•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica

Polish Title

Rozważania nad zrównaniem pozycji prawnej kościołów i innych związków wyznaniowych oraz niereligijnych organizacji światopoglądowych

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0002-3491-8675 Bernaciński Łukasz

Abstract

This chapter is an attempt to answer the question about the existence of premises supporting the obligatory equalization of the legal position of churches and other religious organizations and nonreligious ideological organizations. For this purpose has analyzed the legal status of entities, the attitude of the European Union to the discrepancies occurring in this field and the functions that the entities fulfill towards their members. Context for considerations are bills created in the years 2013–2019, concerning the replacement of the Church Fund tax write-off for churches and other religious organizations, and granting to nonreligious ideological organizations the right to a permanent, institutional dialogue with the state.

Polish Abstract

Niniejszy artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie o istnienie przesłanek przemawiających za obligatoryjnym zrównaniem pozycji prawnej kościołów i innych związków wyznaniowych oraz niereligijnych organizacji światopoglądowych. W tym celu przeanalizowany zostanie status prawny badanych podmiotów w prawie polskim, stosunek Unii Europejskiej do rozbieżności występujących w tym zakresie oraz funkcje, jakie badane podmioty wypełniają wobec swych członków. Kontekst dla rozważań stanowią projekty ustaw powstałe w latach 2013–2019 dotyczące zastąpienia Funduszu Kościelnego obywatelskim odpisem podatkowym na rzecz kościołów i innych związków wyznaniowych oraz przyznania niereligijnym organizacjom światopoglądowym prawa do stałego, instytucjonalnego dialogu z państwem.

Keywords

equal rights, churches, religious organizations, non-confessional organizations

Polish Keywords

równouprawnienie, kościoły, związki wyznaniowe, niereligijne organizacje światopoglądowe

References

Abramowicz, Aneta Maria. 2015. „Zasada równouprawnienia związków wyznaniowych w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego”. Studia z Prawa Wyznaniowego 18: 231–261.

Borecki, Paweł. 2012. „Dylematy likwidacji Funduszu Kościelnego i komisji regulacyjnych”. Przegląd Prawa Wyznaniowego 4: 125–144.

Borecki, Paweł. Michał Pietrzak. 2003. „Glosa do wyroku TK z dnia 2 kwietnia 2003 r., K 13/02”. Przegląd Sejmowy 5: 96–113.

Brzozowski, Wojciech. 2011. Bezstronność światopoglądowa władz publicznych w Konstytucji RP. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Gizbert‑Studnicki, Tomasz. Andrzej Grabowski. 1997. „Normy programowe w konstytucji”. W Charakter i struktura norm konstytucji. 95–113. Red. Janusz Trzciński. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.

Inicjatywa Polska. 2019. „Projekt ustawy o świeckim państwie”. http://inicjatywa25.pl/petycja.html [dostęp: 7.01.2020].

Komisja Administracji i Cyfryzacji. 2014. „Druk nr 2948. Sprawozdanie Komisji Administracji i Cyfryzacji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (druk nr 2482). http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/41B7ACA7544F7825C1257D9D004AE64A/%24File/2948.pdf [dostęp: 15.03.2020].

Krukowski, Józef. 2008. Polskie prawo wyznaniowe. Warszawa: LexisNexis.

Mezglewski, Artur. Henryk Misztal. Piotr Stanisz. 2011. Prawo wyznaniowe. Warszawa: C.H. Beck.

Ministerstwo Cyfryzacji. 2013. „Projekt ustawy o zmianie ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz niektórych innych ustaw”. https://mc.bip.gov.pl/archiwum-bip-mac/prawo-i-prace-legislacyjne-archiwum/projekty-aktow-prawnych-archiwum/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-gwarancjach-wolnosci-sumienia-i-wyznania.html [dostęp: 16.04.2020].

Olszówka, Marcin. 2010. „Zawieranie umów i uchwalanie ustaw, o których mowa w art. 25 ust. 5 Konstytucji RP”. Przegląd Sejmowy 6: 53–54.

Olszówka, Marcin. 2013. „Charakter prawny umowy, o której mowa w art. 25 ust. 5 Konstytucji RP”. W Układowe formy regulacji stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi (art. 25 ust. 4–5 Konstytucji RP). 289–309. Red. Piotr Stanisz, Marta Ordon. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Pietrzak, Michał. 1997. „Stosunki państwo-kościół w nowej Konstytucji”. Państwo i Prawo 11–12: 173–184.

Pietrzak, Michał. 2013. Prawo wyznaniowe, Warszawa: LexisNexis.

Przyborowska-Klimczak, Anna. 2000. „Klauzula o Kościołach w Traktacie Amsterdamskim z 1997 roku”. Prawo–Administracja–Kościół 2–3: 43–56.

Racjonalista. 2020. „Uwagi Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów do wyznaniowego odpisu podatkowego”. http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,7954 [dostęp: 18.04.2012].

Sejm. 2015. „Wykaz nierozpatrzonych przez Sejm sprawozdań o projektach ustaw (stan na 2.11.2015)”. http://orka.sejm.gov.pl/proc7.nsf/0/12562E566E948344C1257988004BA5BD?Open [dostęp: 17.04.2020].

Sobczyk, Paweł. 2013. Konstytucyjna zasada konsensualnego określania stosunków między Rzecząpospolitą Polską a Kościołem katolickim. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.

Twój Ruch. 2014. „Druk nr 2482. Projekt ustawy o zmianie ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania”. http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/5391924C384BD110C1257CF3004324E2/%24File/2482.pdf [dostęp: 15.03.2020].

Uruszczak, Wacław. 2009. „Art. 25 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Problemy interpretacyjne”. W Pro bono Reipublicae. Księga jubileuszowa prof. Michała Pietrzaka. 477–486. Red. Paweł Borecki, Andrzej Czohara, Tadeusz Jacek Zieliński. Warszawa: LexisNexis.

Walencik, Dariusz. 2010. „Realizacja art. 25 ust. 5 Konstytucji RP”. Państwo i Prawo 6: 42–54.

Walencik, Dariusz. 2011. „Konsensualna regulacja stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi w Rzeczypospolitej Polskiej”. W Kościół a polityka. 97–112. Red. Marcin Worbs. Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.

Witkowski, Zbigniew. 2000. „Opinia w sprawie zagadnień prawnych wynikających z art. 25 ust. 5 Konstytucji RP”. Przegląd Legislacyjny 2(24): 97–107.

Zieliński, Tadeusz Jacek. 2003. „Regulacja stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi w trybie art. 25 ust. 5 Konstytucji RP”. Państwo i Prawo 7: 48–54.

Zieliński, Tadeusz Jacek. 2009. „Niekompetencja religijna władz publicznych jako aspekt zasady bezstronności z art. 25 ust. 2 Konstytucji RP”. W Bezstronność religijna, światopoglądowa i filozoficzna władz Rzeczypospolitej Polskiej. 141–167. Red. Tadeusz Jacek Zieliński. Warszawa: Chrześcijańska Akademia Teologiczna.

Zieliński, Tadeusz Jacek. 2017. „Asygnata podatkowa na związki wyznaniowe – uwagi o projekcie ustawy przygotowanym przez administrację rządową w 2013 r.” Przegląd Prawa Wyznaniowego 9: 95–112.

First Page

61

Last Page

74

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.