•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica

Polish Title

Umowy prawa cywilnego jako podstawa zatrudnienia – wybrane zagadnienia

Abstract

This paper offers an analysis of the selected issues of employment under civil law contracts. Due to the differences existing in the national legislation between employee and non-employee employment the use of civil law contract as a basis for employment has major social implications. At the same time, this issue remains extremely up-to-date due to the persistent scale of civil law contracting in place of traditionally concluded contracts of employment.

Polish Abstract

Przedmiotem niniejszego opracowania jest kwestia wykorzystywania umów prawa cywilnego jako podstawy świadczenia pracy. Ze względu na istniejące w obowiązującym ustawodawstwie różnice w prawnym unormowaniu zatrudnienia pracowniczego i niepracowniczego stosowanie umów cywilnych w stosunkach zatrudnienia pociąga za sobą doniosłe skutki społeczne. Równocześnie kwestia ta pozostaje niezwykle aktualna ze względu na utrzymującą się skalę zjawiska zawierania umów cywilnoprawnych w miejsce tradycyjnie zawieranych umów o pracę. Z uwagi na ograniczone ramy opracowania podjęte rozważania koncentrują się na wybranych aspektach zatrudnienia na podstawie umów prawa cywilnego.

Keywords

employment, civil law contracts, labour law, flexibility, employment relationship

Polish Keywords

zatrudnienie, umowy prawa cywilnego, prawo pracy, elastyczność, stosunek pracy

References

Atkinson, John. 1984. „Manpower strategies for flexible organizations”. Personal Management 8: 28–81.

Dral, Antoni, Beata Bury. 2014. „Zasada ochrony pracy w świetle Konstytucji RP”. Przegląd Prawa Konstytucyjnego 3: 233–251.

Duraj, Tomasz. 2011. „Tradycyjne ujęcie pracowniczego podporządkowania – wybrane problemy prawne”. Studia Prawno-Ekonomiczne LXXXIII: 35–61.

Duraj, Tomasz. 2013a. „Pracownicze podporządkowanie a pozycja stron stosunku pracy i jego charakter prawny”. W Prawo pracy. Refleksje i poszukiwania. Księga Jubileuszowa Profesora Jerzego Wratnego. Red. Gertruda Uścińska. 290–302. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Duraj, Tomasz. 2013b, „Zależność ekonomiczna jako kryterium identyfikacji stosunku pracy – analiza krytyczna”. Praca i Zabezpieczenie Społeczne 6: 8–14.

Godlewska-Bujok, Barbara. 2014. „Prekariat a umowy prekaryjne. Głos w dyskusji”. Praca i Zabezpieczenie Społeczne 9: 2–6.

Goździewicz, Grzegorz. 2015. „Komentarz”. W Kodeks pracy. Red. Ludwik Florek. 183–218. Warszawa: Wolters Kluwer.

Liszcz, Teresa. 2011. „W sprawie podporządkowania pracownika”. W Współczesne problemy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Red. Ludwik Florek, Łukasz Pisarczyk. 114–122. Warszawa: LexisNexis.

Liszcz, Teresa. 2014. „Praca i kapitał w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”. Studia Iuridica Lublinensia 22: 253–278.

Ludera-Ruszel, Agata. 2017. „Samozatrudnienie ekonomicznie zależne a konstytucyjna zasada ochrony pracy”. Roczniki Nauk Prawnych XXVII, 1: 43–61.

Oniszczuk, Jerzy. 2010. „Źródła prawa pracy”. W Zarys systemu prawa pracy. Tom I. Część ogólna. Red. Krzysztof W. Baran. 253–466. Warszawa: Wolters Kluwer.

Patulski, Andrzej. 2008. „Nietypowe formy zatrudnienia. Elastyczność czy stabilizacja? Część 1”. Monitor Prawa Pracy 2: 64–68.

Patulski, Andrzej. 2013. „Praca niepewna jako produkt zmian na współczesnym rynku pracy”. W Prawo pracy. Refleksje i poszukiwania. Księga Jubileuszowa Profesora Jerzego Wratnego. Red. Gertruda Uścińska. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Rączka, Krzysztof. 1997. „Czy domniemanie stosunku pracy”. Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych 2: 6–11.

Rączka, Krzysztof. 2010. „Komentarz”. W Kodeks pracy. Red. Małgorzata Gersdorf, Krzysztof Rączka, Michał Raczkowski. Warszawa: Wolters Kluwer.

Skrzydło, Wiesław. 2012. Konstytucja RP. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.

Standing, Guy. 2011. The Precariat: The New Dangerous Class. London: Bloomsbury.

Świątkowski, Andrzej Marian. 2015a. „Cywilnoprawne zatrudnienie niepracownicze”. W System prawa pracy. Zatrudnienie niepracownicze. Tom VII. Red. Krzysztof W. Baran. Warszawa: Wolters Kluwer.

Świątkowski, Andrzej Marian. 2015b. „Prawo wyboru podstawy zatrudnienia. W Studia Iuridica Lublinensia XXIV(3). Księga Jubileuszowa dedykowana Profesor Teresie Liszcz. Lublin: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Walczak, Krzysztof. 2011. „Wpływ globalizacji i ogólnoświatowego kryzysu na podstawy i warunki zatrudnienia. Wyzwania dla polskiego prawa pracy”. W Współczesne problemy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Red. Ludwik Florek, Łukasz Pisarczyk. Warszawa: LexisNexis.

First Page

25

Last Page

33

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.