•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica

Polish Title

Sankcyjna decyzja nakazująca jako instrument zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu na środowisko

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0003-2138-8609 Korzeniowski Piotr

Abstract

The aim of this paper is to discuss the main issues related to penalty prescriptive decisions, used by environmental protection authorities pursuant to the Act of 27th April 2001 on the environmental protection. The question of the legal instruments to prevent adverse influence on the environment has been discussed since many years. There are many publications in the literature devoted to this problem. As it can be seen from the number of the judgements issued by the Supreme Administrative Court, the practical side of the problem is of significance. For this reason, it is worth to make once again an attempt to analyse Art. 363 of the Act of 27th April 2001 on the environmental protection, which would constitute an attempt to make a certain synthesis of the problems arising from the application of such decisions.

Polish Abstract

Celem niniejszego artykułu jest omówienie głównych problemów związanych ze stosowaniem przez organy ochrony środowiska sankcyjnej decyzji nakazującej na gruncie ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Od lat toczy się ożywiona dyskusja w sprawie instrumentów prawnych zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu na środowisko. Piśmiennictwo na ten temat jest bogate. Liczba orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego świadczy o doniosłości praktycznej tego zagadnienia. Warto z tego powodu podjąć jeszcze jeden wysiłek analizy art. 363 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, która stanowić będzie próbę pewnej syntezy problemów związanych ze stosowaniem tej decyzji.

Keywords

decision, penalty, legal responsibility, environment, influence, environmental protection

Polish Keywords

decyzja, sankcja, odpowiedzialność prawna, środowisko, oddziaływanie, ochrona środowiska

References

Barczak, Anna. 2006. Zadania samorządu terytorialnego w zakresie ochrony środowiska. Warszawa: ABC.

Barczak, Anna. 2018. „Reglamentacja gospodarki odpadami”. W Reglamentacja korzystania ze środowiska jako funkcja administracji samorządowej. 138–147. Red. Piotr Korzeniowski, Iwona M. Wieczorek. Łódź: Instytut Samorządu Terytorialnego.

Bekrycht, Tomasz. 2015 „Wprowadzenie”. W O pojęciu odpowiedzialności z perspektywy zagadnień filozoficznoprawnych i wybranych dogmatyk prawniczych. 5–8. Red. Tomasz Bekrycht. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Bukowski, Zbigniew. Ewa Katarzyna Czech. Karolina Karpus. Bartosz Rakoczy. 2013. Prawo ochrony środowiska. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Górski, Marek. 2008 Odpowiedzialność administracyjnoprawna w ochronie środowiska. Odpowiedzialność za szkody w środowisku i inne instrumenty odpowiedzialności administracyjnoprawnej. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer Business.

Górski, Marek. 2014. Prawo ochrony środowiska. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Górski, Marek. 2017. „Nakaz i zakaz”. W Prawo administracyjne materialne. System prawa administracyjnego. Tom 7. 232–244. Red. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. Instytut Nauk Prawnych PAN.

Gruszecki, Krzysztof. 2007. „Zbieg odpowiedzialności administracyjnej z odpowiedzialnością karną lub cywilną z tytułu szkodliwego korzystania ze środowiska. Glosa do wyroku NSA z 21 lutego 2006 r., II OSK 339/05”. Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa 3: 11–17.

Jastrzębski, Ludwik. 1990. Prawo ochrony środowiska w Polsce. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Jaśkowska, Małgorzata. 2010. „Uznanie administracyjne a inne formy władzy dyskrecjonalnej administracji publicznej”. W Instytucje prawa administracyjnego. System prawa administracyjnego. Tom 1. 213–303. Red. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. Instytut Nauk Prawnych PAN.

Jaworowicz-Rudolf, Agnieszka. Marek Górski. 2018. „Odpowiedzialność administracyjna”. W Prawo ochrony środowiska. Red. Marek Górski. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.

Katner, Wojciech. 1982. Ochrona własności nieruchomości przed naruszeniami pośrednimi. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.

Kempa, Edward. 1985. „Czystość środowiska”. W Podstawy ochrony środowiska. Red. Bohdan Głowiak, Edward Kempa, Tomasz Winnicki. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Kochanowski, Janusz. 1978. „O przekształceniu się odpowiedzialności karnej”. Państwo i Prawo 6: 17–22.

Okoń, Wincenty. 1973. Elementy dydaktyki szkoły wyższej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Paczuski, Ryszard. 2000. Prawo ochrony środowiska. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Branta.

Podniesiński, Antoni. 1979. Podstawowe problemy ochrony środowiska w Polsce. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne.

Pszczołowski, Tadeusz. 1978. Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich.

Radecki, Wojciech. 1985. Odpowiedzialność administracyjna w ochronie środowiska. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich.

Radecki, Wojciech. 2002. Odpowiedzialność prawna w ochronie środowiska. Warszawa: Difin.

Ritterman, Stefan. 1962. Pojęcia materialne w prawie cywilnym. Studium z zakresu metodologii nauki prawa cywilnego. Rozważania ogólne. Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Siemieński, Feliks. 1976. Prawo konstytucyjne. Warszawa–Poznań: Państwo Wydawnictwo Naukowe.

Stahl, Małgorzata. 2011. „Wprowadzenie. Sankcje administracyjne – problemy węzłowe”. W Sankcje administracyjne. Blaski i cienie. Red. Małgorzata Stahl, Renata Lewicka, Marek Lewicki. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Starościak, Jerzy. 1975. Prawo administracyjne. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Stelmasiak, Jerzy. 2003. „Wybrane zagadnienia dotyczące źródeł prawa administracyjnego w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego”. W Polski model sądownictwa administracyjnego. Red. Jerzy Stelmasiak, Janusz Niczyporuk, Sławomir Fundowicz. Lublin: Oficyna Wydawnicza VERBA.

Stelmasiak, Jerzy. 2013. Interes indywidualny a interes publiczny w ochronie środowiska w obszarze specjalnym o charakterze ekologicznym. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Tyburski, Włodzimierz. 1999. „Główne kierunki i zasady etyki środowiskowej”. W Wprowadzenie do filozoficznych problemów ekologii. 97–132. Red. Andrzej Papuziński. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy.

Wojtyła, Karol. 1969. Osoba i czyn. Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne.

Zdyb, Marian. 1990. Istota decyzji. Personalistyczna – normatywistyczna analiza zjawiska. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Zieleniewski, Jan. 1976. Organizacja zespołów ludzkich. Wstęp do teorii organizacji i kierowania. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Ziemba, Zdzisław. 1983. Analityczna teoria obowiązku. Studium z logiki deontycznej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Ziembiński, Zygmunt. 1972. Analiza pojęcia czynu. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.).

Postanowienia NSA z 26 października 2017 r., II OW 80/17, http://orzeczenia.nsa.gov.pl [dostęp: 21.03.2020].

Postanowienie NSA z 15 grudnia 2017 r., II OW 111/17, http://orzeczenia.nsa.gov.pl [dostęp: 21.03.2020].

Postanowienie NSA z 5 marca 2019 r., II OW 230/18, LEX 2642380 [dostęp: 21.03.2020].

Wyrok NSA z 10 kwietnia 2013 r., II GSK 2460/11, LEX nr 1337143 [dostęp: 21.03.2020].

Wyrok NSA z 25 lutego 2015 r., II GSK 193/14, LEX nr 1658374 [dostęp: 21.03.2020].

Wyrok NSA z 17 listopada 2017 r., II OSK 1484/16, LEX nr 2418596 [dostęp: 21.03.2020].

Wyrok NSA z 21 listopada 2017 r., II OSK 516/16, LEX nr 2428638 [dostęp: 21.03.2020].

First Page

105

Last Page

120

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.