•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica

Polish Title

Studia z historii prawa angielskiego. Wprowadzenie

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0002-5725-5018 Korporowicz Łukasz Jan

Abstract

In this article, the general goals of the following volume of the journal were defined. It was described how Polish-English commercial and political relations evolved. Besides, a short history of the Polish lawyers’ interest in English law was presented. Finally, the author referred to the outcomes of the research of Polish scholars who were studying English legal history in the last half a century.

Polish Abstract

W artykule wskazano na cele towarzyszące wydaniu niniejszego numeru czasopisma. Omówiono rozwój relacji handlowych i politycznych łączących Polskę i Anglię. Ponadto przedstawiono krótką historię zainteresowania polskich prawników prawem angielskim. Na koniec, autor odniósł się do wyników badań polskich naukowców badających w ciągu ostatniego półwiecza historię prawa angielskiego.

Keywords

England, Poland, Legal History, Cooperation

Polish Keywords

Anglia, Polska, historia prawa, współpraca

References

Bartel, Wojciech M. 1965. Ochrona wolności osobistej na tle rozwoju państwowości anglosaskiej Brytanii. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.

Bartel, Wojciech M. 1987. “Knowledge of the English Criminal Law in Poland at the Turn of the Eighteenth and Nineteenth Century”. In The Political Context of Law. Proceedings of the Seventh British Legal History Conference, Canterbury 1985. Edited by Richard Eales, David Sullivan. 106–112. London and Ronceverte: The Hambledon Press.

Cywiński, Janusz W., Tadeusz S. Rojewski. Wiesław Tomporowski. 1997. Monografia Polskiego Wydziału Prawa 1944–1947. London: Polska Fundacja Kulturalna.

Halberda, Jan. 2014. “Dorobek naukowy Profesora dr hab. Kazimierza Barana”. Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa 7 (1): 7–10.

Halicki, Oskar. 1934. “Anglo-Polish Relations in the Past”. The Slavonic and East European Review 12 (36): 659–669.

Hinton, Raymond W.K. 1959. The Eastland Trade and the Common Weal in the Seventeenth Century. Cambridge: Cambridge University Press.

Korporowicz, Łukasz J. 2019. “Thomas Bever o prawie w dawnej Polsce”. Studia Prawnicze KUL 4 (80). Forthcoming.

Libiszowska, Maria. 1966. Misja polska w Londynie w latach 1769–1795. Łódź: Prace Łódzkiego Towarzystwa Naukowego.

Rosenberg, Gustaw. 1944. Podręcznik prawa angielskiego. London: The Fortune Press.

Talbot, Charles H. 1965. “Relations of the State of Polonia and the United Provinces of that Crown. Anno 1598”. In Elementa ad fontium editiones XIII. Res Polonicae ex Archivo Musei Britannici. I Pars. Roma: Institutum Historicum Polonicum Romae.

First Page

5

Last Page

8

Language

eng

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.