•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica

Polish Title

Uznanie za pracownika osoby zatrudnionej na podstawie umowy cywilnoprawnej

Abstract

The author presents unified concept of worker in the UE employment law. It includes all groups of active population who perform dependent, personally and economically, during the certain period of time services for and under the direction of another person in return of remuneration. Under that UE autonomous concept of employment any type of services, including self employment regulated by the civil law, is protected against major risks caused by the globalization and poverty.

Polish Abstract

Autor analizuje koncepcję pracownika wypracowaną w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE). Akcentuje autonomiczny charakter definicji „pracownika”, pod którym to pojęciem TSUE rozumie osoby świadczące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych oraz samozatrudnione. Przedstawia kryteria stosowane w judykaturze unijnej pozwalające odróżnić zatrudnienie pracownicze od niepracowniczego. Podkreśla przepisy prawa pracy, materialne i procesowe, pozwalające zainteresowanym na uznanie za pracownika osoby zatrudnionej w ramach umów cywilnoprawnych.

Keywords

civil type of contract, dependency, economic activity, employment relationship, employer, employee, selfemployed, services, worker

Polish Keywords

pracownik, pracodawca, samozatrudniony, stosunek pracy, umowa cywilnoprawna, usługa, zatrudniony

References

Bloch, Józef. 1936. Polskie ustawodawstwo społeczne, Kodeks pracy, ustawy, rozporządzenia, dekrety, orzecznictwo i komentarz. Warszawa: Druk. „Monolit”.

McCrudden, Christopher. 2012. „Two Views of Subordination: The Personal Scope of Employment Discrimination Law”. Industrial Law Journal 41: 30–55.

Musiała, Anna. 2017. „Kim jest „pracownik” w ujęciu przepisów konstytucyjnych”. Monitor Prawa Pracy 4: 173–178.

Musiała, Anna. 2018. „Reperkusje pojęcia „worker” w polskim prawie pracy”. Monitor Prawa Pracy 5: 7–13.

Risak, Martin, Thomas Dullinger. 2018. The concept of ‘worker’ in EU Law. Status quo and potential for change. Report 140. Brussels.

Świątkowski, Andrzej Marian. 2014. „Autonomiczna definicja pracownika”. Monitor Prawa Pracy 11: 567–572 .

Świątkowski, Andrzej Marian. 2015a. „Prawo do wolności zrzeszania się i uprawnień pokrewnych”. Monitor Prawa Pracy 9: 454–461.

Świątkowski, Andrzej Marian. 2015b. W System prawa pracy. Cywilnoprawne zatrudnienie niepracownicze. Red. Krzysztof W. Baran. 47–160. Warszawa: Wolters Kluwer.

Świątkowski, Andrzej Marian. 2016. „Konstytucyjna koncepcja pracownika”. Monitor Prawa Pracy 1: 8–14.

Świątkowski, Andrzej Marian. 2018. „Szanse, zagrożenia i niewiadome zatrudnienia w stadium «czwartej rewolucji przemysłowej»”. Polityka Społeczna 4: 1–9.

Terry, Michael, Linda Dickens. 1991. European Employment and Industrial Relations Glossary: United Kingdom. Dublin/Luxembourg: Sweet and Maxwell/Office for Official Publications of the European Communities.

First Page

43

Last Page

56

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.