•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica

Polish Title

Filozofia tzw. ochrony osób pracujących na zasadach cywilnoprawnych - głos w dyskusji podczas I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Nietypowe stosunki zatrudnienia” pt. „Stosowanie umów cywilnoprawnych w świetle przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Łódzko-poznański początek dyskusji...”

Abstract

The study pertains to the common misconception of an issue that is fundamental for the labour law, namely the problem of the legal grounds for employment. It is about what actually determines the choice of these grounds, and more precisely whether it is ‘free will’ of parties that is ultimately decisive in this respect. The questions are as follows: is it erroneous that the legislators have chosen the direction of equating the legal grounds for employment in the sphere of labour law and civil law? Next, if it is the case, what should certain ‘planning’ of the legal grounds for work provision look like, and what determines the legislators’ decision about this planning, or maybe it is this ‘free will’ of the parties that is solely decisive here? Finding the answer to the above questions is of primary importance in order to counter the wave of criticism to the proposals included in the draft code on individual labour law prepared by the Codification Committee in the years 2016–2018.

Polish Abstract

Opracowanie dotyczy ciągle powszechnego niezrozumienia fundamentalnej dla dyscypliny prawa pracy kwestii, jaką stanowi problem prawnej podstawy zatrudnienia. Chodzi mianowicie o to, co tak naprawdę determinuje wybór owej podstawy, a dokładnie, czy w przedmiotowej kwestii przesądzająca jest ostatecznie owa „wolna” wola stron. Pytania są następujące: czy rzeczywiście obrany przez ustawodawcę kierunek zrównywania prawnych podstaw zatrudnienia w sferze prawa pracy i prawa cywilnego jest błędny, a jeśli tak, to jak powinno wyglądać pewne „rozplanowanie” prawnych podstaw świadczenia pracy i co determinuje decyzję ustawodawcy o tymże planowaniu, a może to po prostu owa „wolna” wola stron w tej mierze decyduje wyłącznie? Znalezienie odwiedzi na powyższe pytania jest zupełnie kluczowe, żeby odpierać falę krytyki na propozycje zawarte w projekcie kodeksu z zakresu indywidualnego prawa pracy, opracowanego przez Komisję Kodyfikacyjną z lat 2016–2018.

Keywords

employment, civil law agreement

Polish Keywords

zatrudnienie, umowa cywilnoprawna

References

Chauvin, Tatiana. 2014. Homo iuridicus. Człowiek jako podmiot prawa publicznego. Warszawa: C.H. Beck.

Machnikowski, Piotr. 2014. Prawo zobowiązań – część ogólna. Tom 6. W System prawa prywatnego. Red. Zbigniew Radwański. Warszawa: C.H. Beck.

Musiała, Anna. 2011. Zatrudnienie niepracownicze. Warszawa: Difin.

Sobczyk, Arkadiusz. 2018. Podmiotowość pracy, towarowość usług. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Supiot, Alain. 2002. Critique du droit du travail. Paris: Quadrige/PUF.

Święcicki, Maciej. 1966. Niektóre sporne zagadnienia prawa stosunku pracy. Warszawa: Instytut Pracy.

First Page

89

Last Page

95

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.