•  
  •  
 

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0003-4473-7840 Szulc-Woźniak Agata

Abstract

The paper focuses on the figure of Maria Morska, a reciter dubbed “Skamander muse”, who had a versatile and multifaceted impact on the literary circles of her day. I am conducting the quest for the artist (elusive today in the face of scarce biographical sources) through interpreting the poems for which she was a magnet and a centre (i.e. Inwokacja by Antoni Słonimski and Groteska by Jarosław Iwaszkiewicz). The image of Morska emerging from them presents a very original figure: one that was admired and received intensely. The poetic inscriptions of the impression which the Skamander muse made often bring to mind the reception of works of art. Morska refines commonness into a metaphor. Her literary image is a testimony to a moment of delight, dazzle, and – perhaps more importantly – spontaneous, artistic co-participation. She inspires one to look for pseudonyms and roles which would be capable of expressing the impression that accompanied her – one of changeability, glimmer, being different, never being the same.

Keywords

Maria Morska, Anna Iwaszkiewicz, Jarosław Iwaszkiewicz, Antoni Słonimski, Skamander, Skamander’s muse, poetry

References

Boy-Żeleński T., Wieczór recytacyjny Marii Morskiej i Stefana Jaracza z udziałem poetów Skamandra, [in:] T. Boy-Żeleński, Flirt z Melpomeną. Pisma, vol. XXII, pp. 586-587.

Faryna-Paszkiewicz H., Opium życia. Niezwykła historia Marii Morskiej – muzy skamandrytów, Warszawa 2008.

Heistein J., Historia literatury włoskiej, Wrocław–Warszawa–Kraków 1987.

Iwaszkiewicz A., Dzienniki, Warszawa 1993.

Iwaszkiewicz A., Iwaszkiewicz J., Listy 1922-1926, eds. M. Bojanowska, E. Cieślak, Warszawa 1998.

Iwaszkiewicz J., Aleja przyjaciół, Warszawa 1984.

Iwaszkiewicz J., Książka moich wspomnień, Kraków 1968.

Krzywicka I., Wyznania gorszycielki, Warszawa 1996.

Kuciel-Frydryszak J., Słonimski. Heretyk na ambonie, Warszawa 2012.

Liebert J., Pisma zebrane, vol. II, Warszawa 1976.

Mickiewicz A., Dziady, cz. III, Kraków 2010.

Słonimski A., Godzina poezji, Warszawa 1923.

Słonimski A., Wybór poezji, London 1944.

Staff L., Michał Anioł i jego poezje, Warszawa 1977.

Stradecki J., W kręgu Skamandra, Warszawa 1977.

Tuwim J., Nasz pierwszy wieczór, “Wiadomości Literackie” 1926, no. 51/52.

Vittoria Colonna (1490-1547), [in:] Dawne płomienie. Mała antologia włoskiej poezji miłosnej, translation and selection by A. Kuciak, introduction by P. Salwa, biograms and edition of the Italian part by A. Jankiewicz, Warszawa 2008.

Wroczyński T., O twórczości Jarosława Iwaszkiewicza, “Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” 1994, no. 29, p. 90.

Zacharska J., Skamander, Warszawa 1977.

Żaboklicki K., Historia literatury włoskiej, Warszawa 2008.

First Page

187

Last Page

198

Language

eng

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.