•  
  •  
 

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0002-1671-2278 Kuczyńska-Koschany Katarzyna

Abstract

The paper is a multifaceted and contextual attempt at discussing the anthology of Polish literary essay in the version proposed by Jan Tomkowski in the edition of Biblioteka Narodowa (Series I, no. 329). It is also an essay on this essay anthology.

Keywords

Polish literary essay, anthology, genre, quasi-genre, master edition

References

Błoński J., Król esej?, “Tygodnik Powszechny” 2000, 3 December, p. 12.

Brodski J., An Immodest Proposal, [in:] In Praise of Boredom, transl. A. Kołyszko, M. Kłobukowski, selection and edition by S. Barańczak, Kraków 1996

Chmielewska K., Jak możliwa jest poetyka (eseju)?, “Teksty Drugie” 2001, no. 3-4.

Głowala W., Próba teorii eseju literackiego, [in:] Genologia polska. Wybór tekstów, Warszawa 1983.

Głowiński M., Esej jako gatunek liberalny (conversation with P. Szewc), “Rzeczpospolita” 1997, no. 155.

Herling-Grudziński G., Bolecki W., Rozmowy w Dragonei, Warszawa 1997.

Kosmopolityzm i sarmatyzm. Antologia powojennego eseju polskiego, selection and edition by D. Heck, Wrocław 2003.

Kott J., Pisanie eseju, [in:] Lustro, Warszawa 2000.

Kowalczyk A.S., W kręgu poetyki eseju, [in:] Kryzys świadomości europejskiej w eseistyce polskiej lat 1945-1977 (Vincenz-Stempowski-Miłosz), Warszawa 1990.

Krakowiak M., Mierzenie się z esejem. Studia nad polskimi badaniami eseju literackiego, Katowice 2012.

Loba M., Francuska szkoła pisania eseju, “Polonistyka” 1994, no. 2.

Markowski M.P., Czy możliwa jest poetyka eseju?, [in:] Poetyka bez granic. Warszawa 1995.

Markowski M.P., Pisać inaczej. W stronę postmodernistycznego eseju, “Ruch Literacki” 1994, no. 5-6.

Markowski M.P., Występek. Eseje o pisaniu i czytaniu, Warszawa 2001.

Ostrowski W., Esej, “Zagadnienia Rodzajów Literackich” 1965, vol. VII, no. 2(13).

Polski esej. Studia, ed. M. Wyka, Kraków 1991.

Polski esej literacki. Antologia, introduction and edition by J. Tomkowski, 1st edition, BN I 329, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2017.

Sendyka R., Nowoczesny esej. Studium historycznej świadomości gatunku. Kraków 2006.

Sikora-Jokiel I., Próba teorii eseju na tle historycznym, “Litteraria” 1978, vol. X.

Wroczyński T., Esej – zarys teorii gatunku, “Przegląd Humanistyczny” 1986, no. 5-6.

Wyka K., Porozmawiajmy o eseju, [in:] Szkice literackie i artystyczne, vol. 2. Kraków 1956.

Zalewski A., Szkic fenomenologii eseju, [in:] Dyskurs w narracji fikcjonalnej. Wrocław 1988.

Zawadzki A., Nowoczesna eseistyka filozoficzna w piśmiennictwie polskim pierwszej połowy XX wieku. Kraków 2001.

First Page

385

Last Page

393

Language

eng

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.