•  
  •  
 

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0001-8668-3911 Kaliszuk Przemysław

Abstract

The article concerns a critical book by Stefan Chwin and Stanisław Rosiek, titled Bez autorytetu, which is treated as an example of the process of a certain turn in the Polish modern literature of the end of the 20th century. The author discusses the basic assumptions of critical concepts and indicates the questionable places of the problem structure emerging from those assumptions. In so doing, he treats Bez autorytetu as a form of a modern essay which developed in the conditions of mature modernism, which was reflected in the various attempts at transcending modernistic conditions, both formal and conceptual.

Keywords

modernity, essay, literary criticism

References

Bugajski L., Filologowie w rozterce, “Kultura” 1981, issue 42.

Burska L., Awangarda i inne złudzenia. O pokoleniu ’68 w Polsce, Gdańsk 2012.

Choińska B., Esej jako następstwo pesymizmu teoriopoznawczego, “Słupskie Studia Filozoficzne” 2007, issue 6.

Chwin S., Rosiek S., Bez autorytetu, Gdańsk 1981.

Czapliński P., Powrót centrali. Literatura w nowej rzeczywistości, Kraków 2007.

Czapliński P., Śliwiński P., Literatura polska 1976-1998. Przewodnik po prozie i poezji, Kraków 1999.

Dybciak K., Programoburcy i programotwórczy ostatniego ćwierćwiecza (2), “Literatura” 1981, issue 50.

„Kartografowie dziwnych podróży”. Wypiski z polskiej krytyki literackiej XX wieku, editing and introduction by M. Wyka, K. Biedrzycki, J. Fazan, D. Kozicka, M. Urbanowski, J. Zach, Kraków 2004

Kołakowski L., Etyka bez kodeksu, “Twórczość” 1962, issue 7.

Kołakowski L., Kultura i fetysze. Zbiór rozpraw, Warsaw 1967.

Kowalczyk A. S., Kryzys świadomości europejskiej w eseistyce polskiej lat 1945-1977 (Vincenz – Stempowski – Miłosz), Warsaw 1990.

Kozicka D., Krytyczne (nie)porządki. Studia o współczesnej krytyce literackiej w Polsce, Kraków 2012.

Kozicka D., Krytyk w PRL-u. O kilku problemach w badaniach nad krytyką powojenną, [in:] PRL – świat (nie)przedstawiony, eds. A. Czyżak, J. Galant, M. Jaworski, Poznań 2010.

Krasuski K., Bez autorytetu, ale odpowiedzialnie, “Odra” 1982, issue 7/8.

Lyotard J.F., Odpowiedź na pytanie: co to jest postmodernizm?, transl. M.P. Markowski, [in:] Postmodernizm. Antologia przekładów, editing, selection and foreword by R. Nycz, Kraków 1997.

Markowski M.P., Cztery uwagi o eseju, [in:] Polski esej. Studia, ed. M. Wyka, Kraków 1991.

Markowski M.P., Czy możliwa jest poetyka eseju?, [in:] Poetyka bez granic, eds. W. Bolecki, W. Tomasik, Warsaw 1995.

Nowak A., Granice niezależności, “Poezja” 1984, issue 3.

Nyczek T., Nowa prywatność krytyki, “Literatura” 1981, issue 36.

Ogrodowczyk A., Terapia krytyki, “Miesięcznik Literacki” 1982, issue 10.

Polski esej literacki. Antologia, editing and introduction by J. Tomkowski, Wrocław 2018.

Sendyka R., Nowoczesny esej. Studium historycznej świadomości gatunku, Kraków 2006.

Sochoń J., Dopiero zaczynamy, “Akcent” 1982, issue 4.

Tomkowski J., Dwie dekady z esejem, [in:] Sporne sprawy polskiej literatury współczesnej, eds. A. Brodzka, L. Burska, Warsaw 1998.

Urbański A., Gra o świadomość, czyli spóźniona glosa do krytyki lat siedemdziesiątych, “Alm. Lit. Iskier” 1984, issue 1.

Zaleski M., Przygody myśli krytycznoliterackiej, [in:] Sporne sprawy polskiej literatury współczesnej, eds. A. Brodzka, L. Burska, Warsaw 1998.

First Page

51

Last Page

66

Language

eng

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.