•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica

Polish Title

Uchwały Rady Edukacji Finansowej jako przedmiot kontroli sądowej

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0003-2773-6651 Wegner Joanna

Abstract

The subject of this study is the issue of the legal nature of the resolutions of the Financial Education Council containing an addressed to the Financial Ombudsman request about the use of the Financial Education Fund in a specific manner. The resolution has significant legal effects because it binds the Ombudsman in the field of spending the funds. Due to the lack of a detailed regulation devoted to the legislative powers of the Council, the admissibility of judicial review of its resolutions raises doubts.

Polish Abstract

Przedmiotem niniejszego opracowania jest kwestia charakteru prawnego uchwał Rady Edukacji Finansowej zawierających kierowany do Rzecznika Finansowego wniosek o wykorzystanie środków Funduszu Edukacji Finansowej w określony sposób. Uchwała wywiera doniosłe skutki prawne, bowiem wiąże Rzecznika w zakresie wydatkowania wskazanych środków. Ze względu na brak szczegółowej regulacji poświęconej uchwałodawczym kompetencjom Rady, wątpliwości budzi dopuszczalność ich sądowej kontroli. Tymczasem nie da się wykluczyć podjęcia uchwały naruszającej prawo. W artykule zmierzono się z problematyką sądowej kontroli tego rodzaju uchwał.

Keywords

Financial Education Fund, Financial Ombudsman, judicial review

Polish Keywords

Rada Edukacji Finansowej, Rzecznik Finansowy, sądowa kontrola

References

Cacciotti, Silvia. 2008. Diritto amministrativo, Milano: Alpha Test.

Chmielnicki, Paweł. 2006. Akty nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.

Consales, Biancamaria. Lilla Laperuta. 2009. Compendio di diritto amministrativo. Dogana (San Marino): Maggioli Editore.

Danwitz von, Thomas. Klaus Ritgen. 2008. Europäisches Verwaltungsrecht. Berlin: Springer.

Dauter, Bogusław. 2013. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz Lex. Red. Bogusław Dauter, Bogusław Gruszczyński, Andrzej Kabat, Małgorzata Niegódka-Medek. Warszawa: LEX/el.

Jaśkowska, Małgorzata. Andrzej Wróbel. 2016. Kodeks postepowania administracyjnego. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.

Kijowski, Dariusz. Red. 2015. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Komentarz. Warszawa: LEX/el.

Klonowski, Kamil. 2012. „Kontrola sądowo-administracyjna „innych aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków, wynikających z przepisów prawa” z art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a.”. Przegląd Prawa Publicznego 5: 45–66.

Kmieciak, Zbigniew. 2007. „Glosa do wyroku WSA z 19 grudnia 2006 r., sygn. akt III SA/Gd 440/06”. OSP 10, poz. 115.

Kmieciak, Zbigniew. 2008. „Glosa do uchwały NSA z 4 lutego 2008 r., sygn. akt I OPS 3/07”. OSP 5, poz. 51.

Kmieciak, Zbigniew. 2014. Zarys teorii postępowania administracyjnego. Warszawa: Wolters Kluwer.

Kmieciak, Zbigniew. 2019. Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Red. Zbigniew Kmieciak, Wojciech Chróścielewski. Warszawa: Wolters Kluwer.

Morawski, Lech. 1996. Zasady wykładni prawa. Toruń: TNOiK.

Raschauer, Bernhard. 2009. Allgemeines Verwaltungsrecht. Wien–New York: Springer.

Skorupka, Stanisław. Halina Auderska. Zofia Łempicka. Red. 1969. Mały słownik języka polskiego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Stahl, Małgorzata 2013. System prawa administracyjnego. Prawne formy administracji. T. V. Red. Roman Hauser, Andrzej Wróbel, Zygmunt Niewiadomski. Warszawa: C.H. Beck.

Szewczyk, Marek. 1996. Nadzór w materialnym prawie administracyjnym. Administracja wobec wolności, własności i innych praw podmiotowych jednostki. Poznań: Zachodnie Centrum Organizacji.

Szewczyk, Marek. Ewa Szewczyk. 2014. Generalny akt administracyjny. Warszawa: Wolters Kluwer.

Wegner, Joanna. 2019. „Przyszłość form konsensualnych w postępowaniu administracyjnym”. Studia Prawa Publicznego 2: 53–73.

Zieliński, Maciej. 2006. Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki. Warszawa: LexisNexis.

Zimmermann, Jan. 2005. Prawo administracyjne. Kraków: Zakamycze.

Żyznowski, Tadeusz. 2013. Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I. Artykuły 1–366. Red. Henryk Dolecki, Tadeusz Wiśniewski. Warszawa: LEX/el.

Konstytucja RP z 2.04.1997 r.

Ustawa z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256).

Ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2019 r., poz. 1460 ze zm.).

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r., poz. 900 ze zm.)

Ustawa z 30.08.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2019 r., poz. 2325 ze zm.).

Ustawa z 12.05.2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. z 2019 r., poz. 84).

Ustawa z 5.08.2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. z 2019 r., poz. 2279 ze zm.).

Ustawa z 9.11.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku (Dz.U. poz. 2243 ze zm.).

First Page

95

Last Page

104

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.