•  
  •  
 

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0002-3027-5211 Olech Karolina

Abstract

The paper reflects on how Zuzanna Ginczanka, dubbed ‘Tuwim in a dress’ by Adam Ważyk, was finding her way – both as a woman and, above, as a poet – in the literary, cabaret world of Julian Tuwim, Jan Lechoń, or Antoni Słonimski. The paper focuses on the satirical output of the poet, which is why the author chose two works – namely Pochwała snobów (In Praise of Snobs) and Damskie kłopoty (Feminine Trouble) – as the basis for the analysis.

Keywords

Zuzanna Ginczanka, Polish poetry, Polish poetry written by women, 20th century, Skamander

References

Araszkiewicz A., Wypowiadam wam moje życie. Melancholia Zuzanny Ginczanki, Warszawa 2001.

Fac-Biedziuk A., ‘Rozgryźć słowo – jak migdał – w cierpki smak’. O poznaniu w poezji Zuzanny Ginczanki, [in:] O kobietach piszących w latach 1918-1939, eds. E. Graczyk, M. Graban-Pomirska, K. Cierzan, P. Biczkowska, Kraków 2011.

Ginczanka Z., Wiersze zebrane, ed. I. Kiec, Sejny 2014.

Głowiński M., O liryce i satyrze Zuzanny Ginczanki, “Twórczość” 1955, no. 8.

Kiec I., Oskarżona. Zuzanna Ginczanka o poetach i poetkach, [in:] Ginczanka. Na stulecie Poetki, eds. K. Kuczyńska-Koschany, K. Szymańska, Kraków 2018.

Kiec I., Zuzanna Ginczanka. Życie i twórczość, Poznań 1994.

Kosterska A., Wybrane problemy recepcji poezji Zuzanny Ginczanki, [in:] Dwudziestolecie mniej znane. O kobietach piszących w latach 1918-1939, eds. E. Graczyk, M. Graban-Pomirska, K. Cierzan, P. Biczkowska, Kraków 2011.

Kwiatkowska A., Między tradycją a nowoczesnością. O polskiej liryce kobiet w XX wieku, [in:] Polskie pisarstwo kobiet w wieku XX: procesy i gatunki, sytuacje i tematy, eds. E. Kraskowska, B. Kaniewska, Poznań 2015.

Łobodowski J., Pamięci Sulamity, Toronto 1987.

Polonsky A., Bal w operze. Żydowska apokalipsa według Juliana Tuwima, “Roczniki Humanistyczne” 2016, vol. LXIV, no. 1, p. 11.

Satyra prawdę mówi 1918-1939, eds. Z. Mitzner, L. Pasternak, Warszawa 1963.

Stauber M., Musisz tam wrócić. Historia przyjaźni Lusi Gelmont i Zuzanny Ginczanki, Warszawa 2018.

Tuwim J., Bal w operze, Warszawa 1982.

First Page

255

Last Page

266

Language

eng

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.