•  
  •  
 

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0002-2595-4025 Slany Katarzyna

Abstract

The paper discusses young adult fiction by Joanna Rudniańska, whose works belong to the stream of non-conformist coming-of-age novels marked by experiences of exclusively teenage girls/women, developing in Poland since the 1990s. Both Rok Smoka and Kotka Brygidy emphasise the personal quality of teenage girls and women, and present their fates with a particular consideration of their fairly individualised processes of maturation and intentional development of their identities. The author of this paper employs feminist methodologies to emphasise the ambivalent, borderline, and negative female experiences in the analysed texts. She offers a detailed interpretation of how the protagonists of the above-mentioned novels experience the world; she applies a metaphorical and fantastic perspective of telling herstories, while searching for matrilineal traces, the phenomenon of sisterhood, drastic rituals inscribed in the feminine domain, and the special kind of coming-of-age which constitutes the starting point for personal and subjective herstories.

Keywords

Joanna Rudniańska, herstory, young adult fiction, feminism, coming-of-age, phantasmatic

References

Baluch A., Siedem pająków mojego taty, czyli mitologemy we współczesnej fantastyce, [in:] A. Baluch, Od ludus do agora. Rozważania o książkach dla dzieci i młodzieży i o sposobach lektury, które wiodą od zabawy do poważnej rozmowy o literaturze, Kraków 2003.

Bednarek M., Powieść o kobiecym dojrzewaniu, [in:] Polskie pisarstwo kobiet w wieku XX. Procesy i gatunki, sytuacje i tematy, eds. E. Kraskowska, B. Kaniewska, Poznań 2015.

Bourdieu P., Męska dominacja, transl. L. Kopciewicz, Warszawa 2004.

Domańska E., Historie niekonwencjonalne. Refleksja o przeszłości w nowej humanistyce, Poznań 2006.

Domańska E., Mikrohistorie. Spotkania w międzyświatach, Poznań 1999.

Eliade M., Święty obszar i sakralizacja świata, [in:] M. Eliade, Sacrum, mit, historia. Wybór esejów, transl. A. Tatarkiewicz, Warszawa 1993.

Engelking B., Zagłada i pamięć. Doświadczenie Holocaustu i jego konsekwencje opisane na podstawie relacji autobiograficznych, Warszawa 1994.

Gilbert S., Gubar S., The Madwoman in the Attic: The Woman Writer and the Nineteenth-Century Literary Imagination, New Haven–London 1979.

http://www.ebib.pl/2005/64/beszczynska.php (accessed: 11.07.2018).

https://www.tygodnikpowszechny.pl/do-dziecka-mozna-tylko-podskoczyc-17992 (accessed: 11.07.2018).

Irigaray L., Ciało-w-ciało z matką, transl. A. Araszkiewicz, Kraków 2000.

Jarzyna A., Szlemiele. Zwierzęta wobec Zagłady w literaturze dla dzieci, “Narracje o Zagładzie” 2016, issue 2.

Kaniewska B., Kobieca twórczość dla dzieci, [in:] Polskie pisarstwo kobiet w wieku XX. Procesy i gatunki, sytuacje i tematy, eds. E. Kraskowska, B. Kaniewska, Poznań 2015.

Kowalska-Leder J., Doświadczenie Zagłady z perspektywy dziecka w polskiej literaturze dokumentu osobistego, Wrocław 2009.

Kraskowska E., Czy jest możliwa (i potrzebna) herstoria literatury polskiej?, [in:] Widnokręgi literatury – wielogłosy krytyki. Prace ofiarowane profesor Teresie Walas, eds. A. Łebkowska, R. Nycz, M. Popiel, T. Kunz, Kraków 2015.

Kraskowska E., Świat według Boguszewskiej i po kobiecemu, [in:] E. Kraskowska, Piórem niewieścim. Z problemów prozy kobiecej dwudziestolecia międzywojennego, Poznań 2003.

Kraskowska E., Z dziejów badań nad polskim pisarstwem kobiet, [in:] Polskie pisarstwo kobiet w wieku XX. Procesy i gatunki, sytuacje i tematy, eds. E. Kraskowska, B. Kaniewska, Poznań 2015.

Lasoń-Kochańska G., Córki Penelopy. Kobiety wobec baśni i mitu, “Słupskie Prace Filologiczne” 2004.

Leszczyński G., Bunt czytelników. Proza inicjacyjna netgeneracji, Warszawa 2010.

Marzec L., Herstoria żywa, nie tylko jedna, nie zawsze prawdziwa, “Czas Kultury” 2010, issue 5.

Morris P., Literature and Feminism, Massachusetts 1993.

Mytych-Forajter B., Energia metamorfozy w prozie Joanny Rudniańskiej, [in:] I. Gralewicz-Wolny, B. Mytych-Forajter, Uwolnić Pippi! Twórczość dla dzieci wobec przemian kultury, Katowice 2013.

Nikliborc A., Uwięzione w KL Auschwitz-Birkenau. Traumatyczne doświadczenia kobiet odzwierciedlone w dokumentach osobistych, Kraków 2010.

Pekaniec A., Dwie opowieści o wojnie, Holokauście i nie tylko. Kotka Brygidy Joanny Rudniańskiej i Rutka Joanny Fabickiej, “Czy/tam/tu. Literatura dziecięca i jej konteksty” 2017, issue 1.

Putnam Tong R., Myśl feministyczna. Wprowadzenie, transl. J. Mikos, B. Umińska, Warszawa 2002.

Rowe E.K., The Female Voice in Folklore and Fairy Tales, [in:] The Classic Fairy Tales, ed. M. Tatar, New York 1999.

Rudniańska J., Kotka Brygidy, Żabia Wola 2007.

Rudniańska J., Rok Smoka, Warszawa 2003.

Skowera M., Polacy i Żydzi, dzieci i dorośli. Kto jest kim w ‘Kotce Brygidy’ Joanny Rudniańskiej i ‘Bezsenności Jutki’ Doroty Combrzyńskiej-Nogali, “Konteksty Kultury” 2014, collection 1.

Stocker-Sobelman J., Kobiety Holokaustu. Feministyczna perspektywa w badaniach nad Shoah. Kazus KL Auschwitz-Birkenau, Warszawa 2012.

Ubertowska A., ‘Niewidzialne świadectwa’. Perspektywa feministyczna w badaniach nad literaturą Holokaustu, “Teksty Drugie” 2009, issue 4.

Ubertowska A., ‘Pisałam sercem i krwią’. Poetyka kobiecych autobiografii Holokaustowych, “Ruch Literacki” 2008, issue 6.

Waksmund R., Zrozumienie przez utożsamienie. Wokół Roku Smoka Joanny Rudniańskiej, “Orbis Linguraum” 1997, vol. 6.

Witczak K., Herstory. Od historii do literatury, “Sensus Historiae” 2016, issue 4.

Wójcik-Dudek M., Czytająca dziewczyna. O przemianach współczesnej powieści dla dziewcząt, [in:] Literatura dla dzieci i młodzieży (po roku 1980), ed. K. Heska-Kwaśniewicz, vol. 1, Katowice 2008.

Wójcik-Dudek M., Elementarz Zagłady w polskiej najnowszej literaturze dla dzieci, [in:] Śmierć w literaturze dziecięcej i młodzieżowej, ed. K. Slany, Warszawa 2018.

Wójcik-Dudek M., Transfery Zagłady. Przypadek ‘Kotki Brygidy’ Joanny Rudniańskiej, “Biblioteka Postscriptum Polonistycznego” 2015, issue 5.

Wójcik-Dudek M., W(y)czytać Zagładę. Praktyki postpamięci w polskiej literaturze XXI wieku dla dzieci i młodzieży, Katowice 2016.

Wróblewski M., Między baśnią a parabolą – małe formy Joanny Rudniańskiej, [in:] “Stare” i “Nowe” w literaturze dla dzieci i młodzieży: małe formy narracyjne, eds. B. Olszewska, O. Pajączkowski, Opole 2017.

Żórawska N., Dziedzictwo (nie)pamięci. Holokaustowe doświadczenia pisarek drugiego pokolenia, Katowice 2018.

First Page

301

Last Page

325

Language

eng

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.