•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica

Polish Title

Skuteczność, oddziaływanie i angielska historia prawa

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0001-6438-5876 Watkin Thomas Glyn

Abstract

Theorists of law and of social policy distinguish between the efficacy and the impact of laws and legislation. Efficacy concerns the achievement of the effects intended by law-makers. Impact refers to the actual consequences. At times, the two diverge. Sometimes, it is only after a lengthy period that the impact is appreciated. The impact sometimes requires intervention by legislators or judges acting purposively in order to correct unforeseen or unfortunate consequences. The extent of judicial intervention is not always clear from the surviving records. This article argues that an awareness of the possibility of such occurrence is essential if legal history is to present the whole truth concerning legal developments.

Polish Abstract

Teoretycy prawa i polityki społecznej rozróżniają pojęcia skuteczności oraz wpływu praw i prawodawstw. Skuteczność dotyczy osiągania celów zamierzonych przez prawodawcę. Wpływ odnosi się do rzeczywistych konsekwencji. Niekiedy obie kategorie różnią się od siebie. Bywa, że dopiero po upływie długiego czasu wpływ zostaje doceniony. Kiedy indziej wpływ wymaga interwencji ze strony ustawodawcy czy działających rozmyślnie sędziów, tak aby skorygować nieprzewidziane bądź nieszczęśliwe skutki rozwiązania prawnego. Rozmiar sędziowskich interwencji nie zawsze jest oczywisty na podstawie zachowanych dokumentów. W artykule dowodzi się, że świadomość możliwości wystąpienia takiego zjawiska jest niezbędna, jeśli historia prawa ma przedstawiać całą prawdę na temat jego rozwoju.

Keywords

Legal history, legislation, efficacy, impact, judiciary, interpretation, purposive

Polish Keywords

historia prawa, ustawodawstwo, skuteczność, wpływ, sądownictwo, interpretacja, celowość

References

Ashburner, Walter. 1933. Principles of Equity. Edited by D. Browne. 2nd ed. London: Butterworths.

Baker, John H. 1977. The Reports of Sir John Spelman: Part I. Vol. 93 for 1976. London: Selden Society.

Baker, John H. 1978. The Reports of Sir John Spelman: Part II. Vol. 94 for 1977. London: Selden Society.

Bolland, William C. 1915. Year Books of 5 Edward II (1311–1312). Vol. 31. London: Selden Society.

Bolland, William C. 1916. Year Books of 5 Edward II (1312). Vol. 33. London: Selden Society.

Brand, Paul A. 1975. “Formedon in the Remainder before De Donis”. Irish Jurist 10: 318–323.

Brand, Paul A. 1992. The Making of the Common Law. London & Rio Grande: The Hambledon Press.

Douglas, David C. 1964. William the Conqueror. London: Eyre Methuen.

Kaye, John M. 1988. “A Note on the Statute of Enrolments 1536”. Law Quarterly Review 104: 617–634.

Maitland, Frederic William. 1909. The Forms of Action. Cambridge: Cambridge University Press.

Martin, Jill E. 2001. Hanbury and Martin Modern Equity. 16th ed. London: Sweet & Maxwell.

Miers, David R. Alan C. Page. 1990. Legislation. 2nd ed. London: Sweet & Maxwell.

Milsom, Stroud F.C. 1956. “Formedon before De Donis”. Law Quarterly Review 72: 391–397.

Milsom, Stroud F.C. 1985. Studies in the History of the Common Law. London & Ronceverte: The Hambledon Press.

Plucknett, Theodore F.T. 1949. Legislation of Edward I. Oxford: Oxford University Press.

Watkin, Thomas Glyn. 1977. “The Spirit of the Seventies”. Anglo-American Law Review 6: 119–127.

Watkin, Thomas Glyn. 1991. “Quia emptores and the Entail: Subinfeudation and the Family Settlement in Thirteenth-Century England”. Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 59: 353–374.

Watkin, Thomas Glyn. 1997. “The Political Philosophy of the Lord King”. In Communities and Courts in Britain 1150–1900. Edited by Christopher W. Brooks, Michael Lobban. 1–12. London and Rio Grande: The Hambledon Press.

First Page

83

Last Page

98

Language

eng

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.