•  
  •  
 

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0002-4203-8010 Roszak Joanna

Abstract

In this article, the author discusses the subject of pro-peace education with the use of poetry, and its influence on the mental well-being of children. She indicates Julian Tuwim as one of the Polish trailblazers of the 20th-century trend of mindfulness, which instructs how to establish a harmonious relationship with oneself and the environment. She discusses studies which focus on the methods used when working during school lessons of the Polish language; methods which employ mindful poetry. The author argues that there exists a relationship between internal equanimity and global peace.

Keywords

mindful poetry, mindfulness, Julian Tuwim

References

Antologia poezji dziecięcej, selected and edited by J. Cieślikowski, additional commentary and verification by G. Frydrychowicz and P. Matuszewska, Wrocław–Warsaw–Kraków–Gdańsk 1981.

Baluchowa A., Krytyka tematyczna, “Polonistyka” 1995, issue 2.

Błoński J., Miłosz jak świat, Kraków 1998.

Brückner A., Pokój (entry), [in:] Słownik etymologiczny języka polskiego, Warsaw 1970, pp. 243-244.

Burkot S., Faron B., Uryga Z., Wiedza o literaturze na użytek szkoły, “Pamiętnik Literacki” 1975, collection 2, pp. 79-97.

Burzyńska A., Markowski M.P., Teorie literatury XX wieku. Podręcznik, Kraków 2006.

Chrząstowska B., Teoria literatury w szkole. Z badań nad recepcją liryki, Wrocław–Warsaw–Kraków–Gdańsk 1979.

Cudak R., Modele odbioru poezji Skamandra: Casus Wierzyńskiego, Katowice 1986.

Czernianin W., Catharsis in Poetry Therapy, “Polish Journal of Applied Psychology” 2013, vol. 12(2), pp. 25-38.

Dauksza A., ‘Posłuchaj, jak mi prędko bije twoje serce’: Afektywny potencjał poezji Wisławy Szymborskiej, “Wielogłos” 2016, issue 3, pp. 55-74.

Des Loges M., Przeżycie a przedmiot w dziele literackim. Uwagi z pogranicza teorii dydaktyki i literatury, “Polonista” 1936, collection 2-4.

Frączek A., Rany Julek. O tym, jak Julian Tuwim został poetą, illustrated by J. Rusinek, Łódź 2017.

Głowiński M., Poetyka Tuwima a polska tradycja literacka, Warsaw 1962.

Hawkins K., Mindful Teacher, Mindful School: Improving Wellbeing in Teaching and Learning, Los Angeles–London–New Delhi 2017.

Hinds D., https://www.dailymail.co.uk/news/article-6663903/Thousands-pupils-given-meditation-lessons-help-cope-pressure.html

Inglot M., Nauczać dla literatury, “Życie Literackie” 1976, issue 20.

Jarzębski J., Być samym czystym patrzeniem bez nazwy, [in:] Poznawanie Miłosza 3, 1999-2010, ed. A. Fiut, Kraków 2011.

Jaszczyk A., Kochaniak B., “Czarodziejski pyłek”, czyli metafora i bajka we wspomaganiu rozwoju małego dziecka, Kraków 2006.

Kabat-Zinn J., Gdziekolwiek jesteś, bądź. Przewodnik uważnego życia, transl. H. Smagacz, Warsaw 2014.

Kabat-Zinn J., Praktyka uważności dla początkujących, transl. J.P. Listwan, Warsaw 2014.

Kania I., Czesław Miłosz a buddyzm, “Dekada Literacka” 2011, issue 1-2.

Kudyba W., ‘Zostaw ten złudny umysł’. Echa medytacji zen w poezji Czesława Miłosza, [in:] Medytacja. Postawa intelektualna, sposób poznania, gatunek dyskursu, eds. T. Kostkiewiczowa, M. Saganiak, Warsaw 2010.

Łukszo W., Praca nad utworem poetyckim na lekcjach języka polskiego w klasie VIII, Warsaw 1956.

Maleszyńska J., Apologia piosenki. Studia z historii gatunku, Poznań 2013.

Márai S., Księga ziół, transl. F. Netz, Warsaw 2003.

Matywiecki P., Twarz Tuwima, Warszawa 2007.

Michałowski P., Bukiet, wiecheć, ikebana: uwagi o kompozycji ‘Kwiatów polskich’, “Teksty Drugie” 1996, issue 6, pp. 113-131.

Michałowski P., Prywatna kolekcja w depozycie fikcji: ‘Kwiaty polskie’ Juliana Tuwima, “Teksty Drugie” 2000, issue 3, pp. 179-195.

Miłosz Cz., Przeciw poezji niezrozumiałej, [in:] Życie na wyspach, Kraków 1997.

Molicka M., Terapeutyczne oddziaływanie literatury, [in:] Tabu w literaturze i sztuce dla dzieci, eds. B. Sochańska, J. Czechowska, Poznań 2012

Niżyńka J., Królestwo małoznaczności. Miron Białoszewski a trauma, codzienność i queer, transl. A. Pokojska, Kraków 2018.

Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warsaw 1987.

Paczoska E., Lekcje uważności. Moderniści i realizm, Warsaw 2018.

Paszek J., Wiedza o literaturze na użytek szkoły, “Teksty” 1975, issue 3, pp. 148-160.

Pellegrini A.D., Recess: Its Role in Education and Development, London 2005.

Poetry Therapy: The Use of Poetry in the Treatment of Emotional Disorders, ed. J.J. Leedy, New York 1969.

Ratajska K., Julek. Podróże do krain wyobraźni Juliana Tuwima, Łódź 2013.

Snel E., Daj przestrzeń… i bądź blisko. Mindfulness dla rodziców i ich nastolatków, transl. M. Falkiewicz, Warsaw 2017.

Snel E., Uważność i spokój żabki, transl. M. Falkiewicz, Warsaw 2015.

Stradecki J., W kręgu Skamandra, Warsaw 1977.

Śniecikowska B., Poezja uważności – Czesław Miłosz i haiku, “Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2014, collection 1, pp. 9-26.

The Poetry of Impermanence, Mindfulness, and Joy, ed. John Brehm, Somerville 2017.

Trainin Blank B., Poetry Therapy: Using Words to Heal, https://www.socialworker.com/featurearticles/practice/Poetry_Therapy%3A_Using_Words_to_Heal/

Tuwim J., Nauka szkolna i zainteresowania pozaszkolne, [in:] Pisma prozą, ed. J. Stradecki, Warsaw 1964.

Tuwim J., Wiersze wybrane, ed. M. Głowiński, Wrocław 1973.

Ubranek M., Wylękniony bluźnierca, Warsaw 2013.

Uryga Z., O badaniu recepcji utworów lirycznych w szkole, Z badań nad sprawnością recepcji wierszy lirycznych w klasie maturalnej, [in:] Nowoczesne tendencje w dydaktyce literatury i języka polskiego, Rzeszów 1974.

Walker T.D., Fińskie dzieci uczą się najlepiej, Co możemy zrobić, by nasze dzieci były szczęśliwe, wierzyły w siebie i lubiły szkołę?, transl. M. Kisiel-Małecka, Kraków 2017.

Willard Ch., Child’s Mind. Mindfulness Practices to Help Our Children Be More Focused, Calm and Relaxed, Berkeley 2010.

Włodarczyk A., Styl terapeutyczny w pracy nauczyciela polonisty, Kraków 2007.

Wyka K., O czytaniu i rozumieniu współczesnej poezji, “Polonistyka” 1958, issue 6.

Wyka K., Polonistyka w świetle szkoły, uczelni i nauki, “Ruch Literacki” 1961, issue 3.

Żylińska M., Neurodydaktyka, czyli nauczanie przyjazne mózgowi, Toruń 2013.

First Page

229

Last Page

244

Language

eng

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.