•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica

Polish Title

Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 24 sierpnia 2017 r., Sygn. Akt III CZP 20/17, w sprawie kompensacji wydatków poniesionych przez poszkodowanego na najem pojazdu zastępczego

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0001-9810-047X Pytkowski Michał

Abstract

In a commentary to the resolution of the Supreme Court regarding the issue of compensation of expenses made on the loan of a substitute means of communication by the victim in a traffic accident, doubts that may arise in the context of case law and practice as well as contradictions in the internal justification of this resolution were indicated. The theoretically correct course of reasoning presented by the Supreme Court presents the arguments derived from the practice and life experience of motor vehicle users, highlighting the idealistic vision of the functioning of the replacement vehicle rental market, presented by the adjudication panel.

Polish Abstract

W glosie do uchwały Sądu Najwyższego dotyczącej problematyki kompensacji wydatków poczynionych na najem zastępczego środka komunikacji przez poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym wskazano wątpliwości, jakie mogą się nasuwać w kontekście dotychczasowego orzecznictwa i praktyki, a także sprzeczności wewnętrzne uzasadnienia tej uchwały. Teoretycznie poprawnemu tokowi rozumowania przedstawionemu przez Sąd Najwyższy przedstawiono argumenty płynące z praktyki i doświadczenia życiowego użytkowników pojazdów mechanicznych, uwypuklające idealistyczną wizję funkcjonowania rynku najmu pojazdów zastępczych, przedstawioną przez skład orzekający.

Keywords

compensation for expenses for a replacement vehicle, vehicle rental, case law on traffic accidents, cooperation of the insured with the insurer in the settlement of damages, intentional and economically justified expenditure

Polish Keywords

kompensacja wydatków na pojazd zastępczy, najem pojazdu, linia orzecznicza w sprawie wypadków komunikacyjnych, współdziałanie ubezpieczonego z ubezpieczycielem przy likwidacji szkody, wydatek celowy i ekonomicznie uzasadniony

References

Fras, Mariusz. Magdalena Habdas. Red. 2018. Kodeks cywilny. Komentarz (art. 363 k.c.) Tom III. Zobowiązania. Część ogólna (art. 353–534). Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Gniewek, Edward. Piotr Machnikowski. Red. 2019. Kodeks cywilny. Komentarz. Wyd. 9. Warszawa: C.H. Beck.

Gudowski, Jacek. Helena Ciepła. 2013. Komentarz KC. Ks. III. Cz. 2. Warszawa: LexisNexis

Kowalewski, Eugeniusz. Michał Ziemiak. 2018. „Glosa do uchwały SN z dnia 24 sierpnia 2017 r., sygn. akt III CZP 20/17”. Orzecznictwo Sądów Polskich 7–8: 39–46.

Koziol, Helmut. Peter Bydlinski. Raimund Bollenberger. Karl-Heinz Danzl. Red. 2017. Kurzkommentar zum ABGB (§ 1323). Wien: Verlag Österreich.

Krajewski, Marcin. 2016. Dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody w postaci kosztów najmu pojazdu zastępczego w ramach ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych: możliwości ograniczenia liczby lub usprawnienia postępowań sądowych. Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości.

Krajewski, Marcin. 2016. Umowa ubezpieczenia. Art. 805–834 Kodeksu Cywilnego. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.

Krüger, Wolfgang. Hartmut Oetker. 2012. Münchener Kommentar zum BGB (§ 249). München: C.H. Beck.

Larenz, Karl. 1987. Lehrbuch des Schuldrechts. Erster Band. Allgemeiner Teil. München: C.H. Beck.

Olejniczak, Adam. Red. 2018. Prawo zobowiązań – część ogólna. System Prawa Prywatnego. Tom 6. Warszawa: C.H. Beck.

Osajda Konrad. Witold Borysiak. 2017. Kodeks cywilny. Komentarz (art. 354 k.c.). Wyd. 16. Warszawa: Legalis.

Trzaskowski, Roman. Witold Borysiak. 2016. Dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody w postaci kosztów najmu pojazdu zastępczego w ramach ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (perspektywa prawnoporównawcza). Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości.

Trzaskowski, Roman. Witold Borysiak. 2017. „Dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody w postaci kosztów najmu pojazdu zastępczego w perspektywie prawnoporównawczej”. Prawo w Działaniu. Sprawy Cywilne 31: 43–71.

Uchwała Sadu Najwyższego z dnia 17 listopada 2011 r., III CZP 5/11, OSNC 2012, nr 3, poz. 28.

Uchwała Sadu Najwyższego z dnia 22 listopada 2013 r., III CZP 76/13, OSNC 2014, nr 9, poz. 85.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia z 30 listopada 2016 r., III CZP 74/16, OSNC 2017, nr 7–8, poz. 82.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 sierpnia 2017 r., III CZP 20/17, OSNC 2018, nr 6, poz. 56.

Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 24 października 2018 r., IX Ca 668/18, LEX nr 2585095.

First Page

133

Last Page

145

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.