•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica

Polish Title

Problematyka projektowania ustaw – kilka uwag z perspektywy filozoficznej

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0002-2727-8059 Škop Martin

Abstract

This article traces the relationship between the law-making process and narratives. Undoubtedly, how statutes are created is a constitutional question, yet the Constitution regulates only part of this process. Constitution or any statute does not regulate parts of the legislative process implemented by the government (mostly preliminary phases). However, they are important and influence the remaining parts of the law-making process. This government’s activity is the sphere of informal regulation hidden from the primary control of the public. This article explores the importance of the bureaucratic elements of the law-making process with emphasis on a narrative approach: narratives justify legislature. How can we overcome the two lines of narratives – one produced by global capital and the other represented by national experience?

Polish Abstract

Artykuł bada związki pomiędzy procesem stanowienia prawa a narracjami. Niewątpliwie, proces tworzenia ustaw jest kwestią konstytucyjną, ale Konstytucja porządkuje jedynie fragment tego procesu. Konstytucja, czy też inne ustawy, nie regulują części procesu legislacyjnego wdrażanego przez rząd (głównie w fazie wstępnej), jakkolwiek jest on ważny i wpływa na pozostałe jego etapy. Działanie rządu jawi się tu jako sfera nieformalnych regulacji ukrytych przed kontrolą społeczeństwa. W artykule bada się znaczenie biurokratycznych elementów procesu stanowienia prawa, kładąc nacisk na podejście narracyjne: to narracje uzasadniają prawodawstwo. Powstaje pytanie, jak możemy przezwyciężyć dualizm narracyjny – jeden determinowany interesami globalnej wspólnoty, drugi interesami poszczególnych państw?

Keywords

legislation, new constitutionalism, narratives, bureaucracy, statutory drafting

Polish Keywords

ustawodawstwo, nowy konstytucjonalizm, narracje, biurokracja, projektowanie ustaw

References

Althusser, Louis. 2014. On the Reproduction of Capitalism: Ideology and Ideological State Apparatuses. New York: Verso.

Bacon, Francis. 1785. Reading upon the Statute of Uses. London: E. Brooke, Bell Yard, Temple Bar.

Baudrillard, Jean. 1994. Simulacra and Simulation. Ann Arbor: University of Michigan Press.

Bauman, Zygmunt. 1989. Modernity and Holocaust. Cambridge: Polity Press.

Benedict XVI. 2009. Caritas in veritate. http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/en/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate.html [accessed: February 29, 2020].

Benjamin, Walther. 1988. Illuminations. New York: Random House.

Bentham, Jeremy. 1843. The Works of Jeremy Bentham. Vol. 3. Edinburgh: William Tait.

Bielska-Brodziak, Agnieszka. 2017. Śladami prawodawcy faktycznego: materiały legislacyjne jako narzędzie wykładni prawa. Warszawa: Wolters Kluwer.

Borowicz, Adam. 2009. “Argument interpretacyjny odwołujący się do woli rzeczywistego prawodawcy”. Studia Prawno-Ekonomiczne 79: 9–28.

Bourdieu, Pierre. 1987. “The Force of Law: Toward a Sociology of Juridical Field”. The Hastings Law Journal 38(5): 814–853.

Bourdieu, Pierre. 1991. Language and Symbolic Power. 7th printing. Cambridge: Harvard University Press.

Bourdieu, Pierre. 1996. The Rules of Art: Genesis and Structure of the Literary Field. Stanford: Stanford University Press.

Bourdieu, Pierre. 1999. Outline of a Theory of Practice. 14th printing. Cambridge: Cambridge University Press.

Bourdieu, Pierre. 2001. Masculine Domination. Stanford: Stanford University Press.

Bourdieu, Pierre. Randal Johnson, 1993. The Field of Cultural Production: Essays on Art and Literature. New York: Columbia University Press.

Brooks, Peter. 2002. “Narrativity of the Law”. Law and Literature 14(1): 1–10.

Calabresi, Guido. 1982. Common Law for the Age of Statutes. Cambridge: Harvard University Press.

Cohen, Stanley. 2011. Folk Devils and Moral Panics: the Creation of the Mods and Rockers. New York: Routledge.

Cover, Robert M. 1983. “Foreword: Nomos and Narrative”. Harvard Law Review 97(1): 4–68.

Cover, Robert M. 1985. “Folktales of Justice: Tales of Jurisdiction”. Capital University Law Review 14(2): 179–204.

Dawkins, Richard. 1998. “Postmodernism Disrobed”. Nature 394(6689): 141–143.

Eco, Umberto. 1981. The Role of the Reader: Explorations in the Semiotics of Texts. Bloomington: Indiana University Press.

Foucault, Michel. 1979. Discipline and Punish: the Birth of the Prison. New York: Vintage Books.

Geertz, Clifford, 1973. The Interpretation of Cultures: Selected Essays. New York: Basic Books.

Krygier, Martin. 1988. “The Traditionality of Statutes”. Ratio Juris 20(1): 20–39.

Lukács, Georg. 1971. History and Class Consciousness: Studies in Marxist Dialectics. 6th printing. Cambridge: MIT Press.

Lyotard, Jean-François. 1984. The Postmodern Condition: a Report on Knowledge. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Mannheim, Karl. 1966. Ideology and Utopia: an Introduction to the Sociology of Knowledge. Reprinted. London: Routledge & Kegan Paul.

Mańko, Rafał. 2018. W stronę krytycznej filozofii orzekania. Polityczność, etyka, legitymizacja. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

McKinley, Bob. 2000. “Postmodernism Certainly Is Not Science, but Could It Be Religion?” CSAS Bulletin 36(1): 16–18.

Montesquieu, Michel de. 1777. The Complete Works of M. de Montesquieu in Four Volumes. Volume the Second. The Spirit of Laws. Dublin: W. Watson et al.

Paulus, Ingeborg. 1974. The Search for Pure Food: a Sociology of Legislation in Britain. London: M. Robertson.

Robinson, Chester A. 1991. The Bureaucracy and the Legislative Process: a Case Study of the Health Care Financing Administration. University Press of America.

Savigny, Friedrich Karl von. 1999. Of The Vocation of our Age for Legislation and Jurisprudence. Kitchener: Batoche.

Smejkalová, Terezie. Martin Škop. 2017. “A Concept of a Reader in Legislation Drafting”. In Argumentation 2017. 51–69. Edited by Markéta Štěpáníková et al. Brno: Masaryk University.

Streeck, Wolfgang. 2017. “Caution: European Narrative. Handle with Care!” In European Union and Disunion: Reflections on European Identity. 14–22. Edited by Ash Amin, Philip Lewis. London: The British Academy.

Sullivan, Ruth. 2007. Statutory Interpretation. 2nd edition. Ottawa: Irwin Law.

Škop, Martin. Barbora Vacková. 2019. “Být legislativcem: Empirická šetření v administrativních fázích legislativy”. Časopis pro právní vědu a praxi 27(1): 5–28.

Škop, Martin. Monika Hanych. Michal Malaník. Terezie Smejkalová. Markéta Štěpáníková. Barbora Vacková. 2019. Tvorba práva – Empirické studie. Brno: Masarykova Univerzita.

Tait, Allison. Luke Norris. 2011. “Narrative and the Origins of Law”. Law and Humanities 5(1): 11–22.

Wronkowska, Sławomira. 1987. “The Rational Legislator as a Model of Real Lawmaker”. In Polish Contributions to the Theory and Philosophy of Law. 179–188. Edited by Zygmunt Ziembiński. Amsterdam: Rodopi.

First Page

51

Last Page

60

Language

eng

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.