•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica

Polish Title

Nowe trendy gospodarcze a reguła domniemania zawarcia umowy o pracę

Abstract

The paper in question refers to different bases for employment. The author is convinced that innovativeness of economy requires an increase in the share of task-based employment and civil law relations are better suited for this. In this context the author opposes the concept of presumption of an employment contract conclusion.

Polish Abstract

Artykuł odnosi się do różnych podstaw zatrudnienia. Autorka wyraża przekonanie, że innowacyjność gospodarki wymaga zwiększenia udziału zatrudnienia zadaniowego, a do tego bardziej przystają stosunki cywilnoprawne. W tym kontekście sprzeciwia się koncepcji domniemania zawarcia umowy o pracę.

Keywords

innovativeness of the economy, form of employment, presumption of employment contract conclusion

Polish Keywords

innowacyjność gospodarki, forma zatrudnienia, domniemanie zawarcia umowy o pracę

References

Brooks, Brian, Chris Engels. 1992. “Employed or Self Employed”. Bulletin of Comparative Labour Relations. Special Issue 24. Red. Roger Blanpain. Boston, Deventer: Kluwer Law and Taxation Publishers.

Lec, Stanisław Jerzy. 1957. Myśli nieuczesane. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Raczkowski, Michał. 2010. Pozorność w umownych stosunkach pracy. Warszawa: LexisNexis.

Wojciechowski, Piotr. 2018. Rzeczpospolita, 7.10: A-22.

First Page

35

Last Page

41

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.