•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica

Polish Title

Prawo do wypoczynku osób pracujących na własny rachunek – uwagi de lege ferenda

Abstract

The subject of this study is the issue related to the right to rest of the self-employed. The current provisions of the Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997 in this matter are not unambiguous and they should be reviewed. First of all, they are not in compliance with acts of international law. Secondly, they do not reflect the current socio-economic realities. In the author’s opinion, the subjective scope of the right to rest should be extended to the self-employed who meet the criteria set out in the study.

Polish Abstract

Przedmiotem niniejszego opracowania jest kwestia związana z prawem do wypoczynku osób samozatrudnionych. Obecne przepisy Konstytucji RP z 2.04.1997 r. w tej materii nie są jednoznaczne i należałoby dokonać ich rewizji. Po pierwsze, nie są zgodne z aktami prawa międzynarodowego. Po drugie, nie odzwierciedlają obecnych realiów społeczno-gospodarczych. Zdaniem autora, zakres podmiotowy prawa do wypoczynku powinien być rozszerzony na osoby samozatrudnione, które spełniają – określone w opracowaniu – kryteria.

Keywords

self-employment, the right to rest

Polish Keywords

samozatrudnienie, praca na własny rachunek, prawo do wypoczynku

References

Banaszak, Bogusław. 2009. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Banaszak, Bogusław, Mariusz Jabłoński. 1998. „Komentarz do art. 66”. W Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 r. Red. Jan Boć. Wrocław: Wydawnictwo C.H. Beck.

Boruta, Irena. 2005. „W sprawie przyszłości prawa pracy”. Praca i Zabezpieczenie Społeczne 4: 3–12.

Daniluk, Paweł, Wioletta Witoszko. 2006. Glosa do uchwały SN z dnia 15 grudnia 2005 r., I KZP 34/05, OSP 7–8, poz. 93.

Dral, Antoni, Beata Bury. 2014. „Zasada ochrony pracy w Konstytucji RP”. Przegląd Prawa Konstytucyjnego 3: 231–251.

Duraj, Tomasz. 2007. „Prawna perspektywa pracy na własny rachunek”. W Praca na własny rachunek – determinanty i implikacje. Red. Elżbieta Kryńska. Warszawa: Wydawnictwo IPiSS.

Garlicki, Leszek, Marek Zubik. 2016. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom II, wyd. II. Wydawnictwo Sejmowe.

Jankowiak, Jarosław, Anna Musiała. 2007. „Glosa do uchwały SN z dnia 15 grudnia 2005 r. I KZP 34/05”. Prokuratura i Prawo 2: 163–167.

Lewandowski, Tomasz. 2009. „Prawo człowieka do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy”. Wiedza Prawnicza 3: 16.

Liszcz, Teresa. 2009. „Prawna ochrona niepracowniczego zatrudnienia na podstawie umowy według Kodeksu pracy”. W Jedność w różnorodności. Studia z zakresu prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i polityki społecznej. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Muszalskiemu. Red. Andrzej Patulski, Krzysztof Walczak. 177–188. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Sanetra, Walerian. 1997. „Prawa (wolności) pracownicze w Konstytucji”. Praca i Zabezpieczenie Społeczne 11.

Skąpski, Michał. 2010. „Problem pojęcia i prawnej regulacji samozatrudnienia”. W Stosunki zatrudnienia w dwudziestoleciu społecznej gospodarki rynkowej. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 40-lecia pracy naukowej Barbary Wagner. Red. Arkadiusz Sobczyk. 85–96. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.

Sobczyk, Arkadiusz. 2013. Prawo pracy w świetle Konstytucji RP. Teoria publicznego i prywatnego indywidualnego prawa pracy. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Szanciło, Tomasz. 2005. „Przedsiębiorca w prawie polskim”. Przegląd Prawa Handlowego 3: 4–12.

Świątkowski, Andrzej Marian. 2016. „Konstytucyjna koncepcja pracownika”. Monitor Prawa Pracy 1: 8–15.

Wiącek-Burmańczuk, Aleksandra. 2017. „Konstytucyjne prawo do wypoczynku”. Przegląd Sejmowy (142): 109–123.

http://www.mop.pl/doc/html/konwencje/k001.html [dostęp 3.09.2019]

http://www.mop.pl/doc/html/konwencje/k030.html [dostęp 3.09.2019]

http://www.mop.pl/doc/html/konwencje/k047.html [dostęp 3.09.2019]

http://www.mop.pl/doc/html/konwencje/k106.html [dostęp 3.09.2019]

First Page

97

Last Page

109

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.