•  
  •  
 

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0002-8686-869X Krawczyk Alicja

Abstract

The article is devoted to the first Łódź-based literary group called ‘Meteor’, which operated in 1928-1930. The author mainly focuses on providing a reliable discussion of the circumstances of the establishing of the group by its founders, i.e. Grzegorz Timofiejew, Marian Piechal, and Kazimierz Sowiński, and a careful specification of its programme. She also interpreted the Meteor’s works, i.e. revolutionist literary texts published in the Czasopismo Poetyckie Meteor, created by the members of the group.

Keywords

proletariat poetry, the “Meteor” group, literary group in Lodz, Poetic Journal Meteor

References

Ankers C., Roberts D., Zaginiony. Rzecz o odnalezieniu Mallory’ego na Evereście, Warsaw 2012.

Barański Z., Rosyjska literatura radziecka, [in:] Dzieje literatur europejskich, vol. 3, Warsaw 1989.

Broniewski W., Stande S.R., Wandurski W., Trzy salwy: biuletyn poetycki, Warsaw 1925.

Cieślak T., Bóg i niebo w poezji rewolucyjnej dwudziestolecia międzywojennego, “Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2001, no. 4, Łódź.

Czasopismo Poetyckie Meteor, issue 1, Warsaw 1928.

Czasopismo Poetyckie Meteor, issue 2, Warsaw 1928.

Czasopismo Poetyckie Meteor, issue 3, Warsaw 1928.

Literaria Humanitas, Brno 2003.

Makowiecki A.Z., Kultura Robotnicza, [in:] Literatura polska, przewodnik encyklopedyczny, vol. 1, Warsaw 1984.

Noiński E., Dziedzictwo rewolucji 1905-1907, eds. A. Żarnowska, A. Kołodziejczyk, A. Stawarz, P. Tusiński, [review], “Niepodległość i Pamięć” 2010, no. 17/1 (31).

Pleszkun-Olejniczakowa E., Kulturowy rozwój Łodzi, “Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2015, issue 3.

Stolarzewicz L., Literatura Łodzi w ciągu jej istnienia. Szkic literacki i antologia, Łódź [no publisher information].

Wat A., Poezje zebrane, Warsaw 1992.

Współczesna Łódź literacka. Słownik Autorów, ed. T. Błażejewski, Łódź 1989.

Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik Bibliograficzny, eds. J. Czachowska, A. Szałagan, Warsaw 1994, vol. 1.

Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik Bibliograficzny, eds. J. Czachowska, A. Szałagan, Warsaw 1994, vol. 2.

Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik Bibliograficzny, eds. J. Czachowska, A. Szałagan, Warsaw 1994, vol. 3.

Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik Bibliograficzny, eds. J. Czachowska, A. Szałagan, Warsaw 1994, vol. 7.

Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik Bibliograficzny, eds. J. Czachowska, A. Szałagan, Warsaw 1994, vol. 9.

http://ipsb.nina.gov.pl

http://www.biblioteka.uznam.net.pl

http://www.encysol.pl

http://www.polonia.kharkov.ua/pl

https://digilib.phil.muni.cz

First Page

361

Last Page

382

Language

eng

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.