•  
  •  
 

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0001-9512-007X Tomczok Marta

Abstract

This article discusses the special kind of Holocaust essay which, on the one hand, remains in opposition to academic texts and, on the other, is a text which resembles an autobiography, and which reveals its author’s personal engagement in the discussed problem. By analysing Jan Tomasz Gross’ study titled Ten jest z ojczyzny mojej..., ale go nie lubię and its consecutive printed versions, the author of this article discusses the benefit of engaging in essay-writing for the scholar, who fluctuates between the academic and non-academic discourses. To this end, she also discusses other Polish Holocaust essays published in the mid-1980s (by, e.g., Jan Błoński and Roman Zimand) and the theory of the essay by Theodor W. Adorno, which triggered Gross’ formal and notional search.

Keywords

essay, Holocuast, antisemitism in Poland

References

Adorno T.W., Sztuka i sztuki. Wybór esejów, transl. K. Krzemień-Ojak, selection and introduction K. Sauerland, Warsaw 1990.

Błoński J., Biedni Polacy patrzą na getto, [in:] J. Błoński, Biedni Polacy patrzą na getto, Kraków 2008, pp. 9-33.

Calderón Puerta A., Żukowski T., Wina obojętności, [in:] Opowieść o niewinności. Kategoria świadka Zagłady w kulturze polskiej (1942-2015), eds. A. Calderón Puerta, K. Chmieleska, M. Hopfinger et al., Warsaw 2018, pp. 345-387.

Descartes R., Rozprawa o metodzie, transl. W. Wojciechowska, Warsaw 1981, vol. 22.

Dobrosielski P., Spory o Grossa. Polskie problemy z pamięcią o Żydach, Warsaw 2017.

Forecki P., Po Jedwabnem. Anatomia pamięci funkcjonalnej, Warsaw 2018.

Gross J.T., Ten jest z ojczyzny mojej…, ale go nie lubię, [in:] Przeciw antysemityzmowi 1936-2009, vol. 2, selection and introduction by A. Michnik (ed.), Kraków 2010, pp. 1007-1029.

Gross J.T., Upiorna dekada. Trzy eseje o stereotypach na temat Żydów, Polaków, Niemców i komunistów 1939-1948, Kraków 1998.

Gross J.T., Upiorna dekada. Trzy eseje o stereotypach na temat Żydów, Polaków, Niemców i komunistów 1939-1948, Kraków 2007.

Jan Tomasz Gross w rozmowie z Aleksandrą Pawlicką “…bardzo dawno temu, mniej więcej w zeszły piątek…”, Warsaw 2018.

Karpiński J., Asymetria, [in:] Przeciw antysemityzmowi 1936-2009, vol. 2, selection and introduction A. Michnik (ed.), Kraków 2010, pp. 997-1006.

Kuczyńska-Koschany K., Eseiści kondycji żydowskiej. Po Zagładzie: Maurice Blanchot i Bogdan Dawid Wojdowski, “Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” 2017, no. 30(50), pp. 385-399.

Nowicka-Franczak M., Niechciana debata. Spór o książki Jana Tomasza Grossa, Warsaw 2017.

Smolar A., Tabu i niewinność, [in:] Przeciw antysemityzmowi 1936-2009, vol. 2, selection and introduction A. Michnik (ed.), Kraków 2010, pp. 1030-1075.

Śpiewak P., Szoah, drugi upadek, [in:] Przeciw antysemityzmowi 1936-2009, vol. 2, selection and introduction A. Michnik (ed.), Kraków 2010, pp. 934-948.

Zimand R., Piołun i popiół. Czy Polacy i Żydzi wzajem się nienawidzą?, [in:] Przeciw antysemityzmowi 1936-2009, vol. 2, selection and introduction A. Michnik (ed.), Kraków 2010, pp. 1109-1160.

First Page

67

Last Page

79

Language

eng

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.