•  
  •  
 

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0001-8918-5264 Czyżak Agnieszka

Abstract

The article contains considerations on Marek Bieńczyk’s literary output and his book Kontener, published in 2018. All essays from the volume manifest their autobiographical and literary character. The main aim of the paper is to make a diagnosis connected with the particular and common (mis)understanding of the relations between death and life, mourning and vitality, melancholy and literature. This objective is accomplished through essay strategies. In texts that are part of Kontener, the suggestive and expressive subject makes continual new inquiries in order to find the essence of their (Bieńczyk’s) personal, and especially textual, identity.

Keywords

essay, autobiography, speech genres, subject, identity

References

Améry J., O starzeniu się. Podnieść na siebie rękę, transl. B. Baran, Warszawa 2007.

Bielik-Robson A., Inna nowoczesność. Pytania o współczesną formułę duchowości, Universitas, Kraków 2000.

Bieńczyk M., Jabłko Olgi, stopy Dawida, Warszawa 2015.

Bieńczyk M., Kontener, Warszawa 2018.

Bieńczyk M., Melancholia. O tych, co nigdy nie odnajdą straty, Warszawa 1998.

Czermińska M., Autobiograficzny trójkąt. Świadectwo, wyznanie i wyzwanie, Kraków 2000.

Czermińska M., Autor – podmiot – osoba. Fikcjonalność i niefikcjonalność, [in:] Polonistyka w przebudowie, vol. 1, ed. M. Czermińska et al., Kraków 2005, pp. 211-223.

Czyżak A., Dziennik, esej, interpretacja jako narzędzia autokreacji (staroświeckich) inteligentów w dobie Internetu, [in:] Autobiografie (po)graniczne, ed. I. Iwasiów, T. Czerska, Kraków 2016, pp. 269-278.

Foucault M., Sobąpisanie, [in:] Szaleństwo i literatura. Powiedziane, napisane, transl. B. Banasiak et al., Warszawa 1999, pp. 304-319.

Marszałek M., Autobiografia, [in:] Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci, eds. M. Saryusz-Wolska, R. Traba, Warszawa 2014, pp. 53-58.

Nowacki D., Czary, mary, Bieńczyk!, [in:] Wyborcza.pl/Kultura, http://wyborcza.pl/1.75475.17647094 [accessed: 26.05.2016].

Nycz R., Tekstowe doświadczenia, ”Teksty Drugie” 2010, no. 1/2, pp. 6-12.

Sendyka R., Nowoczesny esej. Studium historycznej świadomości gatunku, Kraków 2006.

Sendyka R., Od kultury ja do kultury siebie. O zwrotnych formach w projektach tożsamościowych, Kraków 2015.

Sobolewski T., Nagroda dla sztuki opowiadania, [in:] Wyborcza.pl/Kultura, http://wyborcza.pl/1.75475.12626885 [accessed: 26.05.2016].

Szalewska K., Pasaż tekstowy. Czytanie miasta jako forma doświadczania przeszłości we współczesnym eseju polskim, Universitas, Kraków 2012.

Zawadzki A., Nowoczesna eseistyka filozoficzna w piśmiennictwie polskim pierwszej połowy XX wieku, Kraków 2001.

First Page

37

Last Page

50

Language

eng

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.