•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica

Polish Title

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 14 czerwca 2018 r., II AKa 111/18

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0002-0213-805X Grzegorczyk Piotr

https://orcid.org/0000-0002-6475-3082 Wardak Zbigniew

Abstract

The article is a critical comment to the judgment of the Łódź Court of Appeal of 14 June 2018, II AKa 111/18. The authors, noticing the complex issues of firearms both under criminal law and on the level of criminal doctrine, made an attempt to specify the premises for the qualification of firearms and firing devices such as the Zoraki revolver. Undoubtedly, these revolvers meet part of the criteria of the definition of firearms from art. 7 u.b.a., because they are a portable barrel weapon, which launches projectiles and was designed to shoot missiles, but taking as a starting point the interpretation of this article, it is still necessary to determine whether the substance used in the firing mechanism is a “propellant material”, which the court did not do. The authors specify this term by excluding the use of the colloquial understanding of this wording and by referring to the specialist language specified in the defense standard, which contains definitions of explosives. The comment also touches the issue of the “danger” premise of firearms and interpretation problems based on the content and system interpretation of art. 7 item 1 of u.b.a., art. 263 and art. 280 § 2 of the Penal Code. The authors argument, that the current wording of art. 7 item 1 u.b.a. does not allow independent, full reconstruction of all significant features for criminal liability. This comment also expresses de lege ferenda postulates regarding the change in the definition of art. 7 item 1 u.b.a. and introducing the energy criteria for firearms and specifying the premise of “propellant material” by stating that it is explosive or propellant or initiating material, which would allow for a precise assessment as to the legal qualification of penalized behavior.

Polish Abstract

Artykuł stanowi krytyczną glosę do wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 14 czerwca 2018 r., II AKa 111/18. Autorzy, dostrzegając złożoną problematykę zagadnienia broni palnej zarówno na gruncie prawa karnego, jak i na płaszczyźnie doktryny kryminalistycznej, podjęli w glosie próbę dookreślenia przesłanek kwalifikacji broni palnej i urządzeń strzelających, takich jak rewolwer Zoraki. Niewątpliwie omawiane rewolwery spełniają część kryteriów z definicji broni palnej z art. 7 u.b.a., bowiem stanowią przenośną broń lufową, która miota i została przeznaczona do miotania pocisków, jednak biorąc za punkt wyjścia wykładnię treściową tegoż artykułu, konieczne jest jeszcze określenie, czy wykorzystana w mechanizmie wystrzału substancja jest „materiałem miotającym”, czego sąd nie uczynił. Pojęcie to Autorzy precyzują poprzez wykluczenie zastosowania potocznego rozumienia tego sformułowania i odwołanie się do języka specjalistycznego określonego w normie obronnej, zawierającej definicje zakresowe materiałów wybuchowych. W glosie poruszona jest także kwestia znamienia „niebezpieczeństwa” broni palnej i problemów interpretacyjnych na gruncie wykładni treściowej i systemowej art. 7 ust. 1 u.b.a., art. 263 i art. 280 § 2 k.k. Autorzy argumentują w ten sposób stanowisko, że obecne brzmienie art. 7 ust. 1 u.b.a. nie umożliwia samodzielnej, pełnej rekonstrukcji wszystkich istotnych znamion do przyjęcia odpowiedzialności karnej. Glosa wyraża także postulaty de lege ferenda odnośnie zmiany brzmienia art. 7 ust. 1 u.b.a. i wprowadzenia kryterium energetycznego dla broni palnej oraz dookreślenia przesłanki „materiału miotającego” poprzez stwierdzenie, iż jest to materiał wybuchowy albo materiał miotający lub inicjujący, co pozwoliłoby na precyzyjną ocenę co do kwalifikacji prawnej penalizowanych zachowań.

Keywords

firearm, Keseru, Zoraki, danger permise, definition of firearm, explosive material, propellent material, initiating material, criminal liability

Polish Keywords

broń palna, Keseru, Zoraki, przesłanka niebezpieczeństwa, definicja broni, materiał wybuchowy, materiał miotający, materiał inicjujący, odpowiedzialność karna

References

Bogusz, Zbigniew. Piotr Grzegorczyk. Wojciech Thiel. Zbigniew Wardak. 2011. „Kryminalistyczna problematyka broni akustyczno-pneumatycznej”. W Co nowego w kryminalistyce – przegląd zagadnień z zakresu zwalczania przestępczości. Red. Mieczysław Goc, Ewa Gruza, Tadeusz Tomaszewski. 33–50. Warszawa: Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.

Borusiński, Michał. Henryk Juszczyk. 2018. „Wpływ opinii biegłych na sprzedaż broni na terenie Polski”. Problemy Kryminalistyki 299: 10–13.

Chałupka, Katarzyna. 2018. „Broń palna rozdzielnego ładowania wytworzona przed rokiem 1885”. Prokuratura i Prawo 3: 80–90.

Ćwik, Krzysztof. Henryk Juszczyk. 2013. „Kwalifikacja prawna rewolwerów Keseru K-10 i Zoraki K-10 pod kątem legalności ich posiadania na terenie Polski”. Problemy Kryminalistyki 279: 53–55.

Gorazdowski, Krzysztof. 2011. „Pozbawianie cech użytkowych broni palnej”. W Co nowego w kryminalistyce – przegląd zagadnień z zakresu zwalczania przestępczości. Red. Mieczysław Goc, Ewa Gruza, Tadeusz Tomaszewski. 87–95. Warszawa: Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.

Gorazdowski, Krzysztof. Andrzej Nowak. 2004. „Wątpliwości wokół pojęcia broni palnej pozbawionej cech użytkowych”. Prokuratura i Prawo 6: 159–167.

Grzegorczyk, Piotr. Zbigniew Wardak. 2014. „Wskazania wiedzy jako podstawa niezbędna orzeczniczo”. W Dowodzenie w procesach karnych. Red. Ryszard Sztychmiler, Jerzy Kasprzak, Justyna Krzywkowska. 209–217. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Grzegorczyk, Piotr. Zbigniew Wardak. 2017a. „Pojęcie broni palnej w prawie karnym”. Prokuratura i Prawo 10: 85–99.

Grzegorczyk, Piotr. Zbigniew Wardak. 2017b. „Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 30 czerwca 2016 r., sygn. akt II KK 47/16”. Studia Prawnoustrojowe 36: 157–164.

Herzog, Aleksander. 2011. „Ustawa o broni i amunicji po nowelizacji”. Prokuratura i Prawo 10: 64–82.

Kasprzak, Jerzy. 2010. „Istotne części broni – czyli istotne problemy z interpretacją prawa”. W Co nowego w kryminalistyce – przegląd zagadnień z zakresu zwalczania przestępczości. 121–128. Red. Mieczysław Goc, Ewa Gruza, Tadeusz Tomaszewski. Warszawa: Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.

Kasprzak, Jerzy. 2013a. „W trosce o poprawną definicję broni palnej”. Przegląd Policyjny 2: 61–70.

Kasprzak, Jerzy. 2013b. „Niebezpieczne zabawki czy broń palna?” W Broń – problematyka prawna i kryminalistyczna. Red. Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz, Leszek Stępka. 61–76. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Kędzierski, Maciej. Ewa Meissner. Jarosław Berent. 2010. „Śmiertelny postrzał z broni pneumatycznej”. Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii 60(1): 132–136.

Kulicki, Mariusz. Leszek Stępka. 2009. „Typy broni palnej i ich istotne części w kontekście legalnej definicji broni palnej”. W Kryminalistyka i inne nauki pomostowe w postępowaniu karnym. Red. Jerzy Kasprzak, Bronisław Młodziejowski. 509–517. Olsztyn: Print Group,

Kulicki, Mariusz. Leszek Stępka. 2012. „Prawnokarne i kryminalistyczne pojęcie broni strzeleckiej w świetle zmian przepisów ustawy o broni i amunicji”. W Nauki penalne wobec szybkich przemian socjokulturowych. Księga jubileuszowa Profesora Mariana Filara. Red. Andrzej Adamski, Janusz Bojarski, Piotr Chrzczonowicz, Michał Leciak. 435–449. Warszawa: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Kulicki, Mariusz. Violetta Kwiatkowska-Darul. Leszek Stępka. 2002. “Przyczynek do dyskusji nad definicją broni palnej, gazowej i pneumatycznej”. Przegląd Policyjny 3–4: 28–37.

Kulicki, Mariusz. Leszek Stępka. Dariusz Stucki. 2003. Kryminalistyczno-prawna problematyka broni strzeleckiej. Komentarz do przepisów o broni i amunicji. Kraków: Zakamycze.

Kuliczkowski, Maciej. Henryk Juszczyk. 2015. „Uszkodzenia spowodowane pociskami wystrzeliwanymi z rewolwerów ZORAKI R1 mod. K-10 kal. 6 mm/10 mm”. Problemy Kryminalistyki 290: 21–34.

Rejmaniak, Rafał. 2017. Wyrabianie, handel i posiadanie broni palnej oraz amunicji w Polsce. Aspekty karnoprawne i kryminologiczne. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Rejmaniak, Rafał. 2018. „Pojęcie broni palnej”. Prokuratura i Prawo 4: 78–103.

Smędra-Kaźmirska, Anna. Maciej Bardzo. Maciej Kędzierski. Stefan Szram. Jarosław Berent. 2010. „Doświadczalny efekt postrzału pociskami kalibru 4,5 mm wystrzeliwanymi z karabinka pneumatycznego Norica Dragon i pistoletu pneumatycznego Walther PPK/S”. Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii 60(2): 77–82.

Smędra-Kaźmirska, Anna. Maciej Bardzo. Maciej Kędzierski. Stefan Szram. Jarosław Berent. 2011. „Głębokość penetracji pocisków, wystrzelonych z urządzenia pneumatycznego o energii kinetycznej poniżej 17 J, w 20% blokach żelatynowych w korelacji ze stwierdzonymi sekcyjnie obrażeniami ciała 9-letniego chłopca”. Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii 61(2): 102–106.

Starek, Wiesław. 2007. „Broń palna pozbawiona cech użytkowych”. Problemy Techniki Uzbrojenia 104: 149–158.

Stępka, Leszek. Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz. 2013. „Istota broni palnej”. W Broń: problematyka prawna i kryminalistyczna. Red. Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz, Leszek Stępka. 37–52. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Stępniewski, Wojciech. Grzegorz Mówiński. Wojciech Sokół. 2006. „Doświadczalny efekt biologiczny postrzału pociskami kalibru 4.5 mm BB z pistoletu pneumatycznego A-101”. Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii 56(4): 223–227.

Trnka, Jakub. Wojciech P. Golema. 2017. „Przypadek samobójczego postrzału głowy z rewolweru hukowo-kinetycznego typu ‘Keseru’ jako przykład niebezpieczeństw związanych z używaniem replik broni dostępnych bez zezwolenia”. Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii 67(4): 275–280.

Wardak, Zbigniew. 2017. „Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 21 stycznia 2015 r., sygn. akt IV KK 343/14 (istotna część broni palnej jako broń palna)”. Wojskowy Przegląd Prawniczy 4: 126–137.

Wardak, Zbigniew. 2019. „Broń palna alarmowa – problematyka prawna i kryminalistyczna”. Studia Prawnoustrojowe 46: 465–483.

Woźniak, Krzysztof. Jerzy Pohl. 2003. „Samobójcze postrzały z broni śrutowej po wprowadzeniu lufy do ust a ryzyko błędnej oceny na miejscu ujawnienia zwłok”. Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii 53(4): 347–355.

Woźniak, Krzysztof. Elżbieta Nowaczek-Dziocha. Artur Moskała. Andrzej Urbanik. Jerzy Pohl. 2009. „Rekonstrukcja kanału postrzału z wiatrówki w zakresie szyi – opis przypadku”. Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii 59(4): 326–329.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1444 ze zm.).

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 30 ze zm.).

Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 955 ze zm.).

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 4 listopada 2015 r., III KK 122/15, Krakowskie Zeszyty Sądowe 2017: 1, poz. 25; Lex 1941895; Legalis 1370965.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30 czerwca 2016 r., sygn. akt II KK 47/16, OSNPK 2016: 10, poz. 5; Krakowskie Zeszyty Sądowe 2016: 10, poz. 17; Prokuratura i Prawo – dodatek Orzecznictwo 2016: 10, poz. 5; Lex 2077541; Legalis 1482667.

First Page

121

Last Page

131

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.