2011. Verfassungsprozessrecht. Wyd. 3. Heidelberg: CF Müller.

Koncewicz, Tadeusz Tomasz. 2015. „Constitutional Identity in the European Legal Space and the Comity of Circumspect Constitutional Courts”. Gdańskie Studia Prawnicze 33: 195–215.

Krämer, Rike, Judith Janna Märten. 2015. „Der Dialog der Gerichte – die Fortentwicklung des Persönlichkeitsschutzes im europäischen Mehrebensystem”. Europarecht 2: 169–189.

Lang, Andrej. 2018. „National Courts ultra vires review of the ECB’s policy of quantitative easing: An analysis of the German Constitutional Court’s preliminary reference order in the PSPP case”. Common Market Law Review 55: 923–951.

Lenaerts, Koen. 2017. „La vie après l’avis: Exploring the principle of mutual (yet not blind) trust”. Common Market Law Review 54: 805–840.

Lenaerts, Koen, Ignace Maselis, Kathleen Gutman. 2014. EU Procedural Law. Oxford University Press.

Mei van der, Anne Pieter. 2017. „The European Arrest Warrant system. Recent developments in the case law of the Court of Justice”. Maastricht Journal of European and Comparative Law 24: 882–904.

Nowag, Julian. 2016. „EU Law, Constitutional Identity, and Human Dignity: A Toxic Mix?”. Common Market Law Review 54: 1441–1454.

Ostropolski, Tomasz. 2016. „Naruszenie praw podstawowych jako przesłanka odmowy wykonania ENA – uwagi do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 5.04.2016 r. w sprawach połączonych C-404/15 Aranyosi i C-659/15 PPU Căldăraru”. Europejski Przegląd Sądowy 11: 20–26.

Reestman, Jan-Herman, Leonard Besselink. 2016. „Sandwiched Between Strasbourg and Karlsruhe: EU Fundamental Rights Protection”. European Constitutional Law Review 16: 213–222.

Schima, Bernhard. 2015. Das Vorabentscheidungsverfahren vor dem EuGH. Unter besonderer Berücksichtigung der Rechtslage in Österreich und Deutschland. Mainz: C.H. Beck.

Skomerska-Muchowska, Izabela. 2018. „The Dialogue of CEE Constitutional Courts in the Era of Constitutional Pluralism”. W Transnational Judicial Dialogue on International Law in Central and Eastern Europe. Red. Anna Wyrozumska. Lódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Staśkiewicz, Wiesław (red.). 2011. Konstytucje państw europejskich. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.

Taborowski, Maciej. 2016. „Znaczenie art. 53 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej dla poziomu ochrony praw podstawowych w krajowym prawie konstytucyjnym”. Państwo i Prawo 70: 40–57.

First Page

167

Last Page

190

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.