•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica

Polish Title

O potrzebie różnorodności w prawie pracy

Abstract

There is a conviction that if labour law is to protect the employee it in its essence requires restrictions. Therefore, the principle of contract freedom should be limited. Otherwise, there will be violation of the labour law system. Otherwise, there will be violation of the labour law system. It is only a step away from the statement that freedom in labour law may pose a threat to the implementation of the basic function in labour law. In other words, the greater uniformity i.e. uniformity of institutions, the greater the certainty and effectiveness of the protective function of labour law. Meanwhile, the employee protection function cannot be a barrier to the development of labour law. The labour law of the 21st century requires diversity. Only thanks to new forms of employment, work organization and flexibility, labour law can meet challenges of the labour market.

Polish Abstract

Panuje przekonanie, że skoro prawo pracy ma chronić pracownika, to ze swojej istoty wymaga ograniczeń. Zasada swobody umów powinna być zatem limitowana. W przeciwnym bowiem wypadku dojdzie do naruszenia systemu prawa pracy. Stąd tylko krok do stwierdzenia, że wolność w prawie pracy może stanowić zagrożenie dla realizacji podstawowej funkcji w prawie pracy. Innymi słowy, im większy uniformizm, czyli jednolitość instytucji, tym większa pewność skuteczności działania funkcji ochronnej prawa pracy. Tymczasem funkcja ochrony pracownika nie może i nie powinna stanowić bariery dla rozwoju prawa pracy. Prawo pracy XXI wieku wymaga różnorodności. Tylko dzięki nowym formom zatrudnienia i organizacji pracy oraz elastyczności można sprostać wyzwaniom rynku pracy.

Keywords

freedom of contracts, labour law, freedom, diversity, uniformity, labour market

Polish Keywords

swoboda umów, prawo pracy, wolność, różnorodność, jednolitość, rynek pracy

References

Dral, Antoni. 2017. W System prawa pracy. Część ogólna. Red. Krzysztof W. Baran. Warszawa: Wolters Kluwer.

Florek, Ludwik. 2003. „Granice liberalizacji prawa pracy”. W Materiały z XIV Zjazdu Katedr Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Florek, Ludwik. 2012. „Swoboda umów w prawie pracy”. W Wolność i sprawiedliwość w zatrudnieniu. Księga pamiątkowa poświęcona Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Profesorowi Lechowi Kaczyńskiemu. Red. Michał Seweryński, Jakub Stelina. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Florek, Ludwik. 2017. W System prawa pracy. Indywidualne prawo pracy. Część ogólna. Red. Grzegorz Goździewicz. Warszawa: Wolters Kluwer.

Gersdorf, Małgorzata. 2016. „Interakcje prawa cywilnego i prawa pracy na przykładzie klauzuli konkurencyjnej po ustaniu zatrudnienia”. W Prawo pracy. Między gospodarką a ochroną pracy. Księga jubileuszowa Profesora Ludwika Florka. Red. Monika Latos-Miłkowska, Łukasz Pisarczyk. Warszawa: Wolters Kluwer.

Gładoch, Monika. 2015. „Prawo pracy a umowa o zatrudnienie wspólna dla wszystkich”. Rzeczpospolita, 4.08, https://www.rp.pl/Elastycznosc-daje-prace/308049948-Prawo-pracy-a-umowa-o-zatrudnienie-wspolna-dla-wszystkich.html

Kijowski, Andrzej. 2002. „Zakres swobody pracodawcy w korzystaniu z zatrudnienia cywilnoprawnego”. W Księga Jubileuszowa Profesora Tadeusza Zielińskiego. Red. Maria Matey-Tyrowicz, Lesław Nawacki, Barbara Wagner. Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.

Liszcz, Teresa. 2013. „Konstytucyjna zasada ochrony pracy”. W Prawo pracy. Refleksje i poszukiwania. Księga jubileuszowa Profesora Jerzego Wratnego. Red. Gertruda Uścińska. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Łaga, Maciej. 2016. Wielkość zatrudnienia jako kryterium dyferencjacji w prawie pracy. Warszawa: Wolters Kluwer.

Mitrus, Leszek. 2018. Wypowiedzenie umowy o pracę z przyczyn dotyczących pracownika. Warszawa: C.H. Beck.

Musiała, Anna. 2018. „Homo iuridicus prawa pracy”. Praca i Zabezpieczenie Społeczne 5: 6–12.

Salwa, Zbigniew. 2007. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Warszawa: LexisNexis Polska.

Sanetra, Walerian. 1998. „Konstytucyjne prawo do rokowań”. Praca i Zabezpieczenie Społeczne 12: 3–9 .

Sanetra, Walerian. 2001. „Prawo pracy a polityka”. W Prawo pracy u progu XXI wieku. Stare problemy i wyzwania współczesności. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

Sanetra, Walerian. 2017. W System prawa pracy, Indywidualne prawo pracy. Część ogólna. Red. Grzegorz Goździewicz. Warszawa: Wolters Kluwer.

Słownik języka polskiego. 1998. Red. Mieczysław Szymczak. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Sobczyk, Arkadiusz. 2017. W System prawa pracy. Część ogólna. Red. Krzysztof W. Baran. Warszawa: Wolters Kluwer.

Święcicki, Maciej. 1968. Prawo pracy. Teksty prawne do celów dydaktycznych. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Wagner, Barbara. 2016. „Na marginesie problemu przydatności prawa pracy dla gospodarki”. W Prawo pracy. Między gospodarką a ochroną pracy. Księga jubileuszowa Profesora Ludwika Florka. Red. Monika Latos-Miłkowska, Łukasz Pisarczyk. Warszawa: Wolters Kluwer.

Wujczyk, Marcin. 2016. Zakaz dyskryminacji w prawie pracy. Rozważania porównawcze de lege lata i de lege ferenda na gruncie polskich i brytyjskich przepisów antydyskryminacyjnych. Warszawa: C.H. Beck.

Zieliński, Tadeusz. 2001. „Zasady prawa pracy w nowym systemie ustrojowym”. Państwo i Prawo 12: 3–14.

First Page

17

Last Page

24

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.