•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica

Polish Title

Koncepcja umowy o dzieło twórcze. Analiza krytyczna

Abstract

The author of the study makes critical evaluation of the concept of a contract for specific creative (artistic) work that has been in force for some time in judicial decisions. Its essence consists in limiting the scope of application of specific work contracts in legal transactions only to those cases where the work which results from the contract meets the features of the piece of work in the meaning of the provisions of copyright law. Under this concept, the acceptability of using the contract for specific work is permitted only in situations where the result is original creation, which is unique, protected by copyright and requiring special skills from the author being commissioned to do the work, constituting an expression of their creativity and specific skills. The author of the study, showing the significant shortcomings of the analyzed concept, tries to prove that de lege lata it has no grounds in the applicable law, and the interpretation of the provisions of the Civil Code governing the contract for specific work made by judicature is an interpretation of contra legem. De lege ferenda should consider subjecting a contract for specific work to social security and health insurance and creation of a separate definition of a contract for specific work, which will apply only to the law of social insurance.

Polish Abstract

W opracowaniu dokonuje się krytycznej oceny obowiązującej od jakiegoś czasu w orzecznictwie sądowym koncepcji umowy o dzieło twórcze (artystyczne). Jej istota polega na ograniczeniu zakresu stosowania umów o dzieło w obrocie prawnym jedynie do tych przypadków, gdy dzieło, które jest rezultatem tej umowy, spełnia cechy utworu w rozumieniu przepisów prawa autorskiego. W ramach tej koncepcji przyjmuje się dopuszczalność wykorzystywania umowy o dzieło wyłącznie w sytuacjach, gdy rezultat jest tworem oryginalnym, jedynym w swoim rodzaju, niepowtarzalnym, chronionym prawem autorskim i wymagającym specjalnych umiejętności od przyjmującego zamówienie (autora), stanowi wyraz jego kreatywności i szczególnych umiejętności. Autor ukazując istotne wady analizowanej koncepcji, próbuje udowodnić, że nie ma ona de lege lata żadnych podstaw w obowiązującym prawie, a dokonana przez judykaturę wykładnia przepisów Kodeksu cywilnego regulujących umowę o dzieło jest wykładnią contra legem. De lege ferenda należy zastanowić się nad objęciem umowy o dzieło składką na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz sformułowaniem odrębnej od prawa cywilnego definicji umowy o dzieło, która będzie miała swoje zastosowanie jedynie na gruncie przepisów regulujących ubezpieczenia społeczne.

Keywords

contract for specific work, creative work, copyright, the artist as the entity accepting the order, contract for services, commitment of result

Polish Keywords

umowa o dzieło, utwór, prawo autorskie, artysta jako podmiot przyjmujący zamówienie, umowa o świadczenie usług, zobowiązanie rezultatu

References

Brzozowski, Adam. 2011. W System prawa prywatnego. Prawo zobowiązań – część szczegółowa. Red. Zbigniew Radwański, Jerzy Rajski. Tom 7. Wyd. 3. Warszawa: C.H. Beck.

Domański, Grzegorz. 1972. Koncepcja zobowiązań rezultatu i starannego działania a odpowiedzialność kontraktowa w prawie francuskim. Studia Cywilistyczne. Tom XX. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Drapała, Przemysław. 2013. W Kodeks cywilny. Komentarz. Księga III. Zobowiązania – część 2. Red. Jacek Gudowski. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Dybowski, Tomasz. 1981. W System prawa cywilnego. Prawo zobowiązań – część ogólna. Red. Zbigniew Radwański. Tom III, cz. 1. Wrocław: Ossolineum.

Gersdorf, Małgorzata. 1993. Umowa o pracę. Umowa o dzieło. Umowa zlecenia. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.

Hajduczenia, Hubert. 2017. ZUS podważa umowy o dzieło. Kadry-rp.pl, 19.02.

Kidyba, Andrzej (red.). 2010. Kodeks Cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania – część ogólna. LEX.

Kotuk, Tadeusz. 2017. Umowa o dzieło z muzykiem orkiestrowym. Glosa do wyroku SN z dnia 10 stycznia 2017 r., III UK 53/16. LEX.

Kubala, Włodzimierz. 1999. „Autorskoprawne elementy umowy o dzieło”. Prawo Spółek 4.

Longchamps de Bérier, Roman. 1948. Zobowiązania. Poznań: Księgarnia Gubrynowicz i Syn.

Osiecki, Grzegorz, Marek Chądzyński. 2017. Zasypywanie dziury w ZUS. Rząd oskładkuje umowy o dzieło. gazetaprawna.pl, 3.01.

Piekarski, Mieczysław. 1965. Umowa o dzieło. Umowa zlecenia. Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia. Warszawa: Zrzeszenie Prawników Polskich.

Radwański, Zbigniew. 2003. Zobowiązania – część ogólna. Warszawa: C.H. Beck.

Radwański, Zbigniew, Janina Panowicz-Lipska. 2017. Zobowiązania – część szczegółowa. Wyd. 12. Warszawa: C.H. Beck.

Romanowski, Michał. 1997. „Umowy rezultatu i starannego działania”. Przegląd Prawa Handlowego 2: 20–26.

Rozwadowska, Adriana. 2018. Spadła liczba umów cywilnoprawnych. Mniej niż milion zleceń. Wyborcza.biz, 13 listopada.

Siuda, Wojciech. 1964. Istota i zakres umowy o dzieło. Poznań: Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Poznaniu.

Zelek, Mariusz. 2015. Umowa o rejestrację domeny internetowej. Warszawa: C.H. Beck.

Żelechowski, Łukasz. 2017. W Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania. Część szczegółowa. Ustawa o terminach zapłaty. Komentarze Prawa Prywatnego. Red. Konrad Osajda. Warszawa: C.H. Beck.

First Page

69

Last Page

87

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.