•  
  •  
 

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0002-7137-6094 Berkan-Jabłońska Maria

Abstract

This article has a nature of a record. It was inspired by the 200th anniversary of the birth of Stanisław Moniuszko, and its main goal is to reference selected celebratory poems created in the 19th century in order to commemorate the composer. The author of this article indicated how different authors interpreted the ideological expressions of Moniuszko’s music, its sources, and the functions it fulfilled. She also discussed the directions of the evolution regarding how the composer was depicted in poetry, as he was initially perceived as a “native busker”, a Vilnius lyrnik, and a compatriot, and he gradually gained the rank of a folk minstrel and a prophet able to reproduce the “lyrical genius of the nation”.

Keywords

Stanisław Moniuszko, celebratory poetry, poetic paeans, myth of prophet/lyrnik

References

[a.a.], Echa warszawskie, “Przegląd Tygodniowy Życia Społecznego, Literatury i Sztuk Pięknych” 1872, year VII, issue 23, p. 178-182.

[a.a.], Moniuszko i Deotyma, “Tygodnik Ilustrowany” 1896, issue 19, p. 373.

[a.a.], Pogrzeb śp. Stanisława Moniuszki, “Kłosy” 1872, issue 364, p. 415.

[a.a.], Rozmaitości, “Wizerunki i Roztrząsania Naukowo-Literackie” 1839, vol. 11, p. 148.

[a.a ], Stanisław Moniuszko, “Kronika Rodzinna” 1872, no. 18, p. 273.

[a.a.], Ślady życia, “Opiekun Domowy” 1872, issue 24, p. 185.

Budrewicz T., ‘Poseł do rodnych krwi słowiańskiej braci’ (F.M. Eysmonta), “Przegląd Humanistyczny” 1982, issue 1-2, pp. 27-44.

Chłopicki E., Do Stanisława Moniuszki, na jego odjazd z Wilna do Warszawy, “Kaliszanin” 1872, issue 47, pp. 187-188.

Deotyma [J. Łuszczewska], Do Stanisława Moniuszki, “Ruch Muzyczny” 1857, issue 17, p. 131.

Ejsmont F.M., Myśl przy wieści o śmierci St. Moniuszki, “Tygodnik Mód i Powieści” 1872, issue 32, p. 3.

Fryderyk Chopin natchnieniem poetów. Antologia poetycka. W setną rocznicę śmierci, ed. K. Kobylańska, Warsaw 1949.

Jachimecki Z., Moniuszko, foreword and notes by W. Rudziński, Kraków 1961.

K. L., Pamięci Stanisława Moniuszki, “Biblioteka Warszawska” 1872, vol. 3, p. 159.

Kamiński J.M., Nad grobem Stanisława Moniuszki, “Opiekun Domowy” 1872, issue 24, pp. 185-186.

Kapliński S., Na śmierć Chopina, “Biblioteka Warszawska” 1849, vol. 4, p. 560.

Karoli W., Stanisławowi Moniuszce, “Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne” 1887, issue 218, p. 565.

Każyński W., Notatki z podróży muzycznej w Niemczech, Petersburg 1845.

Komar J., Miron, [in:] Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku, series 4: Literatura polska w okresie realizmu i naturalizmu, eds. J. Kulczycka-Saloni, H. Markiewicz, Z. Żabicki, vol. 1, Warsaw 1965, pp. 268-280.

Kondratowicz L., Poezje, vol. V, Mikołów–Warszawa 1908.

Korotyński W. (signed Ł. Borzywojowicz), Moniuszko-poeta, “Kurier Warszawski” 1917, issue 155, pp. 3-4.

Kostecki P., Pamięci Stanisława Moniuszki, [in:] Korespondencje ‘Dziennika Poznańskiego’, “Dziennik Poznański” 1872, issue 133, p. 1.

Laskarys J., Do grajka, “Tygodnik Mód i Powieści” 1872, issue 29, p. 1.

Laskarys J., Muzyka, “Tygodnik Mód i Powieści” 1872, issue 5, p. 1.

Laskarys J., Siostrzyce (wiersz poświęcony S. Moniuszce), “Opiekun Domowy” 1872, issue 12, pp. 91-92.

Leończuk J., Słowo w pieśniach Stanisława Moniuszki, [in:] Książę muzyki naszej. Twórczość Stanisława Moniuszki jako dziedzictwo kultury polskiej i europejskiej. Studia, ed. T. Baranowski, Warsaw 2008.

Lubowski E., Pokłosie, “Kłosy” 1872, issue 363, pp. 406-408.

Maciąg K., ‘Naczelnym u nas jest artystą’. O legendzie Fryderyka Chopina w literaturze polskiej, Rzeszów 2010.

Michaux A., Wieczny pokój pieśniarzowi, [in:] Korespondencje ‘Dziennika Poznańskiego’, “Dziennik Poznański” 1872, issue 129, p. 2.

Milewski O., Muzyka w Wilnie, tudzież kilka słów o Lipińskim i Oll-Bull’u, “Wizerunki i Roztrząsania Naukowo-Literackie” 1841, vol. 19, p. 116-129.

Moniuszko S., Pamięci Władysława Syrokomli. Wieczny pokój lirnikowi: słowa Seweryny z Żochowskich Pruszakowej, printed notes, G 392 W, Warsaw 1863.

Nekrolog Stanisława Moniuszki, “Biblioteka Warszawska” 1872, vol. 3, p. 160.

Pietkiewicz A., Głos z Litwy, Mińsk 1859.

Pług A. [A. Pietkiewicz], Moniuszko w Mińsku, “Tygodnik Ilustrowany” 1896, issue 19, p. 374.

Poezja na marginesie cywilizacji. Degradacja i odrodzenie twórczości poetyckiej w latach 1864-1894. [Podstawa bibliograficzno-materiałowa]. A study project fulfilled under grant NPRH 11H11013880); https://pnamc.ehum.psnc.pl/ [accessed: 9.08.2019].

Poniatowska I., Chopin – czwarty wieszcz, [in:] Topos narodowy w muzyce polskiej pierwszej połowy XIX wieku, ed. W. Nowik, Warsaw 2006, pp. 257-271.

Prosnak J., Rudziński W., Almanach Moniuszkowski 1872-1952, Warsaw 1952.

Prospekt by Moniuszko for Śpiewnik domowy, “Tygodnik Petersburski” 1842, issue 72, pp. 493-494.

Przedecki M., Na skon Moniuszki, “Tygodnik Mód i Powieści” 1872, issue 25, p. 1.

Rudziński W., Stanisław Moniuszko. Studia i materiały, part I, Kraków 1955.

Rudziński W., Stanisław Moniuszko. Studia i materiały, part II, Kraków 1962.

Syrokomla W. [L. Kondratowicz], Pisma epiczne i dramatyczne, vol. 9, Poznań 1868, pp. 46-47.

Tomaszewski M., O muzyce polskiej w perspektywie intertekstualnej. Studia i szkice, Kraków 2005.

Topolska A., Mit wieszcza. Stanisław Moniuszko w piśmiennictwie lat 1858-1989, Poznań 2014.

Walicki A., Stanisław Moniuszko [z portretem i dodatkiem kartki nut], Warsaw 1873.

Wiersze o Chopinie. Antologia i bibliografia, collected and edited by E. Słuszkiewicz, foreword by J. Przyboś, Kraków 1968.

Wilkońska P., Moje wspomnienia o życiu towarzyskim w Warszawie, collected and edited by Z. Lewinówna, J. Gomulicki, Warsaw 1959.

Wiślicki W., Stanisław Moniuszko, “Kłosy” 1872, issue 364, pp. 414-415.

Woykowski A., Doniesienia muzyczne, “Tygodnik Literacki” 1839, vol. 1, issue 48, p. 384.

Wójcicki K.W., Stanisław Moniuszko, “Kłosy” 1872, issue 364, p. 414.

Żukowski O.M., Fryderyk Chopin w świetle poezji polskiej, Lviv 1910.

First Page

269

Last Page

300

Language

eng

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.